Kytice – rozbor knihy (3)

 

  Rozbor knihy Kytice

   Spisovatel(ka): Karel Jaromír Erben

   Přidal(a): simonasl

 

 

TÉMA A MOTIV

 • Básně ukazují dávné lidové příběhy, příběhy ze života, názory a dramata lidí.
 • Lidské neštěstí , člověk , který poruší zákony. Za své činy je krutě potrestán.
 • Motivy : vina a trest ( trest je nevyhnutelný a krutý), mezilidské vztahy ( především mateřská láska), výčitky svědomí, marný boj proti nadpřirozeným silám a přírodě
 • Motivy osudu ( Štědrý den, Věštkyně)

 

ČASOPROSTOR

 • Čas není určen, je cyklický (opakující se). Objevuje se zde prostředí hřbitova, vesnice, lesa, jezera.
 • České země, venkovské prostředí. (romantické prvky)

 

KOMPOZIČNÍ VÝSTAVBA

 • Celkem 13 balad (původně 12 bez lilie)
 • Jsou důmyslně seřazené – tzv. přesný stavební záměr – balady se zrcadlí a vzájemně si tematicky odpovídají.
 • Kytice + Věštkyně – Mateří douška je nadějí v lepí budoucnost, tak i věštkyně dává lidem naději.
 • Polednice + Vodník – záporná role nadpřirozených postav
 • Poklad + Dceřina kletba – narušení vztahu mezi matkou a dítětem
 • Svatební košile + Vrba – přeměna člověka ( milenec – živá mrtvola/umrlec/, žena – vrba)
 • Zlatý kolovrat (pohádka) + Záhořovo lože (legenda) – vina, pokání, konečné vykoupení
 • Štědrý den + Holoubek – kontrast motivů – štěstí X smutek , láska X smrt
 • Lilie – 13. Báseň, nikam se nehodí

 

LITERÁRNÍ DRUH A ŽÁNR

 • Lyricko-epické dílo (lyrika – pocity, nálady, stavy) (epika –děj, vypravěč, příběh)
 • Poezie (sloky, rým, rytmus, verše, nesouvislý text)
 • Sbírka balad ( = lyricko epický útvar s pochmurným a vážným dějem, ale tragickým koncem)

 

VYPRAVĚČ/LYRICKÝ SUBJEKT

 • Zde lyrický subjekt. Píše v er-formě.
 • Zabývá se velikostí mateřské lásky( Poklad, Polednice), vztahy mezi mužem a ženou (Vodník)

 

POSTAVA

 • Hlavní roli zde hrají dívky a ženy, které jsou kladné, slušné, poctivé a počestné. Většinou za svou vinu pykají, někdy i nepřiměřeným trestem.
 • Ženy jsou ve všech baladách, kromě Záhořovo lože.
 • Mají poslání především matek, nevěst nebo dcer.

 

VYPRÁVĚCÍ ZPŮSOBY

 • Slohový postup vyprávěcí, občas popisný.

 

TYPY PROMLUV

 • Básně jsou většinou psány formou dialogů

 

VERŠOVÁ VÝSTAVBA

 • Verše pravidelné, krátké, (slabiky)
 • Druh rýmu – střídavý abab, sdružený aabb

 

JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY

 • Úsporný jazyk, velice krátké věty
 • Neslovesné věty – rychlejší spád, dramatičnost, chybí spojky
 • Stručné popisy přírody a osob
 • Citoslovce místo sloves
 • Přímá řeč

 

TROPY A FIGURY

 • Oslovení – milí lidi, pane, vzácný hoste, panáčku
 • Personifikace – podkovičky zvoní
 • epizeuxis – hoj jede, jede zase pán; Nesu ti, nesu v domě změnu; Div a div!
 • Metafora – ať oči vidí potěšení mé
 • metonymie – nesu v domě změnu
 • zvukomalba – přenesení zvuku do slova
 • elipsa
 • výpustka
 • in media res ( Svatební košile )
 • romantické prvky ( prostředí, postavy)
 • archaismy

 

kontext autorovy tvorby        

 • básník, historik, sběratel lidové slovesnosti (pohádky, básničky), překladatel, novinář
 • narodil se v Podkrkonoší
 • vystudoval práva a filozofii
 • v době studií se seznámil s Palackým, s ním pak spolupracoval celý život
 • redigoval Pražské noviny
 • díky svému hudebnímu nadání si zapisoval i nápěvy
 • Kytice – jediné jeho originální dílo, soubor básní květů
 • Další díla : Prostonárodní písně a říkadla, Pták Ohnivák, Dlouhý široký a bystrozraký, Nedokončený soubor pohádek – Zlatovláska, 3 zlaté vlasy děda vševěda
 • Inspiroval se u Čelakovského a jeho díla Toman a lesní panna
 • On inspiroval Boženu Němcovou
 • Kytice byla natočena Brabcem , divadelní představení – Semafor ( Suchý, Šlitr)
 • Byl z dvojčat, bratr ale umřel
 • Působil v době NO – 70. Léta 18.st – 50.léta 19.st
 • Etapa NO 30. -50. Léta 19.st, spolu s Máchou – Máj, Tylem – Strakonický dudák
 • No – celkem 4 etapy ( 4. Němcová, Borovský)
 • Oproti Máchovy se jeho hrdinové proti trestu nebouří

 

ROMANTISMUS

 • Umělecký směr 1.poloviny 19.století
 • Český romantismus
 • Klade důraz na city, svobodu, národ, jedinečnost, individualitu
 • Autor je tvůrčí osoba
 • Hrdina je výjimečný, osamocený, prožívá světobol, zklamání, je citově založený a opovrhuje společností
 • Tématem je nešťastná láska, konflikt mezi jedincem a společností
 • Autor se ztotožňuje s hrdinou
 • Anglie – Byron (poemy), Rusko – Puškin, Francie – Victor Hugo, Amerika – Allan Edgar Poe


Další podobné články na webu:

error: Content is protected !!