Antigona – rozbor knihy a čtenářský deník

Kniha: Antigona

Autor: Michal Viewegh

Přidal(a): Markéta

Více rozborů na Rozbor-dila.cz (Zasláno na Studijni-svet.cz)

 

 

SOFOKLES – 5. stol. př. Kr.

-dramatik, kněz a politik

-uvedl na scénu třetího herce

-z jeho 123 dramat se zachovalo pouze 7

-ve svých prvních hrách působil jako herec

 

Díla:

-Král Oidipus, Elektra

ŘECKÁ LITERATURA

Antika

-z lat. antiquitas= starobylost, starý věk

– období, ve kterém byly vytvořeny v řecké i římské společnosti kulturní hodnoty, které se staly základem evropské vzdělanosti

 

V literatuře rozlišeno na 3.etapy:

1.Období =archaické (-do 6.st.př.n.l

-převzali písmo od Féničanů a přizpůsobili ho =>alfabeta

 

2.Období=attické (klasické)

-5.-4.st.př.n.l. – vznik dramatu

-koncem března pořádali Řekové slavnosti zasvěcené bohu vína a veselí, Dionýzovi

-při závěrečných obřadech přednášel sbor pěvců, oděných do kozích kůží, písně doprovázené tancem

-z těchto písní se s postupem doby vyvinulo divadelní představení- tragédie

-podobně se z žertovných a satirických písní zrodila také řecká komedie

Představitelé- Aischylos, Sofokles, Euripides,

 

3.Období=helénistické

ANTIGONA

-snad nejznámější řecká tragédie

-odehrává se ve středověkém Řecku v Thébách

-do děje nezasahují bohové, odehrává se v rovině mezilidských vztahů

-odehrává se v pěti dějstvích

-autorova kritika změn vlády v Řecku –měli demokracii, ale vladaři chtěli vládnout sami=absolutisticky

 

Jazyk a styl:

-Celé drama je psáno ve verších- dialogy postav

– Objevují se zde typické znaky antické tragédie: čerpá z mytologie, hlavní hrdinové vyjadřují protiklady.

– Konflikt se silnějšími končí tragicky – hrdina fyzicky podléhá, ale mravně vítězí.

 

Literární druh – drama

 

Žánr – tragédie

 

Generační konflikt

– Antigona, Haimon (mládí)- představují svědomí, rozum, lásku, mravní etiku

-Kreón- představuje moc, tvrdost, neústupnost

 

Kompozice:
Expozice
V Athénách se navzájem zavraždí dva bratři.

 

Kolize
Kreon tvrdí, že první z Antigoniných bratrů byl hrdina a zaslouží pohřeb se všemi poctami zatím co druhý nikoli. To se nelíbí Antigoně, která chce, aby oba bratři byli pohřbeni.

 

Krize
Antigona neuposlechne králův rozkaz a bratra pohřbí. Kreon ji nechá uvěznit v jeskyni, kde spáchá sebevraždu.

 

Peripetie
Problém je, že Antigona byla snoubenkou Haimona. Haimon se ji pokouší zachránit. Ale když přijde do jeskyně a vidí mrtvé tělo tak se probodne. Tento čin vidí i sám král Kreon. Velice zarmoucen se vrací do svého paláce, kde vše oznámí své ženě. Ta se odejde pomodlit a také se probodne.

 

Řešení – katastrofa
Král si nenechal poradit ani od věštce ani od části sboru a doplácí na to smrtí všech svých blízkých, kteří umírají za jeho zločiny. Zůstává sám!!! Aby se zamyslel nad svými činy.

 

Charakteristika postav:

Antigona( hrdinská postava)

-dcera Thébského krále Oidipa, snoubenka Haimóna

-hlavní postava

-hrdá, odvážná, řekne, co si doopravdy myslí, tvrdohlavá, ochotná zemřít za správnou věc, bojuje proti nespravedlnosti, nebojí se smrti

-obětavá, odhodlaná

-milující, stojí si za svým rozhodnutím a nenechá se přemluvit

-nevzdává se a nebojí se překážek a je si vědoma odpovědnosti za své činy

-fyzicky prohrává, ale morálně vítězí

 

Kreón

-Thébský král

-krutý, nemilosrdný, neústupný, nebere na nikoho ohled (ani na syna)

-nedbal odvěkým zákonům, -> dostal krutý ale zákonitý trest

 

Isméné

-sestra Antigony

-není tak odvážná a Antigonu přemlouvá

-ale později se sestry zastane- chce sdílet její trest

 

Euridiké

-manželka Kreóna

-po smrti syna páchá sebevraždu

 

Haimón

-nedbal otcových příkazů

-Antigonu miloval tak velmi, že bez ní nedokázal žít-> spáchal sebevraždu

 

Bratři – Polyneik a Eteokles

-nejsou přímou součástí děje, děj se odehrává po jejich smrti

-Eteokles byl řádně pohřben se všemi úctami

-Polyneik neměl být nechán pohřben a jeho tělo bylo zneuctěno a Antogona to tak nechtěla nechat

 

DĚJ

Boj o nástupnictví trůnu skončí smrtí obou bratrů ( Eteokles bojoval na straně Théb a Polyneik na straně cizinců). Novým vladařem se stal Kreón, který vydal příkaz, že Polyneikovo tělo nesmí být pohřbeno – protože se dopustil vlastizrady. Antigona se rozhodne svého bratra pohřbít a uctít jeho památku proti příkazu- odsouzení k smrti. Snaží se získat pomoc své sestry, ale ta se příliš bojí, ale snaží se sestru přesvědčit, aby si to rozmyslela. Po té co Antigona bratra pohřbí ho opět najdou a nechají nepohřbeného, když svůj čin zopakuje tak jí chytnou a předvedou před Kreóna. Antigona svou vinu nepopírá a stojí si za svým (uctila bratrovu památku a splnila nepsaný zákon bohů). Kreón nechá Antigonu zazdít za živa do hrobky. Ke králi přichází věštec a oznamuje mu jak jsou bohové rozhněvaní a že ho nemine krutý trest. Kreón chce rychle vrátit Antigoně svobodu, ale jakmile hrobku otevřou Antigona spáchala sebevraždu oběšením a vzápětí na to ji spáchal i Haimon. Jakmile se vrátí Kreón a manželka se dozví o smrti syna spáchá žalem také sebevraždu. Kreón zůstává opuštěn se všechny svými hříchy a prosí bohy aby mu vzali život.

 

DRAMA

-z řec.dráma =čin, jednání, skutek

-literární druh, který má děj

-je určena pro jevištní provedení (výjimky- knižní dramata)

-hra se člení na akty(jednání), scény (výměna jednajících osob) a výstupy (změna počtu jednajících osob)

-základní žánry dramatu jsou tragédie a komedie

Má obvykle následující strukturu:

 

1.Expozice =úvod

-seznámení s prostředím a postavami

 

2.Kolize=zápletka

-dochází ke konfliktu

-ten vyústí v

 

3.Krize=vyvrcholení

-ta musí být nějak řešena

 

4.Peripetie=obrat v ději

-řeší krizi

 

5.Katastrofa

-řešení

 

Scénické poznámky

-uvedené v závorkách, popis co postava dělá na jevišti

 

Dělení dramatu:

-tragédie

-komedie(veselohra)

-činohra

-fraška

-opera

-opereta

 

Tragédie

=hra s vážným obsahem

-její hrdina se dostává do konfliktu se silami, které jsou silnější než on a jimž podléhá, často umírá


Další podobné články na webu:

error: Content is protected !!