Národní hospodářství – otázka z ekonomie

 

   Otázka: Národní hospodářství

   Předmět: Ekonomie

   Zaslal(a): Lemurek

 

 

Hospodářský proces:

a) výroba

b) rozdělování

c) směna

d) spotřeba

 

Struktura NH:

a)      Podle druhu vytvořených výkonů (co se produkuje)

1)      Primární – zemědělství, rybolov, lesnictví, těžba nerostných surovin

2)      Sekundární – zpracovatelský průmysl, výroba a rozvoj elektriky a plynů

3)      Terciární – osobní služby (restaurace, kadeřnictví), služby věcné (opravny, čistírny), obchodní služby (maloobchod, velkoobchod)

4)      Kvartální – věda, výzkum

b)      Podle organizačních složek (kdo to produkuje)

1)      Nefinanční podniky – produkce statků a poskytování nefinančních služeb = výrobní, dopravní, obchodní podniky)

2)      Finanční instituce – mají za úkol shromažďování a rozdělování finančních prostředků (banky, pojišťovny)

3)      Veřejná správa (vládní instituce) – hlavní funkcí je poskytování veřejných statků a služeb a rozdělování centrálních fondů

4)      Domácnosti (obyvatelstvo) – hlavně spotřebovávají, ale i produkují (domácí hospodářství)

5)      Ostatní neziskové instituce – církve, sportovní organizace

 

Úroveň NH:

je míra, s níž je NH schopno uspokojovat potřeby společnosti. Vyšší úroveň NH umožňuje zajistit vyšší životní úroveň. Hospodářská vyspělost státu se nejčastěji charakterizuje pomocí ukazatele hrubý domácí produkt připadající na jednoho obyvatele.

 

Úroveň je ovlivněna:  1) Přírodní bohatství

2) Národní hospodářství

3) Obyvatelstvo

4) Politický a ekonomický systém společnosti

 

Okolí NH:

Vnitřní okolí – vztahy NH k přírodnímu bohatství daného státu, k politickému a ekonomickému systému státu, k obyvatelstvu, k systému zdravotnictví, školství, vědy,….

Vnější okolí – jde o vztahy k hospodářstvím jiných států.

Vztahy NH k okolí mají stránku hmotnou, peněžní a informační.

 

Hodnocení NH:

1)      Hrubý domácí produkt = HDP
-souhrn statků a služeb vyjádřený v penězích vytvořený za určité období (1rok) výrobními faktory na území určitého státu bez ohledu na to, zda jsou vlastněny občany státu nebo cizinci (Evropa)

2)      Hrubý národní produkt = HNP
– souhrn statků a služeb vyjádřený v penězích vytvořený za určité období (1rok) výrobními faktory ve vlastnictví občanů příslušné země bez ohledu na to, zda výroba probíhala na území státu nebo zahraničí (USA)

 

Míra inflace:

–          Projevuje se jako neustálý vzestup cen tzn. pokles kupní síly peněz

 

Míra nezaměstnanosti:

–          Nezahrnujeme matky na mateřské dovolené, studenti, děti do 15let, důchodce

 

Bilance zahraničního obchodu:

Výnosy – Náklady


Další podobné články na webu:

error: Content is protected !!