Romeo a Julie – rozbor knihy (4)

 

   Kniha: Romeo a Julie

   Spisovatel(ka): William Shakespeare

   Přidal(a): Radka Chaloupková

 

Romeo a Julie

  • anglická milostná tragédie o 5 dějství (1595)
  • místo a doba děje: italské město Verona, 16. stol
  • námět: příběh tragické lásky dvou mladých lidí – Montekova syna Romea a Julie Kapuletové, nepřátelství, vzájemná zaujatost a nenávist obou rodů. Romeo se seznámí na plese Kapuletových se 14letou Julií, slíbí ji věrnou lásku (balkónová scéna); tajně se vezmou v klášteře pomocí františkánského mnicha bratra Lorenze; střetnutí Tybalta s Romeem (v souboji Tybalt zabije Merkucia a Romeo ho za to zabije); Romeo utíka z města do Mantovy. Mezitím je připravován sňatek Julie a hraběte Parise, Julie se vzpírá, Lorenzo jí nabízí uspávací lék, který způsobí zdánlivou dočasnou smrt; vysvětlující zpráva Romeovi nešťastně není doručena; Romeo se dozví o Juliině ,,smrti“, v rodinné hrobce se otráví; když Julie procitne a spatří mrtvého Romea, probodne se jeho dýkou. Tragédií je smrt mladých lidí, ale také to, že až nad hrobem milenců uzavírají oba rody mír.

 

  • postavy: Julie – chytrá, statečná, sličná, oddaná dívka, boj o právo na lásku, život a samostatného rozhodování

Romeo – upřímně, milující Julii, odhodlaný obětovat pro ni vše

Tybalt – Juliin bratr, rváč

Merkucio – výmluvný a vtipný, Romeův přítel

Chůva – lidová postava s komickými prvky, odlehčuje děj

 

  • myšlenka díla (autorův záměr): autor chce, aby Anglie žila v míru pod vládou humanistických panovníků ( inspirace – válka růží); aktuálnost – láska X nenávist ðdůsledky

srážka vůle a vášně jedince s nově vznikajícími buržoazními mravními normami; příčina tragédie – lidská vášeň a náhoda; hrdost renesančního individualismu, boj mladého člověka o samostatné určení vlastního osudu

 

  • forma: milostná tragédie; inspirací byla italská středověká pověst
  • jazyk: poezie (vyšší vrstvy – Julie a Romeo) i próza (nižší vrstvy – chůva); komické prvky – mluva chůvy, komičnost c neschopnosti vyjádřit se jednoznačně, lidové obraty v promluvě prostých lidí
  • stavba díla: 5 dějství + chorus – úvod do situaceðvzor antického dramatu (expozice, kolize, krize, peripetie-posun děje, katastrofa-vyřešení), prolog je ve formě sonetu

vliv řeckého bájesloví (Juliina mluva); proti středověkému myšlení překročen rámec desatera (Cti otce svého a matku svou …), ne neposlušnost ale plné smyslové vyžití, samostatnost a aktivita postav

  • umělecké a kompoziční prostředky: blankvers – nerýmovaný pětistopý jambický verš; kontrast – světlo x stín, noc x den, poezie x próza, vysoký styl x lidová mluva

 

RENESANCE: – 17. stol. v Anglii; Alžběta I., Tudorovci, Jindřich VIII.; navazuje na antiku, rozvíjí se literatura v národních jazycích. V popředí je román, novela, alegorie, drama, kuchařky, herbáře, nauková literatura. Kolébkou renesance je Itálie

Itálie: Dante Alighieri – božská komedie (peklo, očistec, ráj; Vergilius, Beatrice, sv. Bernard)

Francesco Petrarca – Sonety Lauře (14 veršů;4 4 3 3;téze, antiteze, syntéze, pointa

Giovanni Boccaccio – Dekameron (10 x 10)

Francie: Francois Villon – villonská balada (4 sloky po 4 řádkách, 4. sloka po 2 řádkách; Malý a Velký testament

Francois Rabelais – Gargantua a Pantagruel (satira)

Španělsko: Lope de Vega – 2000 her historických a her ,,pláště a dýky“ (o lásce, cti, žárlivosti); Fuente Ovejuna

Miguel de Cervantes y Saavedra – Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha

Anglie: Geoffrey Chaucer – Canterburské povídky (obraz Anglie, 24 verš. příběhů)

Christopher Marlowe – Doktor Faust (blankverz)

 

WILLIAM SHAKESPEARE: 1564 – 1616

Narodil se ve Stratfordu nad Avonouð,,labuť avonská“; odjel do Londýna a tam píše asi 37 her, měl tam přístup ke dvoru. Ke konci života žil ve Stratfordu, kde zemřel. Napsal 154 sonetů.

hry pohádkové: Bouře, Zimní pohádka

hry historické: Jindřich IV, V, VI; Julius Ceasar, Richard II, III, …

komedie: složitý děj, situační komika, záměna osob, vítězství lásky, dobra, cílevědomost postav; + Veselé paničky Windsorské, Kupec Benítský, Večer tříkrálový, Zkrocení zlé ženy, Sen noci svatojánské, Jako se Vám líbí

tragédie: nedodržena jednota děje, místa a času, obraz pozemského života, originální charakteristika postav a prostředí, příčina tragédie – lidová vášeň a náhoda, jazyk: verš i próza, hovorovost, blankvers;+ Romeo a Julie, Hamlet – úvahy o smylsu života, Othello, Král Lear, Meckbeth


Další podobné články na webu:

error: Content is protected !!