Podnik – otázka z ekonomie

 

   Otázka: Ekonomie

   Předmět: Ekonomie

   Zaslal(a): Rennyy

 

ekonomická a právní subjektivita

veřejná obchodní společnost

komanditní společnost

společnost s ručením omezeným

akciová společnost

družstva

 

 

ekonomická a právní subjektivita

Podnik je ekonomicko-právní subjekt, je to seskupení výrobních činitelů za určitým hospodářským účelem, který vede k trvalému dosahování zisku.

 

veřejná obchodní společnost

Společnost osobní, kterou tvoří alespoň 2 osoby.

Ručení – neomezeně, celým svým majetkem (i osobním)

Základní kapitál – není povinný

Vklad společníka – není povinný

Rozdělování zisku – rovným dílem, nestanoví-li společenská smlouva jinak

Statutárním orgánem jsou všichni společníci.

Založení:

– sepsání obchodní smlouvy, musí obsahovat:

 • firma a sídlo společnosti
 • určení společníků
 • předmět podnikání
 • povinnost k vkladům
 • rozhodnutí o obchodním vedení
 • pravidla pro rozdělení zisku
 • úprava zákazu konkurence
 • vypořádací podíl společníka
 • důsledky smrti nebo odchodu společníka

 

Návrh na zápis do OR do 90 dnů od sepsání spol smlouvy. Podepisují ho všichni společníci a přikládá se spol. smlouva.

 

komanditní společnost

Společnost osobní.

Založení – sepsání smlouvy, musí obsahovat:

–          firma + sídlo společnosti

–          určení společníků

–          předměst podnikání

–          určení komplementářů a komanditistů

–          výše vkladu komanditisty

 

Ručení – Komanditista ručí do výše svého nesplaceného vkladu zapsaného do obchodního rejstříku, komplementář ručí celým svým majetkem.

Základní kapitál – není povinný

Vklad společníka – je povinný jen u komanditisty

Rezervní fond – není povinný

Rozdělování zisku – Nejdříve rozdělení na část náležející komanditistům a na část náležející komplementářům. Komplementáři se rozdělí mezi sebou stejným dílem, komanditisté podle výše vkladů.

Statutárním orgánem jsou komplementáři.

 

společnost s ručením omezeným

Kapitálová společnost. Společnost může být založena i jednou osobou, maximálně může mít padesát společníků.

Založení – sepsání spol. smlouvy, musí obsahovat:

–          firma + sídlo společnosti

–          určení společníků, název a sídlo práv. osoby, jméno a bydliště fyz. osoby

–          předmět podnikání

–          výše zákl. kap. a výše vkladu každého společníka + lhůty splacení vkladů

–          jména a bydliště jednatelů a členů dozorčí rady

–          údaje vyžadující zákon

–          určení správce vkladů

Před podáním na návrh na zápis do OR musí mít každý společník splaceno alespoň 30 % svého vkladu a základní kapitál musí být nejméně 100 000Kč. Jediný zakladatel musí mít splacenou celou výši vkladu.

 

Ručení – do výše nesplaceného vkladu

Základní kapitál – minimálně ve výši 200 000 Kč

Vklad společníka – minimální částka 20 000 Kč, může mít peněžitou i nepeněžitou formu

Rezervní fond – je povinný, tvoří se z čistého zisku a slouží k pokrytí ztráty

Rozdělování zisku – podle výše vkladu

Orgány společnosti:

 1. Valná hromada (shromáždění všech společníků) je nejvyšší orgán. Scházejí se minimálně jednou do roka.
  1. jedná jménem spol. před vznikem
  2. schvalování řádné a mimořádné úč. závěrky, rozdělení zisku
  3. schvalují stanovy, jejich změny
  4. rozhodují o změně spol. smlouvy
  5. zvýšení nebo snížení zákl. kapitálu
  6. jmenování, odvolávání, odměňování členů doz. rady a jednatelů
  7. zrušení spol. s likvidací, jmenování a odvolávání likvidátora

 

 1. Jednatelé – Společnost může mít jednoho nebo více jednatelů. Jednatel je statutárním orgánem společnosti. Jednatele jmenuje valná hromada (společník nebo jiná fyz. osoba).
 2. Dozorčí rada dohlíží na činnost jednatelů, není povinná.
  1. nepovinný orgán, výjimečně povinně u více společníků
  2. návrh na rozdělení zisku, úhrada ztráty
  3. přezkoumává řádnou, mimořádnou úč. závěrku
  4. nahlíží do obchodních, účetních knih a jiných dokladů
  5. kontroluje jednatelé a společníky
  6. podává zprávy valné hromadě
  7. členem nemůže být jednatel

musí mít alespoň 3 členy

 

Zrušení :

 1. s likvidací – ukončením likvidace přestává společnost existovat, stat. orgán je nahrazen likvidátorem, pokud likvidátor zjistí, že je společnost předlužena podá návrh na konkurz, vstup do likvidace je zapsán do OR
 2. bez likvidace – existuje právní nástupce firmy (sloužení firem, prodej a rozdělení firmy), majetek společnosti se převede na právního nástupce (majetek, závazky a pohledávky), původní firma zaniká
 3. prohlášením konkurzu – prohlásit konkurz může likvidátor nebo věřitelé, podává se návrh na konkurz u soudu, věřitelé firmy mohou na základě Zákona o konkurzu a vyrovnání podat k soudu návrh na zrušení dlužníka prohlášením konkurzu, majetek firmy je rozprodán a ze získaných peněz jsou uhrazeny dluhy. Prohlášení konkurzu může předcházet vyrovnání.

 

 

Akciová společnost

Kapitálová společnost, jejiž základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií o určité jmenovité hodnotě.

Akcie – cenný papír, s níž jsou spojena práva podílet se na řízení, zisku a likvidačním zůstatku společnosti.

 

Podoba akcie

Zaknihovaná – číselné označení, vedena u střediska cenných papírů

Listinná – podpis, číselné označení

 

Náležitosti

 1. firma a sídlo společnosti
 2. jmenovitá hodnota
 3. forma akcie
 4. výše zákl. kap. a počet akcií
 5. datum emise

 

Forma akcie

 1. na jméno – vede se seznam akcionářů, změna jména na rubu akcie (rubopis)
 2. na majitele – podle držitele

Acie se skládá s z pláště a kupónového archu(na základě talónu, dostaneme nový kupónový arch)

Ručení: Akcionáři neručí za závazky společnosti.

Základní kapitál: Je povinný, minimálně ve výši 2 000 000 Kč, při veřejné nabídce akcií 20 000 000 Kč.

Rezervní fond: 20 % ze základního kapitálu

Řízení:

 1. Valná hromada (shromáždění akcionářů) je nejvyšší orgán akciové společnosti. Rozhodování většinou hlasů (hlasy podle hodnoty akcií). Rozhoduje o: zvýšení, snížení zákl. kap., rozdělení zisku, změna stanov, volba a odvolání členů představenstva a dozorčí rady, zrušení společnosti, jmenování likvidátora.
 2. Představenstvo je statutárním orgánem akciové společnosti. Má nejméně tři členy. Řídí činnost spol. a jedná jejím jménem, zabezpečuje obchodní vedení spol. + vedení účetnictví, předkládá zprávu valné hromadě o stavu majetku a podnik. činnosti, svolává valnou hromadu. Volí si mezi sebou předsedu.
 3. Dozorčí rada je nejvyšším kontrolním orgánem společnosti. Dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečnění pod. činnosti, je povinná, nahlíží do všech úč. dokladů, podává zprávu valné hromadě, min. 3 členy.

 

Družstva

Družstvo je společenství neuzavřeného počtu osob založené za účelem podnikání nebo zajišťování hospodářských, sociálních nebo jiných potřeb svých členů. Hospodaří především v zemědělství, v bytovém hospodářství, v obchodě a ve výrobních službách. Musí mít nejméně 5 členů nebo alespoň 2 právnické osoby.

Ručení: Členové družstva neručí za závazky družstva.

Základní kapitál: Ustavující schůze určí zapsaný základní kapitál ze souhrnu členských vkladů. Stanovy určí výši základního kapitálu, který se zapisuje do obchodního rejstříku, tento zapisovaný základní kapitál musí činit nejméně 50 000 Kč.

Nedělitelný fond: Družstva nevytvářejí rezervní fond, právní úprava obsahuje termín nedělitelný fond, který se vytváří při vzniku družstva, nejméně ve výši 10 % zapisovaného základního kapitálu.

Rozdělování zisku: Zisk je rozdělován podle poměru výše vkladu.

Družstvo jako celek za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem.

 

Orgány družstva:

 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem družstva. Schvaluje stanovy, volí a odvolává členy představenstva a kontrolní komise, schvaluje roční závěrku, rozhoduje o rozdělení a použití zisku.
 2. Představenstvo je statutárním orgánem družstva. Volí ze svých členů předsedu družstva.
 3. Kontrolní komise je oprávněna kontrolovat veškerou činnost družstva.


Další podobné články na webu:

error: Content is protected !!