Pravěk – maturitní otázka z dějepisu

Tuto maturitní otázku nám zaslala Klára. Další otázky z dějepisu najdete [zde].

 

Periodizace Pravěku

 • Rozděluje se na dobu kamennou, dobu bronzovou a dobu železnou, přičemž doba kamenná se dělí dále na paleolit, mezolit a neolit.
  • Dále doba bronzová se dělí na starší, střední a mladší a železná na starší a mladší. K periodizaci, můžeme také řadit dobu římskou, která se datuje od zahájení stěhování národu (375 n. l.) až po zánik římské říše (475 n. l.) 

 

Srovnání způsobu života v Paleolitu a Neolitu 

 • V starším paleolitu se objevuje Homo Habilis, objevují se nové produkty, práce, začátky kultury spíše soubor hmotných a duševních hodnot, závislí na přírodě, obživa=lov, jednoduché nástroje, výskyt Homo Erectus, pěstní klín, a první doklady používaní ohně.
 • Ve středním paleolitu se objevuje Homo Sapiens (rozumný), vylepšují své nástroje při lovení, větší tlupy a první rituální pohřby s milodary, uměli založit oheň.
 • V mladém paleolitu dochází k zrychlení vývoje a objevují se lidé dnešního typu, žili ve pevnějších skupinách a vznikají tábořiště.
 • Zatímco v Neolitu vzniká zemědělství, rozmnožují se zásoby potravy, více se kolonizuje, dochází k hospodářství se zvířaty (ovce, krávy, prasata), díky objevu zemědělství dochází z kořistnického hospodářství na produktivní hospodářství.

 

Neolitická revoluce – Zemědělství, vznikají trvalejší tábořiště, budování prvních pevných příbytků, hliněné nádoby, nové kamenné nástroje (Srby), usedlí způsob životadostatek obživy=zvyšování délky života a zahájení kolonizací, vesnice se skládají z 6-10 obydlí.

 

Mezolit  Období mezi Starším Paleolitem a Neolitem, není jednotný, pomalu končí kořistnický obživ života, objevuje se pes jako domestikované zvíře

 

Doba bronzová – Dělí se na starší, střední a mladšírozvíjí se řemesla, objev ve slévaní mědi a cínu=bronz, v Egejské oblasti vznikají státní útvary, obchod. Starší doba bronzová – lidé žijí na sídlištích, domy měli kůlové konstrukce, výroba kvalitní keramiky, výroba zbraní (kopí, dýky), pracovní nástroje (Srb a sekera), ozdoby a šperky, pohřbívaní. Střední doba b. – díky klimatu dochází ke zpomalení vývoje, horší pěstování, rozvoj chovu dobytků a pastevectví, kmenové srazy, ve kterých stál náčelník, majetkové rozdíly. Mladší doba b. – dochází k oteplování, rozvoj zemědělství, nový rozkvět evropských kultur.

 

Doba železná – Dělíme na straší a mladší období, železo byla spíše kuriozita, znalost výroby se šířila z Malé Asie. Starší doba železná (Halštatské=naleziště Hallstatt v Rakousku) – Opět dochází k ochlazení, což vyvolalo pohyb obyvatelstva, a dokonce i válečné střety, v Evropě dochází k rozmachu řeckých kmenů a ve střední Itálii civilizace Etrusků, stoupá význam koně, vzniká nové odvětví řemesla (hutnictví a kolářství=výroba vozů). Mladší doba ž. (Latenské odobí=naleziště La Téne ve Švýcarsku), Keltové, zdatní bojovníci a řemslníci, na území Čech keltský kmen Bójové (Bohemian), kvalitní keramika, druidové=kněží.

 

Archeologické naleziště:

 • Dolní Věstonice – nález Věstonické Venuše
 • Moravský kras – jeskyně Pekárna (nálezy pravěkých kamenných a kostěnách nástrojů)
 • Moravský kras – Kateřisnká jeskyně (nejstarší jeskyní malby v Česku)
 • Španělsko – jeskyně Altamira (jeskyní malby, výskyt zvířat)
 • Francie – jeskyně Lascaux – (jeskyní malby, realisticky vyobrazené zvířata)

 

Pojmy:

 • Hominizace – neboli polidštění je v antropologii definováno jako proces postupných tělesných a sociálních změn vedoucích ve vývoji primátů k člověku (rodu Homo), vzpřímená chůze, zakřivená páteř, prodloužení kostí, atd.
 • Sapientizace – navazuje na Hominizaci a zahrnuje vývoj lebky a ruky, vývoj řeči, myšlení, atd.
 • Antropologie – je to věda o člověku v nejširším slova smyslu, o jeho tělesných i psychických vlastnostech, o funkcích jeho těla od narození až do dospělostí, jejich ovlivnění dědičností, tělesnou aktivitou, chorobami a stárnutím.
 • Antropogeneze – jedná se o proces, který podle evoluční teorie vedl ke vzniku druhu Homo Sapiens

 

Živočišní předchůdci člověka:

 • Egyptopitekus – váha 5-6 kg, první dokonale doložený předchůdce člověka.
 • Kenyapitekus – 35 kg, zesílená zubní sklovina, žil na území dnešní Keni.
 • Dryopitekus – první předchůdci co se dostali z Afriky do Euroasie.
 • Australopitekus – jížní opice, začíná chodit více po dolních končetinách, opouští lesní prostředí, měřil 1,5 metrů

 

Přímý předchůdci člověka:

 • Homo Habilis – neboli člověk zručný, první výrobce v dějinách lidstva, dokázal vyrobit jednoduché kamenné nástroje.
 • Homo Erectus – člověk vzpřímený, od svého předchůdce se lišil mozkem a měl malou obličejovou část, přesouvá se do Asie, pozůstatky se našli v Brně, Praze, atd.
 • Homo Sapiens – člověk rozumný, dokázal zhotovit lepší nástroje, jako např. rydlo, škrábadla, které sloužily k lovu a zpracování masa.
 • Homo Sapiens Sapiens – člověk dnešního typu, postupem času se rozšířil do všech kontinentů, díky působením místních podmínek vznikali lidé různé rasy.

 

Člověk rodu Homo – Neandertálci, je předvěká forma člověka, Jeho ostatky byly vůbec prvními prozkoumanými fosiliemi pravěkého člověka se zveřejněnými výsledky, první lebky neandertálců byly objeveny v belgické lokalitě Engis, V současnosti panuje přesvědčení, že jejich původ je úzce spjat s evolučním skokem v dějinách rodu Homo, ke kterému došlo zhruba před 800 000 lety v Africe, vyznačovaly se štíhlou lineární konstitucí a relativně dlouhými končetinami s dlouhými distálními segmenty (předloktí, lýtka). Tato tělesná stavba relativně zvětšovala povrch těla v poměru k tělesné hmotnosti a tak umožňovala rychleji se zbavovat přebytečného tepla a vyhnout se riziku přehřátí

Prag – maturitní otázka z němčiny

Tuto maturitní otázku z německého jazyka vytvořil Šinkmajer, další najdete na webu zde:

 

Prag

Prag, die auch als Goldene Stadt genannt wurde, ist die Hauptstadt der Tschechische Republik. Sie ist das Herz das Europa und Tschechiens auch. Es befindet sich in der Mitte des Böhmens und dient als das Gehirn für die ganze Republik. Sie ist das Zentrum für Regierung, für Tourismus, für die nationale Wirtschaft und ist auch die meistbewohnte Stadt in Tschechien, mit der Einwohnerzahl von etwa 1,3 Millionen Menschen.

Prag prunkt sich mit vielen herrlichen Sehenswürdigkeiten und eine große Menge dieser gehört zu der UNESCO-Weltkulturerbe. Jetzt wollen wir von den Merkmalen ein bisschen sprechen.

Anfangen mit der Prager Burg, der als der Sitz des Kopfes Staates-des Präsidenten dient, ist eines der größten Burg-Ensembles in der Welt. Inmitten der Anlage erhebt sich majestätisch der Veitsdom. Die Geschichte von Veitsdom reicht in das 14. Jahrhundert. 1344 wurde die Fundamentierung gesetzt und die Baumeisterwerk wurde zu Ende 1929 gebracht. Der ganze Aufbau hat fast 600 Jahre gedauert.

Die ganze Prag ist mit der Moldau geteilt, und die weitberühmte Karlsbrücke überquert den Fluss und bringt das Kleinseitner Viertel und die Alte Stadt zusammen. Die Brücke ist fast immer mit Touristen geschwärmt.

Folgen mit dem Altstädter Ring und die spektakuläre Astronomische Uhr, Menschenmaßen versammeln sich jeder Stunde um diese Show zu sehen.

Eine Empfehlung für Einkaufensliebhaber ist der Wenzelsplatz. Dieser Platz ist umgeben von Geschäften und an Ende steht das Nationalmuseum, das größte Museum der Republik.

Schließlich würde ich jedem Besucher empfehlen, den Petřín-Aussichtsturm zu besuchen. Der ganze Turm wirkt als eine Replika des Eiffelsturms und bietet eine atemberaubende Aussicht über die ganze Stadt. Man kann den Turm zu Fuß oder mit der Seilbahn erreichen, und die Weile hier zählt sich aus.

Mein Gefühl über diese Stadt ist, dass wir Tschechen können, und sollen, stolz darauf sein, diese prächtige Stadt zu haben. Ich habe Prag manchmal besucht und würde das bestimmt mehrmals machen. Mag es nur wegen des Flughafens oder Hauptbahnhofs sein, oder wegen des Einkaufens, werde ich mir Zeit anfinden, um wenigstens einen Spaziergang auf dem kopfsteingepflasterten Weg durch die Gassen zu unternehmen.

Podnikání v ČR – maturitní otázka

Tento materiál nám zaslal(a) Veselkan. Více materiálů z ekonomie/ekonomiky a spousty souvisejících předmětů najdete na webu Ekonomie-ucetnictvi.cz. Skvělý online kurz pak [tady].

 

Pojmy: Podnikání: Činnost provozovaná samostatně vlastním jménem, na vlastní účet za účelem dosažení zisku za podmínek stanovených zákonem

 • Samostatně = sám se rozhodne, čím se bude zabývat
 • Na vlastní účet – hradí náklady a přijímá výnosy
  • Podnikatel = soba, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost se záměrem činit, tak soustavně za účelem dosažení zisku
  • Vzájemné vztahy mezi podnikatelem a občany upravuje občanský zákoník

 

Podnikatelský záměr

 • 1) průzkum trhu – zjištění konkurence a poptávky
 • 2) popis podnikatelského závěru (komu to budeme nabízet, jaké výrobní faktory budeme potřebovat)
 • 3) zakladatelský rozpočet
 • 4) posouzení podnikatelského záměru – zda je návrh realizovatelný, zda jsme schopni získat dostatečné finanční prostředky

 

Znaky podnikatele

 • 1) samostatnost- majetková, právní, ekonomická
 • 2) vymezení předmětu podnikání
 • 3) nese riziko podnikání – podnikatelské, provozní
 • 4) hospodaří s majetkem podniku
 • 5) povinnost vést účetnictví
 • 6) za účelem dosažení zisku

 

Fyzické osoby

 • Občan
 • Musí mít svéprávnost
 • OSVČ = osoba samostatně výdělečně činná
 • Povinnost zápisu do živnostenského rejstříku

 

Právnické osoby

 • Organizovaný útvar považovaný dle zákona za samostatný právní subjekt
 • Má právní osobnost = může mít práva i povinnosti
 • Stát = PO
 • Mají povinnost zápisu do Obchodního rejstříku

 

Živnosti

 • Živnost = podnikání
 • Živnosti nejsou činnosti, které jsou upraveny jinými zákonnými předpisy (činnost bank, výroba elektřiny)
 • Živnostenské oprávnění
 • Prokazuj, které činnosti je podnikatel oprávněn vykonávat
 • Dokladem je výpis z živnostenského rejstříku

 

Nutné splnit:

 • 1) Všeobecné podmínky
  • Plná svéprávnost, bezúhonnost, (výpis z Trestního rejstříku, žadatel nesmí být trestán pro úmyslný trestný čin spáchaný v souvislosti s podnikáním)
 • 2) Zvláštní podmínky
  • Vzdělání a praxe a jiné
  • Jednotný registrační formulář
  • Poplatek stát
  • (Pokud žádá PO, musí předložit notářský zápis osvědčující její založení, po založení se musí registrovat u FÚ (kvůli daním), OSSZ a ZP, PO si zřizují datovou schránku pro komunikaci se státní správou, FO ji zřizuje dobrovolně)

 

Druhy živností:

 • 1) ohlašovací
  • Volné, řemeslné, vázané
 • 2) koncesované

 

Volné- velkoobchod, maloobchod

 • Nevyžadují prokázání odborné způsobilosti

Řemeslné – zednictví, hodinář, klempíř

 • Vyžaduje vzdělání doložené výučním listem
 • Vzdělání je možno nahradit 6 letou praxí
 • Vzdělání v oboru příbuzném, požadovaná roční praxe v oboru

Vázané – autoškola, výroba a prodej jedů, průvodce, tater, oční optika, provoz solárií

 • vyžadovaná určitá délka praxe v oboru
 • Vyžaduje doklad nebo kurzy, odbornou způsobilost

Koncesovaná- koncese = povolení od státu pro vykonávání určité činnosti

 • Je nutné splnit všeobecné podmínky
 • Koncesované živnosti – směnárenská činnost, služby soukromých detektivů, trhaviny
 • Povolení státu pro vykonávání určité činnosti
 • Podmínky: spolehlivost, morální stránka, mlčenlivost
 • Schválena pro určité území, nebo na určitou dobu

 

Obchodní společnosti

Definice: Obchodní společnost je právnickou osobou založenou za účelem podnikání. Na podnikání obchodní společnosti se zpravidla účastní více fyzických i právnických osob.

Obchodní zákoník vymezuje tyto formy společností:

OSOBNÍ

 • Veřejná obchodní společnost
 • Komanditní společnost

 

KAPITÁLOVÉ

 • Společnost s ručením omezeným
 • Akciová společnost

 

Veřejná obchodní společnost a komanditní společnost

Ručení: Společníky i společností za závazky je nerozdílné a neomezené

Řízení: Na řízení se podílejí společníci osobně

Zánik: zánikem společníka zaniká společnost nebo je nutné změnit společenskou smlouvu.

Základní kapitál: není stanoven

 

Společnost s ručením omezeným a akciová společnost

Ručení: s.r.o. = do výše nesplaceného vkladu, a. s. = jako celek celým svým majetkem

Řízení: nejvyšším orgánem je valná hromada, statutární orgán je jednatel, kontrolní orgán je dozorčí rada; a. s. = akcionáři mají hlasovací právo podle počtu akcií

Zánik: Zánik společníka ve společnosti nezpůsobuje zánik společnosti

Základní kapitál: s.r.o. = min. 1 Kč, a. s. = 2 000 000 Kč

Na podíly mohou být vydávány kmenové listy (CP na řad, který je neomezeně převoditelný rubopisem), ale není možné je volně prodávat

 

Vytvoření obchodní společnosti

 1. Založení obchodní společnosti
 2. Společenská smlouva– písemná forma rozhodnutí společníků o společném podnikání, podepsaná všemi zakladateli → pravost podpisů musí být ověřena.
 3. Zakladatelské dokumentyobchodních společností musí mít formu Veřejné listiny → ochrana společníků a třetích osob.

 

Společenská (zakladatelská) smlouva musí obsahovat:

 • Obchodní název firmy a její sídlo
 • Jména a adresy společníků a jejich postavení ve společnosti
 • předmět činnosti a právní formu společnosti
 • způsob rozdělování zisku a částky případné ztráty mezi členy (%) + způsob úhrady.
 • Další skutečnosti stanovené zákonem pro danou formu společnosti

 

Vznik společnosti

 • Dnem, kdy byla zapsána do obchodního rejstříku → vznik právní samostatnosti = společnost se stáváprávním subjektem (právnickou osobou)
 • Návrh na zápis do OR musí být uskutečněndo 90 dnů od založení společnosti nebo obdržení živnostenského či jiného oprávnění k výkonu činnosti.
 • Pokud není písemně určeno jinak, společnost je automaticky založena na
  dobu neurčitou.

 

Ukončení činnosti obchodní společnosti

Zrušení   →  zánik – dnem výmazu z obchodního rejstříku

 • Uplynutí doby
 • Dosažení jejího účelu
 • Rozhodnutí společníků nebo jejího orgánu
 • Rozhodnutí soudu
  • Pozbyla oprávnění k podnikatelské činnosti
 • Konkurz – vyhlašován na společnostech, které nejsou schopné dostát závazkům svých věřitelů. Vyhlášením konkurzu zaniká možnost nakládat s majetkem společnosti – majetková podstata a peněžité prostředky do ní vložené jsou využity na pokrytí alespoň části z pohledávek věřitelů.

 

Zrušení bez likvidace → majetek společnosti přechází do rukou jejího právního zástupce:

 

Neziskové organizace

Organizační složky:

 • Instituce, které zastupují stát a nemají právní osobnost
 • Stát (nebo kraj) ji poskytuje majetek a financuje ji
 • Zabývá se řízením společnosti, vědou a obranou
 • Pokud mají příjmy, tak je odvádí zřizovateli /kraj, obec)
 • Městská policie, FÚ

Příspěvkové organizace

 • PO má právní osobnost
 • Zabývají se vzděláním, kulturou, nemocnice
 • Plní úkoly ve veřejném zájmu
 • Výdaje hradí z vlastní činnosti a z příspěvků zřizovatele

 

Nestátní neziskové organizace

 • PO, které zajišťují obecně prospěšnou činnost
 • Zdrojem majetku jsou příspěvky členů, dary, příjmy z projektů a z doplňkové činnosti

 

a) korporace (dobrovolné = spolky)

 • Spolek = dobrovolný svazek členů
 • Nelze zřídit za účelem podnikání, ale může vyvíjet příležitostnou výdělečnou činnost, pokud její výnosy jdou na podporu hlavní činnosti
 • Fundace = mají majetkový základ
 • 1) Nadace – proveřejně prospěšné, Př. Kapka naděje – nadace Terezy Maxové
 • 2) Nadační fondy – dočasné, shromáždí majetek, který použijí na daný účel

 

b) Ústavy – LDN (léčení dlouhodobě nemocných)

 • př. školy, muzea, nemocnice
 • poskytují prospěšné služby pro veřejnost, realizují služby v oblasti zdraví, vzdělání, kultury a vědy

Podzimní krajina – líčení

Tuto slohovou práci nám zaslal(a) LXKXS. Více slohových prací v útvaru líčení najdete [zde].

 

Podzim je období, kdy se příroda  začíná chystat na zimu, dny jsou kratší, zato noci jsou delší, krásné teplé slunečné dny babího léta střídají sychravé deštivé dny.

Jedna typická věc pro podzim, kterou můžeme pozorovat, je barevnost krajiny. Barvy v přírodě se kompletně mění.

Nejlépe pozorovatelnou a nejvíce typickou změnou krajiny na podzim je kompletní barevná změna krajiny, hlavně korun stromů. Krásně zelené listy se začínají zbarvovat do nejrůznějších barev od žluté až po červenou. Ty pak při silnějším větru padají ze stromů. Na zemi tak vidíme krásné barevné listy, tvořící jakési  barevné koberce. Ty pak začínají pomalu usychat, dokud se z nich nestanou nevzhledné hnědé listy. Při procházení se v takových listech, slyšíme krásné šustění listů a vrací se nám vzpomínky, kdy jsme si v dětství s velkou oblibou s listím hráli. Vzpomínky se vrací i při pohledu na veselé děti, soutěžící, čí drak je nejhezčí a který létá nejvýše. Při pohledu na oblohu,  vidíme různé pestrobarevné draky vznášející se na obloze mezi mráčky. Všichni si proto ještě užívají posledních pár dnů, někdy týdnů babího léta, než bude sychravo a celé dny bude jen pršet a k tomu ještě zima.

Na zimu se připravují i zvířata. Některá odlétají do teplých krajin, aby se vyhnula zimě. Ta, která nemohou odletět, se buď připravují na zimní spánek nebo shánějí co nejvíce potravy, aby v zimě neumřela hlady. Celá příroda je tak v pohybu, protože kdo se dostatečně nepřipraví, tak v zimě zemře.

Podzim je i tak velmi krásné zajímavé roční období, protože příroda dokáže úplné divy, některé jsou až dechberoucí. Podzim patří podle mě do jednoho z nejkrásnějších ročních období.

Funkční styly

Funkční styly

 • způsoby vyjadřování a jsou rozděleny podle jejich funkce, kterou plní
 • každý ze stylů má své charakteristické znaky

 

Odborný styl

 • odborné publikace, časopisy, noviny, učebnice, referáty
 • Znaky -> objektivní, přesnost, přehlednost, odborná znalost
 • Cíl -> poučit nebo předat přesné informace čtenáři
 • Slohový postup -> popisný, výkladový, úvahový
 • Funkce -> esteticky sdělná, vzdělávací
 • Forma -> většinou psaná, ale i mluvená
 • Jazykové prostředky -> spisovný jazyk, odborná terminologie, zkratky a značky, pasivní větné konstrukce
 • Slohové útvary -> výklad, úvaha, studie, kritika, učebnice, odborná publikace

 

Prostěsdělovací styl

 • běžná komunikace
 • Znaky -> vázáno na konkrétní situaci, nepřipravené, emociální, expresivní,
 • Slohový postup -> informační, popisný, vyprávěcí
 • Funkce -> informační, dorozumívací
 • Forma -> většinou mluvená (dialog) ale i psaná
 • Jazykové prostředky -> odkazy na situaci, obecná čeština, větné ekvivalenty, hovorová slova, slang, vycpávková slova, citově zabarvená slova
 • Slohové útvary 
  • mluvené (rozhovor, popis, vypravování, představení, blahopřání, diskuze)
  • písemné (osobní dopis, zpráva, oznámení, inzerát, test, anketa)

 

Administrativní styl

 • styl úředního jednání, informace v oblasti politické, právní, kulturní, hospodářské
 • Znaky -> srozumitelnost, objektivita, jazyková správnost, grafická přehlednost, jednoznačné údaje
 • Cíl -> správná komunikace při úředním styku
 • Funkce -> řídící, správní, odborně sdělná
 • Forma -> nejčastěji psaná, psána heslovitě
 • Jazykové prostředky -> spisovný jazyk, bez citového zabarvení, zkratky a zkratková slova, termíny, ustálené formulace
 • Slohové útvary -> úřední dopisy, objednávka, plná moc, reklamace, vyhláška, e-mail, životopis, reklama, inzerát

 

Publicistický styl

 • styl masových médií
 • Znaky -> objektivita, pravdivost, upřímnost, srozumitelnost
 • Cíl -> rychle a výstižně informovat o aktuálních událostech
 • Funkce -> sdělná, rekreační, informační
 • Forma -> mluvená (televize, rozhlas) i psaná (noviny, časopisy)
 • Jazykové prostředky -> spisovný jazyk, publicismy, odborná pojmenování
 • Slohové útvary -> komentář , reportáž, zpravodajství, interview, reklama, recenze, fejeton

 

Umělecký styl

 • umělecká próza, poezie drama (=krásná literatura)
 • Znaky -> snaží se působit na city a estetický dojem, projevuje se zde osobnost autora
 • Cíl -> snaha o kultivaci osobnosti pomocí prožitků
 • Slohový postup -> vyprávěcí, popisný, úvahový, nejčastěji se postupy prolínají
 • Funkce -> zábavná, esteticky sdělná, informativní
 • Forma -> nejčastěji psaná
 • Jazykové prostředky -> poetismy, figury a tropy
 • Slohové útvary -> popis, líčení, vypravování, charakteristika

 

Tento materiál nám zaslal(a) Novotna, další a ještě lepší materiál najdete zde:

Ústava ČR – maturitní otázka

Ústava ČR

= základní zákon státu s nejvyšší právní silou

– veškerá nařízení, zákony, vyhlášky, mezinárodní smlouvy… musí být v souladu s ústavou

– v případně pochybnosti může být zákon navrhnut k přezkoumání Ústavním soudem, který rozhodne o ústavnosti zákona (zda je či není v souladu s ústavou)

 

Části ústavy

1) Preambule

 • = slavnostní prohlášení, odkaz na historií, kulturu, připomenutí evropských hodnot

2) 8 hlav

 • a) Hlava první – Základní ustanovení

_zřízení státu (demokratický právní stát), hl. město, státní symboly,…

 • b) Hlava druhá – Moc zákonodárná

_drží ji parlament, parlament je dvoukomorový,…

 • c) Hlava třetí – Moc výkonná

_drží ji prezident a vláda

 • d) Hlava čtvrtá – Moc soudní

_drží ji Ústavní soud a čtyřstupňová soustava soudů

 • e) Hlava pátá – Nejvyšší kontrolní úřad

_nezávislý orgán, fce kontroly složek moci, kontrola hospodaření se st. majetkem, dohlížejí na plnění st. rozpočtu, v čele prezident NKÚ, nechválení st. rozpočtu->rozpočtové provizorium-

 • f) Hlava šestá – Česká národní banka

_udržuje cenovou stabilitu, kontroluje komerční b., na starost monetární politika, nezávislá instituce, vláda by se dle ní měla řídit, stanovuje úrokové sazby, v čele bankovní rada-: tu řídí guvernér-Aleš Michla, guvernéra jmenuje prezident

 1. g) Hlava sedmá – Územní samospráva

_členění země na kraje a obce, dvojstupňová

 1. h) Hlava osmá – Přechodná a závěrečná ustanovení

 

Druhy ústavy:

 • – psaná-většinou, opírá se o ten psaný text X nepsaná-tradice zvyků (VB)
 • – původní-stát si ji vytvořil sám (VB, USA) X přenesená-při tvorbě ústavy se zákonodárci nechali inspirovat jinou zemí (ČR)
 • – flexibilní – pružná, jde lehce změnit X rigidní – pevná, pro její změnu je potřeba kvalifikované kvóru 3/5 poslanců, 3/5 přítomných senátorů (ČR)
 • – oktrojovaná – vydává panovník bez souhlasu-schválení parlamentu X revoluční – spontánně, třeba po průběhu nějaké revoluce X dohodnutá-zástupci strany parlamentu se dohodli (ČR)
 • –  normativní-to co je napsané, odpovídá reálnému stavu X sémantická – neodpovídá

 

– starší ústavy:

– změna ústavy souvisí se změnou režimu/situace v zemi

– Prozatímní ústava (1918); Únorová ústava (1920); Ústava 9. května (1948)

– Únorová ústava (1920) -přenesená ústava, autoři se inspirovali Francií, rozdíl, že jsme přešli k parlamentnímu systému, odlišný počet poslanců, prezident měl povinnost 1 ročně předstoupit a podat zprávu o situaci státu, Exekutiva-vláda a prezident (7 let), TGM, více soudů-volební, vojenské, souvisí změna některých st. Symbolů, je zavedeno volební právo pro ženy

– Socialistická ústava (1960)

_přijata protože byly „vybudovány základy socialismu“

_čl. č. 4 – O vedoucí úloze KSČ

_z ČSR se stává ČSSR (Československá socialistická republika)

_r. 1968 – zákon O československé federaci

– ČSSR je tvořena dvěma rovnocennými státy – ČSR a SSR

– vytvořeny samostatné vlády pro každý stát, samostatné Národní rady

_na základě této ústavy funguje stát až do r. 1989

 

ZÁKONODÁRNÁ MOC(Legislativa)

– zabývá se tvorbou a schvalováním zákonů

= dvoukomorový Parlament ČR – Poslanecká sněmovna + Senát

 

Poslanecká sněmovna (dolní komora)       Senát (horní komora)

– 200 poslanců                                       – 81 senátorů

– 4 roky mandátu                                   – 6 let mandátu

– volby poměrným systémem                  – volby většinovým systémem

– pasivní volební právo 21 let                  – pasivní volební právo 40 let

– možnost rozpuštění                              – nemožnost rozpuštění („pojistka demokracie“)

– poslanec/senátor musí pro přijetí mandátu bez výhrady složit poslanecký/senátorský slib

– Zánik mandátu

 1. a) odepřením slibu nebo složením slibu s výhradou,
  b) uplynutím volebního období,
  c) vzdáním se mandátu,
  d) ztrátou volitelnosti,
  e) u poslanců rozpuštěním Poslanecké sněmovny,
  f) vznikem neslučitelností funkcí

 

INKOMPABILITA

= neslučitelnost fcí

– poslanec X senátor; prezident – X; soudce – X

– když rezignuje senátor = nové volby

– když rezignuje poslanec = do sněmovny se dostává „první pod čarou“

 

POSLANECKÁ IMUNITA

_primární důvod – poslanec nemůže být stíhán za svá vyjádření či rozhodnutí v rámci mandátu

_Trestní imunita

– je-li poslanec dopaden při či krátce po spáchání trestného činu, policie musí ihned informovat předsedu PS, který rozhodne o vydání/nevydání k trestnímu stíhání

– pokud poslanec spáchal trestný čin ještě před výkonem mandátu, požádá policie o vydání poslance k trestnímu stíhání; není-li vydán, je chráněn imunitou po dobu mandátu

 

INDEMNITA

– člověk nemůže být stíhán za výroky, které vyřkl na půdě PS či senátu

– probíhá max. kárné řízení

 

INTERPELACE

-právo poslanců vznášet kvalifikované dotazy na členy vlády-ti jsou povinni písemně nebo ústně do 30 dnů odpovědět (co se týká jeho resortu)

– Usnášeníschopnost PS

= za přítomnosti min. 1/3 poslanců

_Nadpoloviční kvórum

– nadpoloviční většina všech poslanců (101) a nadpoloviční většina přítomných senátorů

– př. přítomnost cizích vojsk na území ČR

_Kvalifikované kvórum

– 3/5 ze všech poslanců a 3/5 z přítomných senátorů

– př. změny ústavy

– Proces schvalování zákonů

1) Zákonodárná iniciativa (návrh zákona)

_vláda jako celek, 1 poslanec, skupiny poslanců, senát jako celek, zastupitelství VÚSC (kraje)

2) Vláda má 30 dní na vyjádření se k návrhu

3) Návrh jde do PS

_probíhají tzv. tři čtení + hlasování (pokud zamítnut – jde k ledu)

4) Návrh jde do senátu

_senát má 30 dnů na vyjádření

 1. a) Senát se nevyjádří -> zákon je považován za schválený
 2. b) Senát odmítne celý zákon -> sněmovna znovu hlasuje

– potřeba nadpoloviční většina všech poslanců (101)

 1. c) Senát vrátí s připomínkami -> sněmovna hlasuje o připomínkách

– potřeba nadpoloviční většina všech (101)

5) Zákon jde k prezidentovi

_právo Suspenzivního veta = právo prezidenta na vyjádření

_pokud je využito, vrací se zákon do PS

_sněmovna opět hlasuje – potřeba nadpoloviční většina všech (101)

6) Zákon je schválen

_zákon je podepsán prezidentem (nemusí podepsat), premiérem a předsedou PS

7) Vyhlášení zákona

_ve Sbírce zákonů – udává i datum uvedení zákona v platnost

 

VÝKONNÁ MOC(Exekutiva)

– zabývá se vykonáváním zákonů

= prezident + vláda

– Prezident

_volen přímou volbou na 5 let

_možnost zvolení max. 2x za sebou

_pasivní volební právo – 40 let

_není nikomu odpovědný – tzn. nemůže být odvolán

_ve výjimečných případech (vlastizrada) může být trestně stíhán, a to ústavním soudem na návrh senátorů a se souhlasem PS (3/5 většina poslanců)

_Pravomoci – suspenzivní veto, podepisuje zákony, rozpouští PS, jmenuje vládu a premiéra

– udělení amnestie (celoplošná), udělení milosti (konkrétní osobě), jmenuje soudce,

jmenuje soudce ústavního soudu se souhlasem senátu

– udělení státních vyznamenání (Řád Bílého lva [zasloužení se o ČR], Řád TGM [zasloužení se o

demokracii], Medaile za hrdinství [nasazení života pro druhé], Medaile za zásluhy [vědci, umělci, sportovci])

– podepisuje mezinárodní smlouvy, je velitelem ozbrojených sil, jmenuje generály

– suverénní-bez kontrasignace-jmenování premiéra, ministry, odvolává vládu

-KONTRASIGNACE-spolupodpis předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády, přijímá, pověřuje nebo odvolává vedoucí zastupitelských sil

_Volba – návrh a) petice s min 50 000 podpisy občanů

 1. b) 10 senátorů
 2. c) 20 poslanců

– v podstatě většinový volební systém

– z prvního kola postupují většinou 2 kandidáti (1 kdyby měl nadpoloviční většinu všech hlasů, může jich postoupit i více-s druhým nejvyšším počtem hlasů, když ti první nejsou dva)

– v 2. kole vyhrává kandidát s nejvyšším počtem hlasů

– pokud dochází k remíze, do 10 dní jsou vyhlášeny nové volby, celý proces se opakuje (včetně kampaně)

– prezident se ujímá fce složením slibu do rukou předsedy senátu

– Vláda

_kolektivní orgán výkonné moci – premiér, místopředsedové vlády, ministři

_poměrný volební systém – na 4 roky

„jednobarevná“ = vládne pouze vítězná strana

„vícebarevná“ = koaliční = vláda složená z více stran

 1. a) menšinová-vláda nemá 101 většinu v PS
 2. b) většinová-vláda má zajištěnou 101 většinu(podporu v PS)

-u nás momentálně kolektivní většinová vícebarevná vláda

_Vznik – volební kampaň stran + volby

– prezident většinou jmenuje premiérem lídra vítězné strany (ústavní zvyklost), pověří jej sestavením vlády

– sestavenou vládu následně prezident jmenuje

– vláda má poté 30 dní na vypracování programového vládního prohlášení

– s tím předstupuje před PS a žádá o vyslovení důvěry

– pokud důvěru nezíská, opakuje se celý proces (jmenování premiéra, sestavení vlády…)

– pokud ani druhá vláda nezíská důvěru, navrhne premiéra předseda PS

– tohoto kandidáta jmenuje prezident a pověří ho sestavením vlády a vše se opakuje

– pokud ani tato vláda důvěru nezíská, prezident sněmovnu rozpouští

– pravomoci přebírá senát a jsou vypsány nové volby

_vláda je odpovědná PS

_kdykoli během funkčního období může být vyvoláno hlasování o důvěře (min. 50 poslanců)

_Demise ministra – ministr podává demisi prezidentovi prostřednictvím premiéra

– prezident by ji měl přijmout

_Demise premiéra – podává ji do rukou prezidenta

– s premiérem končí celá vláda

– následně je prezidentem jmenována vláda úředníků či jsou vypsány nové

volby a vládne vláda v demisi

SOUDNÍ MOC(Jurisdikce)

– dohlíží na dodržování zákonů

– nezávislá na ostatních složkách státní moci

– představují ji nezávislé soudy a soudci (soudci nesmí být členy žádné politické strany, nesmí podléhat tlaku veřejnosti či náboženskému přesvědčení)

– rozdělení – Ústavní soud

–  4stupňová soustava soudů

– Ústavní soud

_15 soudců ústavního soudu

_soudce ÚS jmenuje prezident se souhlasem senátu

_soudce ÚS: – absolvent právnické fakulty

– 10letá praxe v oblasti právnictví

– věková hranice 40 let

– trestní bezúhonnost

– jmenováni na 10 let (možnost opakovaného jmenování)

– 15 jich je (nemusí být jich pořád plný počet)

_hlavním úkolem je dohlížet na ochranu ústavnosti

_zabývá se: – trestní stíhání prezidenta (vlastizrada) na návrh senátorů se souhlasem PS (3/5)

– přezkoumávání ústavnosti zákonů (na návrh) – možnost zrušení zákona/vyhlášky

v případě, že jsou v rozporu s ústavou

– problematika porušování lidských práv

 

 

– Soustava soudů

 1. Nejvyšší soud ČR + (Nejvyšší správní soud) (omezování či poškozování občanů, jediný může rozhodnout o rozpuštění politické strany)
 2. Vrchní soudy (Praha, Olomouc)

III. Krajské soudy + Městský soud pro Prahu

 1. Okresní soudy + Městské soudy + Obvodní soudy v Praze

_zákon přesně stanoví, čím se který ze soudů zabývá

_občan má právo odvolat se k vyššímu soudu

_dovolání-lze podat proti rozhodnutí všech soudů 2. instance, dále rozhoduje o stížnostech pro porušení zákona-Nejvyšší soud

_soudce: – absolvent právnické fakulty

– složené justiční zkoušky

– věková hranice 30 let (horní hranice 70 let)

– trestní bezúhonnost

– jmenován prezidentem na dobu neurčitou

_spory – Trestněprávní spor

_např. vražda, loupež

_rozhodnutí o vině/nevině

_rozhodnutí o druhu a výši trestu

– Občanskoprávní spor

_např. rozvody, dědictví, svěření dítěte do péče, alimenty

_rozhodnutí na čí straně stojí právo

Brno-město jurisdikce – Ústavní soud (Joštova), Nejvyšší soud (Burešova), Nejvyšší správní soud ( Moravské nám.)

Popis lidské postavy – charakteristika

Moje postava, kterou jsem si vybrala, je středního vzrůstu a dospělého věku. Má pár kilo navíc, ale i přesto se nebrání sportovním aktivitám. Vlastní typický smích, který připomíná lachtana a díky kterému rozesměje všechny, kteří měli možnost ho slyšet. Když sedí na gauči, její ruce zaujmou pro ni obvyklou pozici – sevřené a položené na břiše. S touhle polohou rukou i usíná, což může někomu přijít i zvláštní. Když se soustředí, bezmyšlenkovitě vyplázne špičku jazyka. Chodí hopsavým způsobem chůze a často si píská, ať už dělá cokoliv.

 

Mezi hlavní znaky jejího charakteru bych zařadila, že je cholerická a extrovertní. Ve společnosti je hlavním tvůrcem zábavy. Je ráda, když je středem pozornosti a když lidé naslouchají jejím příběhům, které schválně pro pobavení publika zveličuje a přikresluje. Na druhou stranu si zároveň čas od času ráda užívá volné chvíle pro sebe, ať už prací na zahradě nebo sledováním cestovatelských pořadů, ale i přesto by spíše dala přednost času s přáteli, kdyby měla na výběr. Její chování mezi cizími je jiné než to doma. Mezi ostatními je veselá, extrovertní. Jakmile dojde domů, ukáže i zbytek své osobnosti.

 

Díky své cholerické povaze je často výbušná, což odnáší lidé v jejím okolí. V proudu emocí dokáže slovně ublížit i člověku, kterého miluje. Svou chybu si ale následně uvědomí. A přestože se přímo neomluví, tak se to pak raněnému snaží vynahradit. Neomluví se slovy, ale činem, že něco tomu dotyčnému uvaří nebo ho jen láskyplně obejme. Dokáže se rozčílit i nad nejmenší maličkostí, ať už je to drobek od pečiva na podlaze nebo špatné uspořádání příborů v myčce.

 

Neumí se smířit s tím, že jí něco nejde, prostě se snaží do té doby, dokud se jí to nepodaří. Učí se ráda novým věcem, je otevřená jakémukoliv dobrodružství. Bohužel nedokáže většinou pochopit ostatní. Je toho názoru, že jen ona ví, co je správné a co je špatné, a přirovnává ostatní k sobě samé. Její rodina se jí snaží upozornit, že nemusí mít nutně pravdu a ona to občas i uzná. Je hodně loajální vůči čemukoliv – práce, rodina, koníčky. Je milující, i když to tak někdy na první dobrou nevypadá, ale má srdce na správném místě.

 

Hodnocení ze školy: 1 = výborně

Psychologie jako věda

Maturitní otázku Psychologie jako věda nám zaslala K., podrobnější otázky najdete zde:

 

Vznik psychologie

 • Zabýval se jí už Aristoteles (spis O duši)
 • Hipokrates – jako 1. rozčlenil typologii člověka
  • Cholerik
  • Sangvinik
  • Melancholik
  • Flegmatik
 • zabývali se i ve středověku
 • první psychologická laboratoř vznikla v Německu v 2. polovině
 • 19. století, zakladatel Wilhelm Wundt (zakladatel moderní psychologie)
 • poté vzniká psychologie jako samostatná věda

 

Psychologie je věda o člověku. Jejím předmětem je prožívání a chování jedince.

 

Dělí se:

 • Analytická psychologie – zkoumá vztahy mezi základními počitky a vjemy
 • Syntetická psychologie – zkoumá reakce člověka (strach, úzkost, vyplívá z podvědomí)

 

Základní pojmy:

 • vědomí – míra prožívání vnějších a vnitřních podnětů, aktivní proces myšlení
  • obsah (subjektivní zpracování)
  • rozsah (závisí na schopnostech organizmu)
 • vnímání – schopnost rozeznávat realitu kolem sebe
 • myšlení – aktivní proces, schopnost hledat souvislosti mezi informacemi, řešení něčeho. Je strukturované, cílené,
  soustavné.
 • emoce – krátkodobé, reakce na každodenní prožitky. Emoce mohou být kladné nebo záporné. Racionální a subjektivní.
 • chování – souhrn všech projevů jedince. Subjektivní.
  • expresivní (na základě urč. Emocí, afektů)
  • adaptivní (řešení problému)
  • výrazové (naše postoje, neverbální komunikace)
 • prožívání – vychází ze subjektivních pocitů, postojů, hodnot a zkušeností(vjemy, představy, emoce, rozhodování,
  vybavování z paměti)
 • psychika – souhrný název vnitřních procesů, který definuje každého člověka (součástí i nevědomí)
 • nevědomí – je stav našeho já, děje v lidské psychice, které si nejsme vědomi

 

Předmětem psychologie je prožívání a chování, které jsou východiskem k poznání osobnosti člověka.

 

Psychologické vědy

1) základní psychologické vědy

 • obecná psychologie – věnuje se teoretickým otázkám psychologie, podává celkový obraz o člověku, zabývá se
  problematikou poznávacích procesů, dynamikou citového života
 • psychologie osobnosti – zabývá se strukturou a vývojem osobnosti, zkoumá podobnosti a odlišnosti mezi lidmi
  (charakter, schopnosti, temperament)
 • vývojová psychologie – zabývá se otázkami pojetí psychického vývoje člověka, zkoumá činitele ovlivňující vývoj,
  věnuje se charakteristikám vývojových etap člověka
 • sociální psychologie – řeší otázky forem a mechanismů začleňování lidí do mezilidských vztahů, sociálních skupin a
  společenských institucí
 • srovnávací psychologie – porovnává poznatky obecné psychologie s výsledky psychologie duševně nemocných
 • psychopatologie – zabývá se otázkami pojetí psychických poruch a potíží, zkoumá příčiny jejich vzniku

 

2) aplikované psychologické vědy

 • pedagogická psychologie – řeší psychologické aspekty rozvoje člověka v podmínkách výchovy, zkoumá
  problematiku účinného vyučování i poznávání žáka
 • klinická psychologie – orientuje se na diagnostiku duševních nemocí a potíží a na psychoterapeutickou péči o
  nemocné
 • poradenská psychologie – zabývá se školním, výchovným, profesním a manželským poradenstvím
 • soudní (forenzní) psychologie – zabývá se studiem zločinnosti, psychologií pachatelů trestných činů, expertizami
  pro soudní potřeby
 • psychologie zdraví, práce, reklamy, sportu, umění

 

Metody výzkumu v psychologii

 • pozorování – metoda, kterou sledujeme člověka a jeho projevy bez záměrného zásahu psychologa a zaznamenáváme
  je
 • experiment – metoda, kterou záměrně zasahujeme do podmínek a vlivů na zkoumanou osobu tak, aby všechny
  proměnné byly kontrolovány a ze změn se daly kvantitativně vyjádřit souvislosti
 • explorační metody – slouží ke sběru dat (rozhovory, testy, dotazníky)

Občanské právo – maturitní otázka

Tuto otázku do občanského práva nám zaslala Elis. Podrobnější zpracování najdete zde:

 

Dělení občanského práva

 • vlastnické
 • dědické
 • závazkové

 

Dědické právo

Dědí 3 způsoby:

 • 1) ze závěti
 • 2) ze zákona
 • 3) dědická smlouva

 

Dědická smlouva:

 • zůstavitel a ten co dědí, musí souhlasit obě strany i se změnami ještě za života
 • ze závěti: nepominutelný dědici-děti, u nezletilého musí dostat alespoň ¾ zákonného nároku a zletilí ¼ musí dát dětem, musí být sepsána, nejlépe s notářem
 • vlastnoručně napsáno, podepsáno; přesný datum
 • možnost měnit závět, či více závětí

 

Důvody k nedědění:

 • 1) když neposkytl pomoc v nouzi
 • 2) neprojevoval zájem
 • 3) trvale vede nezřízený život
 • 4) při odsouzení, trestný čin (zvrhlá povaha)

 

Dědická nezpůsobilost (dáno zákonem):

 • 1) kdo se způsobil trestného čino vůči zůstavitely
 • 2) manžel- dopuštěl se domácího násilý
 • 3) rodič – zbaven rodič. odpovědnosti

 

– zřeknutí dědického práva: za život, musí podepsat
– odmítnutí dědictví: např.dluhy
– vzdání se dědictví: ve prospěch někoho jiného
– odpovědnost za dluhy zůstavitele: dříve jsme museli do nabitého dědictví (výše) ale dnes situace může nastat že uhradíme dluhy do výše vlastního majetku-> v případě že věřitel dokáže že nebylo zahrnuto vše platá vše (například nepřiznali obraz)=nejednali fér
– způsob jak se tomu vyhnout= pořízení soupisu pozůstalostí
– ze zákona se dědí v 6 sklupinách1) manžel, děti 2)manžel, rodiče -> pak to jde níž, dědictví= pozůstalost
– závěť = poslední vůle

 

Právo závazkové

 •  vzniká z právních úkonů – ze smluv
 •  závazek znamená práva či povinnosti
 • patří sem odpovědnost za vady
 • pokud během záruky (24měsíců) zjistíme vadu reklamace –> oprava, výměna, vrácení peněz prodloužení záruky
 • nákup na internetu – možnost odstoupit do 14 dnů zánik závazků: řádným splněním uplynutí doby, kdy závazek platil dohodou obou stran znemožněno jeho plnění

 

úprava smluv:

 • Občanském zákoníku
 • Obchodním zákoníku
 • Zákoníku práce

 

lze uzavřít smlouvu, která není upravená v zákoně = nepojmenovaná smlouva

uzavření smluv:

 • písemně – nejčastější používání, uzavření před notářem
 • ústně
 • konkludentně – záleží na situaci
  •  není ani ústní ani písemná
 • před uzavřením: seznámit se s obsahem (jaká práva a povinnosti z ní vyplívají)
 • typy smluv: kupní, darovací, nájemní, o dílo, o půjčce, o úschově, o ubytování, o přepravě, cestovní, pojistná, o výpůjčce (bezplatně používám danou věc)
error: Content is protected !!