Kytice – rozbor knihy a čtenářský deník (2)

Kniha: Kytice

Autor: Karel Jaromír Erben

Přidal(a): Viktorie V

 

 

Kytice (1853) – Kytice z pověstí národních

Literárně historický kontext

 • NO = proces, v němž dochází ke znovuobnovení národní kultury a literatury; úsilí o zrovnoprávnění češtiny
 • Fáze NO

 

1. Fáze (1780 – 1810)

 • Obranná
 • osvícenství, klasicismus
 • vědecká, jazyková
 • generace Dobrovského: dvoudílný Německo – český slovník, Základy jazyka staroslověnského (latinsky)

 

2. Fáze (20. – 30. léta 19. stol.)

 • Ofenzivní
 • příchod preromantismu
 • vědecká, umělecká
 • generace Jungmannova: Pětidílný česko – německý slovník, Rozmlouvání o jazyku českém, Historie literatury české
 • generace Palackého: Dějiny národa českého v Čechách a na Moravě

 

3. FÁZE (30. – 50. léta 19. Stol)

 • Romantismus a počátky realismu v Čechách
 • 1831 Matice česká nakladatelství
 • 1845 Měšťanská beseda
 • Rozvoj publicistiky- Poštovní noviny, Květy, Česká včela
 • Završení celého NO

 

Politická situace (mocenské konflikty):

 • revoluce ve většině evrop. měst (1848); Všeslovanský sjezd v Praze → povstání potlačeno (1848); František Josef I. se stal rakous. císařem (1848)
 • V politice proti sobě stáli liberálové (Palacký, Borovský) X radikální demokraté (Sabina, Frič)
  • Obě strany chtějí samostatnost českého národa
 • strach z rakousko-uherské tajné policie (cenzura, atd.)

 

Další autoři:

J.K. Tyl:

 • Zakladatel moderního českého dramatu
 • Žurnalista – Květy, Česká včela, Vlastimil
 • Lidovýchovné cíle
 • Fidlovačka, aneb žádný hněv a žádná rvačka; Paní Mariánka, matka pluku; Paličova dcera

 

K. H. Mácha

 • nejvýznamnější představitel českého romantismu
 • zakladatel moderní české poezie, nazýván „kníže české poezie“
 • na vysoké škole pod vlivem Jungmanna
 • zn.: rozpolcenost, světobol, utrpení spojené s milostným citem, rozpor mezi snem a skutečností
 • cestoval po hradních zříceninách: Noc na Bezdězu
 • zlomky dramat: Boleslav, Bratrovrah, Bratři
 • další díla: Cikáni, Márinka, Kat
 • za jeho života vyšel pouze Máj

 

K. H. Borovský:

 • básník, politik, novinář
 • velké satirické skladby:
  • Tyrolské elegie: kritika absolutismu, církve a armády; autobiografická skladba- popisuje cestu do vyhnanství do Brixenu
  • Křest svatého Vladimíra
 • Epigramy: Církvi, Králi, Vlasti, Múzám, Světu
 • Žurnalistika: Pražské noviny, Národní noviny, Šotek

 

Božena Němcová:

 • lidovýchovná tvorba
 • průkopnice kritického realismu- psali o kladných i záporných stránkách skutečnosti
 • Obrazy z okolí domažlického; Selská politika
 • povídky: Chyše pod horami, Karla, Pan učitel
 • pohádky klasické: Národní báchorky a pověsti, Slovenské pohádky a pověsti
 • O dvanácti měsíčcích; Sedmero krkavců
 • cestopisy: Obrazy z okolí Domažlického, Z Uher, Obrazy ze života slovenského
 • povídky: Divá Bára, Pan učitel, Karla
 • ovlivněna George Sand – vznik sociální prózy: V zámku a podzámčí; Pohorská vesnička; Chýše pod horami

 

Karel Jaromír Erben (1811-1870)

Život autora:

 • český spisovatel, historik, právník, překladatel, archivář, obrozenec a sběratel českých lid. písní, básní a pohádek
 • odborná činnost rozsáhlejší než umělecká – pokračovatel Čalakovského
 • představitel romantismu a zakladatel moderní české balady
 • v Miletíně → gymnázium v Hr. Králové → filozofie a práva v Praze (přátelství s K.H. Máchou a Fr. Palackým)
 • zájem o historii a národopis → od r. 1851 archivářem města Prahy (poté vysokým úředníkem)
 • 1853 vyšla poprvé sbírka Kytice → smrt dětí a manželky → zhoršení zdrav. stavu
 • 1870 zemřel v Praze (59 let)
 • ZAJÍMAVOSTI: na sbírce Kytice pracoval 20 let

 

Další autorova tvorba:

 • vědecká činnost (literární a politické dějiny)
 • sbírání ústní lid. slovesnosti
  • Prostonárodní české písně a říkadla – 1805
  • Písně národní v Čechách
 • Pohádky
  • Klasické – dobro vítězí nad zlem
  • Dlouhý, široký a bystrozraký; Tři zlaté vlasy děda Vševěda; Pták Ohnivák a liška Ryška Zlatovláska; Živá voda
 • poezie
  • Kytice

 

Literární druh: poezie

Literární žánr: soubor balad (= lyricko- epická skladba) převažuje, pohádka (Zlatý kolovrat), pohanský mýtus (Polednice), lidové pověsti (Poklad)…

 

Organizace jazykových prostředků

 • Slovní zásoba: spisovný zastaralý jazyk
 • Básnické prostředky: zvukomalba- eufonie, kakofonie; epiteton (básnický přívlastek), anafora a epifora (opakování slov…), personifikace, symbolika (číslo 3, vody, náboženské)
 • baladická zkratka = zhuštěný a úsporný jazyk, často neslovesné věty bez spojek, stručný popis (malá, hnědá, tváře divé)
 • Slovní zásoba: citoslovce → dějový spád + dramatičnost, přídavná jména

 

Kompozice:

 • 13 balad, původně 12, Lilie přidaná, balady zrcadlově shodné
 • RÝM: sdružený (Vodník, Svatební košile,…), střídavý (Kytice, Polednice, Štědrý večer), přerývaný (Vodník)
 • VERŠ: gnomický (krátký, hutný)
 • RYTMUS: ve většině balad různorodý (trochej, jamb i daktyl)

 

Tematická výstavba

 • Lyrika
  • Hlavní téma: morálka, nadčasové problémy
  • Téma: milostný vztah (holoubek), vztah matky a dcery (poklad, polednice)
  • Motivy: vina a trest (nepřiměřený)
 • Epika
  • Postavy: nadpřirozené bytosti, výrazné ženské postavy, jsou pasivní
  • Čas: není určený
  • Prostor: venkovské prostředí; hřbitov, les, jezero

 

Vlivy

 • ÚLS, práce archiváře

 

Inspirace

 • HUDBA: Antonín Dvořák (opera Rusalka); Zdeněk Fibich;
 • MALBA: Mikoláš Aleš;
 • DIVADLO: parodie díla vznikla např. v pražském divadle Semafor;
 • FILM: Kytice (7 zfilmovaných básní ČR; 2000) – režie: F. A. Brabec; hrají: Anna Geislerová, Bolek Polívka, Karel Roden, aj. + 4x Český lev
 • dílo výrazně ovlivnilo podobu moderních českých balad – Jan Neruda, Jaroslav Vrchlický, Petr Bezruč, Jiří Wolker

 

Dále k doplnění doporučujeme následující rozbor díla Kytice.


Další podobné články na webu:

error: Content is protected !!