Robinson Crusoe – rozbor knihy

 

   Kniha: Robinson Crusoe

   Spisovatel(ka): Daniel Defoe

   Přidal(a): Lucka835

 


Žánr:
Dobrodružný román
Druh: Epika (o skutečnosti vypravuje- má děj, příběh, časové a příčinné souvislosti)
Doba: 17. Století
Literární směr: Osvícenství
Země: Anglie
Tématika: Život o samotě na neobydleném ostrově
Jazyk: Spisovný (jednoduchý a stručný)
Forma: I-ch

 

Daniel Defoe (vl. Jm. Foe)
– byl anglický spisovatel, novinář a představitel myšlenkového proudu osvícenství
– dále napsal i Dobrodružný život kapitána Singletona (román o angl.. dobrodruhovi, který byl prodán do otroctví, stal se pirátem a vrátil se jako bohatý muž)
Moll Flandersová (román o mravně narušené ženě, kterou žene drtivý osud z náruče jednoho muže do druhé, stává se ve stáří zlodějkou)
– v této době psal také Denis Diderot (Jeptiška) a Jonathan Swift (Gulliverovy cesty)

 

Osvícenství
= 18. Století, navazuje na renesanci (myšlenkový a umělecký proud, navazuje na Antiku)
– oslava lidského poznání  a přírody
kult = uctívání rozumu
Znaky:
– uctívání rozumu
– optimistický pohled na svět
– důraz na vzdělání
– osvícenské reformy -> povinná školní docházka,..
– odpor k absolutismu (pověry)
žánry:  román v dopisech, naučná literatura

 

Hlavní postavy:
Robinson Kreutznauer (Crusoe)- Mladík, který touží po cestování po moři a neuposlechne varování a dobrých slov rodičů, na jeho rozhodnutí doplatí a časem se stává moudřejším a morálním čl.
Pátek– věrný, učenlivý a poslušný divoch, kterého  zachrání Robinson ze zajetí

 

Děj:
Začátek knihy
– Robinson pocházel z kupecké rodiny a měl 2 bratry. Otec chtěl, aby studoval práva ale R. lákalo námořnictví a tak se svým přítelem přes váhání utekl na moře. Přes bouře a ztrátu lodě se vrátí do Londýna a stane se obchodníkem. Poté se seznámí s kapitánem a vydali se do Guinei, kde R. padl do zajetí. Po 2 letech se mu při chytání ryb pro pána podařilo utéci a následoval ho Xury (slíbil mu věrnost a Maura shodil do vody). Na plavbě potkali portugalský koráb, na kterém je přijali a pluli do Brazílie. Robinson nechal Xuryho kapitánovi a začal v Brazílii hospodařit. Mezitím velice zbohatl (prodal věci z Anglie v Brazílii-> kapitán je přivezl). 8let po útěku z domova plul do Guinei pro otroky, ale zastihlo je ale tornádo a bouře, při které se lod zasekla na pevnině a vypustili člun k pevnině, který se převrhl a přežil pouze Robinson. Ráno R. uviděl jejich lod, která byla odsunuta na skalisku u ostrova. Tak R. vyrobil vor a vydal se na lod pro potřebné věci (potraviny, zbraně, střelný prach, šavle, plachty, oblečení, ale také psa a kočku..) po dobu 12 dní. Pak se lod odplavila. R. si udělal úkryt na své věci a poohlédl se po ostrově jestli zde nepobývají divoši (zjistil, že ne). Zavedl si kalendář, vedl si zápisky a z plachet si vyrobil stan (blízko pitné vody), dále si zvětšoval jeskyni, vyrobil si stůl a židli, založil si deník, vyrobil si poličky a ohradu kolem obydlí (ochrana). Opatřil si lampu z kozího loje a po vysypání rýže a ječmene se dočkal sklizně. Následovala bouře, po níž se objevil vrak lodi (přinesl: prkna, trámce, železné součástky..)

 

Střed knihy
– Kvůli chladnému dešti R. onemocněl, litoval se, začal se modlit číst Písmo Svaté (každý den četl+ modlení) a uzdravil se pomocí tabáku s rumem. Dále již do deště nevycházel. Jednoho dne se procházel po ostrově, a našel místo s mnoha druhy ovoce . Toto místo se stal jeho letohrádek a vysadil si zde živý plot, ze kterého dále pletl košíky. Vyrobil si také dýmku a našel papouška -> nový společník, naučil ho mluvit. Dále vyráběl hrnce, kelímky a hmoždíř. Na druhé straně ostrova uviděl skaliny, a tak se rozhodl vyrobit si kánoe( bylo moc veliké a nedostal ho na moře). Byl vděčný za to, co mu Bůh dal a že přežil ztroskotání. Dále si ušil oblečení z kůže a vyrobil zav.+ otev. slunečník.( Po 5 letech na ostrově si vyrobil malé kánoe a vydal se obeplout ostrov, ale zastihl ho proud, který ho málem zavedl pryč od ostrova, ale díky větru se zase opět vrátil na ostrov). R. se zdokonalil v košíkářství, tesařství a hrnčířství. Když mu začal docházet střelný prach, tak si ochočil kůzlata. Vyrobil si nové kanoe a když šel k němu, tak uviděl lidskou stopu. Dostal veliký strach, ale nakonec zjistil, že to byla jeho stopa. Ale mezitím si vybudoval úkryt, ohrady se zvířaty rozmístil po ostrově. A když hledal vhodná místa pro ohrady, uviděl ze skály člun. Sestoupil blíže a uviděl lidské kosti, lebky, které tam nechali divoši. Měl chut je zabít, nebo alespoň vystrašit, ale pak si uvědomil, že o něm nejspíše neví. Ráno si všiml vraku lodi, na který se vydal podívat, ale všichni byli mrtvý, až na psa, kterého si nechal. Vzal oblečení, zlato a topičskou lopatu. Nakonec ho přemohla touha po osvobození  a vyhlížel divochy, kteří nepřiplouvali.

 

Závěr knihy
– Po dlouhé době uviděl R. kánoe divochů. Šel blíže a uviděl 2 zajatce. Prvního začali porcovat a druhý se dal na útěk a R. mu pomohl ->zastřelil divochy, kteří ho pronásledovali. Divoch, který utíkal mu byl velmi vděčný a R. uslyšel po 25 letech lidský hlas. Divochu dal jméno Pátek (zachránil ho v pátek). Ušil Pátkovi oblečení, vyrobil mu stan a začal ho učit jeho jazyk. R naučil P nejíst lidské maso a pověděl mu o opravdovém Bohu, o J. Kristu -> R měl radost, že šíří křestanství, náboženství a z P se stal křestan. R řekl P svůj příběh na ostrově a P řekl, že na jeho ostrov připlul člun s muži a že stále žijí na ostrově (nesnědli je-> jí pouze váleční zajatce).  R byl nejdřív k P nedůvěřivý , ale zjistil, že nebyl důvod. Jednoho dne P uviděl 3 kánoe a šli se podívat blíže. Začali střílet a zachránili jednoho Španěla a Pátkova otce.  R. se Š. mluvili o záchraně jeho druhů a následné odplutí do kř. Země. A tak R poslal Š a Pátkova otce na jejich ostrov. Po pár dnech P vzbudí R s křikem už jsou tady! , byl to ale anglický koráb a jehož člun se blížil k ostrovu. Měl 3 zajatce a když  je angličané nehlídali, tak je R s P osvobodili.  Angličané byli zajati a dány do jeskyně a protože se nevraceli, vyslali další člun. Když chtěli odplout, tak je P nalákal na houkání. Tím je zavedli do lesů, ve kterých zabloudili. Nakonec se vzdali. Kapitán dalšími nastoupili na člun, a pluli ke korábu. Hned jak zabili nového kapitána se všichni vzdali a koráb byl jejich. Zajatci dostali nabídku budto smrt nebo život na ostrově a zůstali na ostrově. R dostal nový oblek a po 35 letech stál na anglické pevnině. Jeho matka a otec dávno zemřeli. Tak odjel do Brazílie, kde měl svoji farmu a poté se rozhodl se vším všudy odjet do Anglie, ale po pevnině. Cestou udeřily mrazy a R našel průvodce, který je dovede do Anglie. Přes nebezpečí medvědů a vlků přijeli do Anglie. Vybral si peníze, prodal farmu v Brazílii a pečoval o 2 synovce a děti jednoho z bratrů. Později se oženil , měl 3 děti, ale manželka po zanedlouho zemřela. Po návratu jednoho ze synovců, který se vyučil lodníkem, spolu odpluli do Indie. Navštívil také svůj ostrov. Ostrov byl velmi obydlený, byl obohacen 20 dětmi (protože Španělé z pevniny přivezli zajatce a zajatkyně. Zanechal zde potřebné věci a při další návštěvě jim přivezl dobytek, dělníky a ženy.

 

Osvícenecké prvky:
Robinson se snaží civilizovat ostrov, přetvořit jej k obrazu svému, stejně tak činí s Pátkem. Vše, co se kolem něj děje, vysvětluje pomocí rozumu (racionalismus je hlavní myšlenkou osvícenství). Pokud Crusoe učiní nějakou chybu, nepřičítá ji ničemu jinému než sobě a hledá nová řešení. To je další osvícenecká myšlenka: člověk je schopen poznat a zvládnout cokoli, to vše díky rozumu.

 

Kniha je založena na skutečném příběhu námořníka Selkirka. Jedná se tak o jeden z prvních románů s realistickými prvky. Defoe v něm mimo jiné sleduje vývojově hledání Robinsonovy cesty k Bohu a formování jeho mravních vlastností a vytváří typ svobodného jedince ztělesňujícího morálku „bílého muže“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Světová a česká literatura do konce 18. Století

 

 

 

 

 

 

Světová a česká literatura 19. Století

 

 

 

 

 

 

 

Světová literatura 20. a 21. Století

 

 

 

 

 

 

 

Česká literatura 20. a 21. Století

 

 

 

 

 

 

 

 

Maturitní četba


Další podobné články na webu:

error: Content is protected !!