Hydrosféra – vodní obal Země

Zpracovaný materiál na hydrosféru nám zaslal(a) fen. Další zpracování najdete na webu Studijni-svet.cz, například [zde].

 

Světový oceán 97 % celkových zásob vody

Zbytek 3% – sladká voda

 • Převážná část v ledovcích
 • Na Zemi 15km 2

 

Sladká voda

Ledovce

 • Pevninské
  • Antarktický ledovec 90%
  • Grónsko 8%
  • Kanadské arktické souostroví, Špicberky, Nová země, Island, Severní země,
 • Horské
  • 0,6%
  • Alečský ledovec

 

Pod zemí

 • 25% sladké vody
 • 97% kapalné vody na souši
 • Půdní vláha-mezi kořeny rostlin, póry v půdě
 • Podzemní voda-naráží na nepropustné podlaží a teče vodorovně
 • Pouštní oblasti-arténské vody-vystřikuje ven na Zem (Autrálie, voda pod velkým tlakem)

 

Povrchová voda

 • Jezera = přirozené sníženiny vyplněné vodou
  • 3 hlavní oblasti-Severoamerická (Hořejší), Východoafrická (Viktoriino), Rusko
  • Podle odtoku
   • Průtočná-přitékají a odtékají řeky (Hořejší)
   • Bezodtoková-Čad, Aralské
  • Podle druhu vody
   • Sladké-ladožské, Oněžské
   • Slané-Kaspické moře, Mrtvé moře
   • Smíšené-Neziderské, Balchaš
   • Brakitská oblast vody-míšení sladké a slané vody
  • Podle původu
   • Příkopová propadlina-hluboký, protáhlý, úzký útvar (Bajkal, Malawi)
   • Zbytky moří-Kaspické moře
   • Sopečný původ-v kráterech vyhaslých sopek, menší (Crater lake v USA)
   • Ledovcový původ-činnost ledovců, v prohlubních (Štrbské pleso, Černé jezero, Laka, PLešné, Prášilské)
   • Rozpuštěním podloží-vlivem chemického zvětrávání (Plitvická jezera)
  • 5 největších jezer :  Kaspické moře, Hořejší, Viktoriino, Huronské, Michiganské
  • Nejhlubší : Bajkal

 

 • přehradní nádrže
  • 5x více vody než v korytech řek
  • Nejrozsáhlejší
   • Akosombo-Volta (přehrada-řeka)
  • Nejobjemnější
   • Bratská : Angara
   • Kariba : Zambezi
   • Násirova : Nil
   • +přehrada 3 soutěsky-nejobjemnější,zaptopila hodně plochy v Číně
  • Význam
   • +výhody: pitná voda(ř.Želivka=>nádrž Švihov-voda pro Prahu),závlahové zemědělství,výroba el.energie,ochrana před povodní, vodní doprava, zásobování průmyslových závodů,rybolov, rekreace,
   • – nevýhody: mění se ráz krajiny, vliv na složení ekosystému,zabírá zamělskou půdu a místo pro vesnice
 • Bažiny
  • rezervoáry vody
  • Oblasti se znesnadněným odtokem vody (roviny s malým sklonem)
  • Polární krajiny v létě-zmrzlá půda (permafrost) zabraňuje vsaku vody
  • Rusko 12%, Kanada
  • Slané bažiny-bezodtokové oblasti tropů

 

 • Řeky
  • Odtok vody z kontinentů do oceánů
  • Základní součást oběhu vody na Zemi=hydrologický cyklus
  • Roční přítokdo oceánů-130 mm (nerovnoměrný)
  • Nejvíce do Severního ledového a Atlantského oceánu-jaro, léto, nejvodnatější řeky=>Ob,Lena,Jenisej,Amazonka,Nil
  • Malý oběh = co se vypaří nad pevninou spadne zase zpět, to samé s oceány
  • Velký oběh = srážky se vypaří z moře, spadnou na pevninu a řekou se dostanou do moře
  • Odtoková výška = kolik vody odteče v poměru s rozlohou pevniny=>Oceánie(1500mm), Jižní Amerika(650mm), Evropa(270mm), Austrálie(37mm)
  • Pojmy:
   • Pramen :  místo, kde řeka pramení
   • povodí:oblast,odkud všechna voda teče do 1 řeky
   • Úmoří: místo kde řeka přenáší vodu do 1 moře=>oblast,kde všechna voda teče do jednoho moře(Odra-Baltské moře,Vltava-Severní moře,Dyje,Morava-Baltské moře)
   • Průtok: množství vody které proteče řekou za 1s
   • evapotranspirace-součást koloběhu vody,odpařování vody z rostlin
  • Nejdelší řeky : Amazonka, Nil, Chang Jiang, Mississipi, Ob, Kongo,Huang He
  • na souši:79% do světového oceánu-odtokové oblasti pevnin,21% bezodtokové oblasti (Sahara, Čad, Aralské jezero, Atacama,střed Austrálie)
  • Režimy řek-záleží na:odtok, geologické podloží, vegetace, druh a typ půdy,reliéf
   • Rovníkový režim-Kongo-pořád hodně vody
   • Monzunový režim-Mekong-max letní monzum(v létě nejvíce vody)
   • Sněhovo-dešťový režim-řeky ČR-sníh a hlavně déšť
   • Dešťovo oceánský-Temže-stále voda ale ne moc
   • Vysokohorský-Rhona-sníh a déšť
   • Sněhový-sníh je zdrojem vody
   • Ledovcový-napájení ledovci na jaře-Adige
   • Suché oblasti-pouště, vádí (Afrika),cveky- občasné toky v Austrálii

 

Slaná voda

 • světový oceán-Tichý,Atlantský, Indický, Severní ledový
 • okrajová moře-11% plochy oceánu,výměna vod s oceánem,žádné ostrovy ani moc velké překážky,př.:Korálové moře
 • středozemní moře-hloouběji v pevnině,spojeny průivy s oceánem,specifické vlastnosti vod,mezikontinentální:Středozemní,Rudé
 • oceánské dno:
  • 1.)okraje pevnin
   • mořské dno mezi břehovou linií a okrajem oceánských pánví
   • pevninský šelf-podmořské pokračování pevniny,do 130m,mírný sklon,8% dna,je tam:ryby,ropa,zemní plyn
   • pevninský svah-začíná tam výraznější sklon dna,šelf=>svah
   • pevninské úpatí-hromadí se tam materiál z pevniny,počátek oceánské zemské kůry
  • 2.)oceánské pánve
   • 74% dna,hloubka 3-6 km
   • středooceánské hřbety-souvislý pás kolem planety,zemětřesení a sopečná činnost,Středoatlantský hřbet-nejdelší hory na Zemi
   • podmořské přkopy-přes 6 km dlouhé-1% dna=>Jávský-7700m,Portorický-8630m,Mariánský-10924m
 • Vlastnosti:
  • slanost 33%-nejslanější v subtropech-Rudé m.-4,5%,ve vyšších z.šířkách míň-Balts.m.-2,3%
  • 33%oceánu teplejší než 20°C
  • Pohyb-vlnění,zemětřesení a podmořské sopky=>tsunami,dmutí-příliv a odliv,mořské proudy(kvůli větru,dmutí,rozdílu teplot,…)=>př.:Kamárský,Golfský p.-významné


Další podobné články na webu:

error: Content is protected !!