Plná moc

 

   Otázka: Plná moc

   Předmět: Český jazyk/Právo

   Zaslal(a): Martina

 

 

PLNÁ MOC

Já, níže podepsaná:

 

Kistna Nováková, RČ 555214/3334

trvale bytem U Náměstí 652, 552 01 Pardubice

jako zmocnitel

 

uděluji tímto plnou moc

Karolíně Novotné, r. č.: 24523/8526, trvale bytem Novoměstská 34, 538 03 Pardubice

jako zmocněnci

 

k veškerým právním jednáním, které je třeba učinit mým jménem ve věci právní činnosti, tj. zejména aby zmocněnec zmocnitele zastupoval při jednání s úřady, orgány státní správy a místní samosprávy a dále ve všech záležitostech a jednáních s právnickými a fyzickými osobami, dále jednat mým jménem, činit veškeré úkony včetně podávání písemných návrhů a žádostí, podávat i vzdávat se řádných a mimořádných opravných prostředků v rámci soudních, správních i či jiných řízení, přijímat plnění nároků a vymáhat neplnění povinností třetích osob, případně se nároků vzdávat, uzavírat smíry a narovnání.

 

Zmocněnec je oprávněn za zmocnitele podepsat veškeré dokumenty, které budou dle uvážení zmocněnce nezbytné nebo vhodné v souvislosti s jednáním výše uvedeným.

 

Zmocněnec je dále oprávněn přijímat doručované písemnosti, podávat návrhy a žádosti, podávat opravné prostředky nebo námitky a vzdávat se jich.

 

Tato plná moc se řídí právem České republiky.

 

Tato plná moc je platná na dobu neurčitou.

 

V Chrudimi, dne 27. dubna 2018

___________________________

zmocnitel

 

Plnou moc přijímám:

___________________________

zmocněnec


Další podobné články na webu:

error: Content is protected !!