1984 – rozbor knihy

 

   Kniha: 1984

   Spisovatel(ka): George Orwell

   Přidal(a): simca

 

KONTEXT AUTOROVY TVORBY:

George Orwell, byl britský novinář, esejista a spisovatel. Narodil se v Indii a jeho život ovlivnila práce pro imperiální policii. Což vedlo k nenávisti k imperialistické politice (dobyvačná politika). Jako dobrovolník se zapojil do Španělské války, kde bojoval proti fašismu, na straně marxistů. Začal silně nenávidět totalitní režimy. Jeho nejznámější romány jsou 1984 a Farma zvířat, kde kritizuje stalinismus a totalitu jako takovou.

 

LITERÁRNÍ/OBECNĚ KULTURNÍ KONTEXT:

 • psán r. 1948- takže 1984 je přesmyčkou posledních dvou číslic. Orwell nepodlehl euforii, poválečnému nadšení a optimismu, který doufá ve věčně trvající mír. Souhrně analyzoval totalitu a varoval před ní.
 • Kniha má prvky Sci-fi- děj je často zasazen do budoucnosti, vesmíru nebo alternativní historie. Mezi zakladatele patří Jules Verne (Cesta do středu Země, Cesta kolem světa za osmdesát dní, Dvacet tisíc mil pod mořem).
 • protitotalitní literatura– literatura zaměřená proti totalitním režimům
 • rozvíjí se především v 20. Století
 • Karel Čapek-představitel demokratického proudu
 • silně proti fašismu. Např.: Válka s Mloky
 • antiutopická literatura-Opak UTOPIE- autorem slova je Thomas More, který tak pojmenoval svou knihu o ostrově Utopie, kde všichni žili blažený život -zidealizovaná představa nereálné lidské společnosti
 • Antiutopie -myšlenka fiktivní společnosti, která se vyvinula špatným směrem, má zásadní nedostatky
 • Karel Čapek– Válka s mloky, R.U.R., Aldous Huxley-Konec civilizace, Herbert George Wells– Stroj času

 

TÉMA:

zobrazení totalitního režimu, státu, který je neustále ve válce, manipulace lidmi

 

MOTIVY:

 • Svět je rozdělen na 3 mocnosti, ve kterých vládne totalita (Oceánie, Eurasie a Eastasie). Děj se odehrává v Oceánii, jejíž ideologií je Angsoc – anglický socialismus. Společnost je rozdělena na „ty nahoře, ty uprostřed a ty dole“. Lidé jsou ovládáni strachem z Ideopolicie, pořádají se masové akce pro podporu strany (dvě minuty nenávisti). Lidé žijí v chudobě a za snižování přídělů.
 • -Winston se domnívá, že situace v minulosti nebyla taková a začne si psát deník.  Poté se seznámí s Julií, se kterou se do sebe zamilují. Tajně se scházejí v horním bytě v obchodě Charringtona.
 • Winston se dozví, že existuje odbojová skupina vedená Emanuelem Goldsteinem. Za jejího člena považuje O´Briena, který mu dá Goldsteinovu knihu, kde se dozví, jak celý systém funguje. (Ale nedozví se proč tomu tak je).
 • Winston a Julie jsou na schůzce udáni a odhaleni (Charringtonem) a odvedeni na Ministerstvo lásky, kde jsou vyslýcháni a mučeni.
 • Nakonec se oba s Julií zradí. Winston se dozví, že neexistuje žádná odbojová organizace a že knihu napsal O´Brien. Cílem mučení je, aby Winston skutečně začal milovat Velkého bratra. Potom, co se jim to podaří, Winstona zastřelí.

 

Newspeak – má v budoucnu zcela nahradit angličtinu (= old speak)

-je oficiální řeč Oceánie,

Je to umělý jazyk vytvořený za účelem zbavit lidi samostatného myšlení. Jeho slovní

zásoba se zmenšuje. Postupně jsou odbourávána slova, díky čemuž se má z lidí stát nemyslící stádo, které by slepě následovalo stranu. Když nebude existovat slovo pro ideozločin, potom nebude ideozločin možný. (př. Špatné → nedobré)

(Aby se jedinec nemohl rozvíjet a byl manipulovatelný)

Voparizace – znamená vymazat existenci osoby. Zničit veškeré zmínky o tom, že existovala, i o samotné vaporizaci. Změna minulosti musí být naprostá, takže se např. přepisují všechny články v novinách, kde byla vaporizovaná osoba zmíněna.

Doublethink – schopnost udržet pohromadě dvě zcela protikladné informace a zároveň oběma pevně věřit. Samo používání slova doublethink vyžaduje tuto schopnost. Ministerstvo lásky jsou cely a mučírny, Ministerstvo pravdy se zabývá lhaním, ekonomika Ministerstva hojnosti vede k hladomoru, Ministerstvo míru řídí válku.

Ideozločin – zločin, může být spáchán slovy, skutky, nebo v podobě myšlenky. (Jakýkoli zločin proti Straně).

Udržovací válka – Válka mezi mocnostmi, aby obyvatelé nebohatli a neměli čas přemýšlet. Válka udržuje obyvatele ve strachu a odrazuje je od emocí radosti.

Členění společnosti – vnitřní strana-privilegovaní občané, Vnější strana – přiměřeně vzdělané obyvatelstvo, které musí zajišťovat chod státu. Proléti -nevzdělaní lidé, kteří jsou ponecháni sami sobě

Hesla– Válka je mír, svoboda je otroctví a nevědomost je síla

 

ČASOPROSTOR:

 • Děj se odehrává v r. 1984 v Anglii (Oceánie) a to především v Londýně a jeho okolí.

 

KOMPOZIČNÍ VÝSTAVBA:

 • Kniha je rozdělena na 3 části a kapitoly, které nejsou pojmenované. Text je členěn na odstavce, řazen chronologicky s občasným retrospektivním pohledem na minulost (vzpomínky na Winstnovo dětství).

 

LITERÁRNÍ DRUH:

 • Antiutopický román

 

LITERÁRNÍ ŽÁNR:

 • Epika – má děj

 

VYPRAVĚČ / LYRICKÝ SUBJEKT:

 • Vševědoucí vypravěč, er-forma

 

POSTAVY:

 • Winston Smith – (38 let) pracuje na Ministerstvu pravdy, které se zabývá falšováním historie. Winston historii falšuje, ale snaží se uchovat pravdu ve vlastních myšlenkách, poznat pravdu a chce svobodně myslet. Vede si deník, zamiluje se do Julie, ale pak je chycen Ideopolicií a psychicky i fyzicky týrán, což vede k naprostému obratu. Začne milovat Velkého bratra a zradí Juii. V závěru je zastřelen.
 • Julie – pracuje v oddělení literatury. Snaží se vystupovat jako vzorná členka strany. Angažuje se ve stranických organizacích, při Dvou minutách nenávisti je vždy nejvíc slyšet. Charakterem je sebevědomá, někdy drzá, vychytralá. Život si ráda užívá tady a teď, nehledí do budoucnosti ani minulosti. Není tak hloubavá jako Winston, ale i ona chce znát pravdu.
 • Velký bratr – člen Strany, vládne tvrdou diktaturou, neomylný, všemocný, není jisté zda existuje
 • O´Brien – člen vnitřní strany, podílel se na vzniku Goldsteinovy knihy. Před Winstonem vystupoval jako člen odbojové skupiny a získal si tak jeho důvěru. Zprostředkovává oběma milencům přístup k Bratrstvu, ale zradí je. V závěru Winstona mučí.
 • Charrington – majitel obchodu (vetešnictví), pronajímá Winstonovi pokoj, ale je členem Ideopolicie, právě díky němu jsou lapeni.
 • Emanuel Goldstein – nepřítel lidu, hlavní osoba Dvou minut nenávisti, původně čelní představitel Strany, dnes členem Bratrstva
 • Parsons – Winstonův soused, naprosto oddaný straně, voparizován – udá ho vlastní dcera, protože křičí ze spaní.

 

VYPRÁVĚCÝ ZPŮSOBY:

monology, dialogy, vnitřní monology, zápisky v deníku, úvahy hlavního hrdiny

 

TYPY PROMLUV:

přímá řeč, nevlastní přímá řeč, stranické slogany,

 

JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY:

spisovná čeština, někdy hovorové prvky a newspeak (neologismy), úryvky z Goldsteinovy knihy


Další podobné články na webu:

error: Content is protected !!