Romeo a Julie – rozbor knihy

 

   Kniha: Romeo a Julie

   Spisovatel(ka): William Shakespeare

   Přidal(a): terih10

 

 

 

 

ROMEO A JULIE

William Shakespeare, 1595

 

-motiv

-příčina tragédie lidská vášeň a náhoda

-boj mladého člověka o samostatné určení vlastního osudu

-láska, manželství, spor, válka dvou rodů

-mladí lidé mají bojovat o své právo na lásku a štěstí a o své právo na vlastní rozhodování

-inspirováno italskou středověkou pověstí

 

-časoprostor

-italské město Verona, Mantov,  16. století

 

kompoziční výstavba

-anglická milostná tragédie o 5 dějstvích (expozice, kolize, krize, peripetie, katastrofa) + prolog (úvod)

-chorus (seznámení s dějem, místem…)

-chronologická, gradačn

-vztah dějových linií je chronologický

-prolog je v podobě sonetu (vliv řeckého bájesloví)

-překročen rámec desatera (cti otce svého a matku svou…)

 

-literární druh

-drama

 

-literární žánr

-tragédie

 

-vypravěč

autor

 

-postavy

Julie– chytrá, statečná, sličná, oddaná dívka, boj o právo na lásku, život a samostatné rozhodování

Romeo– upřímně, milující Julii, odhodlaný obětovat pro ni vše

Tybalt– Juliin bratranec, rváč

Merkucio– výmluvný, agresivní, vtipný, Romeův přítel

Benvolio- rozumný, četný, Romeův přítel

otec Vavřinec- moudrý, vzdělaný, čestný, ochotný pomoci

chůva– lidová postava s komickými prvky, odlehčuje děj

Paris- vytrvalý, upřímný, nápadník Julie

 

-typy promluv

diology, věty jednoduché i souvětí, věty tázací, zvolací, věty jednočlenné i dvojčlenné

 

-jazyk

poezie (vyšší vrstvy)

-próza (nižší vrstvy)

-komické prvky (chůva)

-neschopnost se vyjádřit jednoznačně

-lidové obraty (prostí lidé)

-vznešený styl textu

 

veršová výstavba

blankvers (nerýmovaný pětistopý jambický verš)

 

-jazykové prostředky a jejich funkce

kontrast, metafora, oxymóron, epiteton, jmenné tvary přídavných jmen, inverze, eufemismy, archaismy, antiteze, synekdocha

 

tropy a figury a jejich funkce

epizeuxis, epifora, apostrofa, řečnické otázky, opakování slov, citově zabarvené výrazy, personifikace

 

-renesance

14. – 16. století, vznikla v Itálii

=znovuzrození, obrození

-největší rozkvět v 16. století (Alžběta II., Tudorovci, Jindřich VIII.)

-navazuje na antiku (kontrast ke středověku)

-důraz na poznání a vzdělání

-ekonomický a společenský vývoj

-zámořské plavby, řemeslná výroba, obchod, vyšší úroveň vzdělání, vynálezy (kompas, knihtisk)

-literatura v národních jazycích

-román, novela, alegorie, kuchařky, drama, herbáře, nauková literatura

-v tomto období ještě humanismus a reformace

 

-Itálie

Dante Alighieri– Božská komedie

Francesco Petrarca– Sonety Lauře

Giovanni Baccaccio– Dekameron

 

-Francie

Francois Villon– Malý testament (Odkaz), Velký testament (Závěť)

Francois Rabelais– Gargantua a Pantagruel

 

-Španělsko

Miguel de Cervantes Saavedra– Důmyslný rytíř Don Quichote de la Mancha

Lope de Vega– Fuente Ovejuna

 

Anglie

Goeffrey Chaucer– Canterburské povídky

 

William Shakespeare

-1564 – 1616

-narodil se ve Stratfordu nad Avonou (,,labuť avonská“)

-pocházel z řemeslnické rodiny

-studoval základní vědomsti, základy latiny a řečtiny

-vzdělával se sám (italština, francouzština, literatura)

-v 18 se oženil a měl 3 děti

-odjel do Londýna, kde působil jako herec, dramaturg a dramatik a kde napsal asi 37 her

-ke konci života žil ve Stratfordu, kde zemřel

-napsal 154 sonetů, básník

1. období tvorby

-1591-1600

-historické hry (Jindřich IV., V., VI., Julius Ceasar, Richard II., III.), komedie (Veselé paničky windsorské, Kupec Benátský, Večer tříkrálový, Zkrocení zlé ženy, Sen noci svatojánské, Jak se Vám líbí), tragédie (Romeo a Julie)

2. období tvorby

-1601-1608

-tragédie (Hamlet, Král Lear, Macbeth, Othello)

3. období tvorby

-pohádkové hry (Bouře, Zimní pohádka), historické hry (Jindřich VIII.)

komedie

-složitý děj, situační komika, záměna osob, vítězství lásky, dobra, cílevědomost postav

tragédie

-nedodržena jednota děje, místa a času, nedodržení psaní tragédie veršem, obraz pozemského života, originální charakteristika postav a prostředí, příčina tragédie – lidová vášeň a náhoda, verš i próza, hovorovost, blankvers


Další podobné články na webu:

error: Content is protected !!