Podnikání v ČR – maturitní otázka

Tento materiál nám zaslal(a) Veselkan. Více materiálů z ekonomie/ekonomiky a spousty souvisejících předmětů najdete na webu Ekonomie-ucetnictvi.cz. Skvělý online kurz pak [tady].

 

Pojmy: Podnikání: Činnost provozovaná samostatně vlastním jménem, na vlastní účet za účelem dosažení zisku za podmínek stanovených zákonem

 • Samostatně = sám se rozhodne, čím se bude zabývat
 • Na vlastní účet – hradí náklady a přijímá výnosy
  • Podnikatel = soba, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost se záměrem činit, tak soustavně za účelem dosažení zisku
  • Vzájemné vztahy mezi podnikatelem a občany upravuje občanský zákoník

 

Podnikatelský záměr

 • 1) průzkum trhu – zjištění konkurence a poptávky
 • 2) popis podnikatelského závěru (komu to budeme nabízet, jaké výrobní faktory budeme potřebovat)
 • 3) zakladatelský rozpočet
 • 4) posouzení podnikatelského záměru – zda je návrh realizovatelný, zda jsme schopni získat dostatečné finanční prostředky

 

Znaky podnikatele

 • 1) samostatnost- majetková, právní, ekonomická
 • 2) vymezení předmětu podnikání
 • 3) nese riziko podnikání – podnikatelské, provozní
 • 4) hospodaří s majetkem podniku
 • 5) povinnost vést účetnictví
 • 6) za účelem dosažení zisku

 

Fyzické osoby

 • Občan
 • Musí mít svéprávnost
 • OSVČ = osoba samostatně výdělečně činná
 • Povinnost zápisu do živnostenského rejstříku

 

Právnické osoby

 • Organizovaný útvar považovaný dle zákona za samostatný právní subjekt
 • Má právní osobnost = může mít práva i povinnosti
 • Stát = PO
 • Mají povinnost zápisu do Obchodního rejstříku

 

Živnosti

 • Živnost = podnikání
 • Živnosti nejsou činnosti, které jsou upraveny jinými zákonnými předpisy (činnost bank, výroba elektřiny)
 • Živnostenské oprávnění
 • Prokazuj, které činnosti je podnikatel oprávněn vykonávat
 • Dokladem je výpis z živnostenského rejstříku

 

Nutné splnit:

 • 1) Všeobecné podmínky
  • Plná svéprávnost, bezúhonnost, (výpis z Trestního rejstříku, žadatel nesmí být trestán pro úmyslný trestný čin spáchaný v souvislosti s podnikáním)
 • 2) Zvláštní podmínky
  • Vzdělání a praxe a jiné
  • Jednotný registrační formulář
  • Poplatek stát
  • (Pokud žádá PO, musí předložit notářský zápis osvědčující její založení, po založení se musí registrovat u FÚ (kvůli daním), OSSZ a ZP, PO si zřizují datovou schránku pro komunikaci se státní správou, FO ji zřizuje dobrovolně)

 

Druhy živností:

 • 1) ohlašovací
  • Volné, řemeslné, vázané
 • 2) koncesované

 

Volné- velkoobchod, maloobchod

 • Nevyžadují prokázání odborné způsobilosti

Řemeslné – zednictví, hodinář, klempíř

 • Vyžaduje vzdělání doložené výučním listem
 • Vzdělání je možno nahradit 6 letou praxí
 • Vzdělání v oboru příbuzném, požadovaná roční praxe v oboru

Vázané – autoškola, výroba a prodej jedů, průvodce, tater, oční optika, provoz solárií

 • vyžadovaná určitá délka praxe v oboru
 • Vyžaduje doklad nebo kurzy, odbornou způsobilost

Koncesovaná- koncese = povolení od státu pro vykonávání určité činnosti

 • Je nutné splnit všeobecné podmínky
 • Koncesované živnosti – směnárenská činnost, služby soukromých detektivů, trhaviny
 • Povolení státu pro vykonávání určité činnosti
 • Podmínky: spolehlivost, morální stránka, mlčenlivost
 • Schválena pro určité území, nebo na určitou dobu

 

Obchodní společnosti

Definice: Obchodní společnost je právnickou osobou založenou za účelem podnikání. Na podnikání obchodní společnosti se zpravidla účastní více fyzických i právnických osob.

Obchodní zákoník vymezuje tyto formy společností:

OSOBNÍ

 • Veřejná obchodní společnost
 • Komanditní společnost

 

KAPITÁLOVÉ

 • Společnost s ručením omezeným
 • Akciová společnost

 

Veřejná obchodní společnost a komanditní společnost

Ručení: Společníky i společností za závazky je nerozdílné a neomezené

Řízení: Na řízení se podílejí společníci osobně

Zánik: zánikem společníka zaniká společnost nebo je nutné změnit společenskou smlouvu.

Základní kapitál: není stanoven

 

Společnost s ručením omezeným a akciová společnost

Ručení: s.r.o. = do výše nesplaceného vkladu, a. s. = jako celek celým svým majetkem

Řízení: nejvyšším orgánem je valná hromada, statutární orgán je jednatel, kontrolní orgán je dozorčí rada; a. s. = akcionáři mají hlasovací právo podle počtu akcií

Zánik: Zánik společníka ve společnosti nezpůsobuje zánik společnosti

Základní kapitál: s.r.o. = min. 1 Kč, a. s. = 2 000 000 Kč

Na podíly mohou být vydávány kmenové listy (CP na řad, který je neomezeně převoditelný rubopisem), ale není možné je volně prodávat

 

Vytvoření obchodní společnosti

 1. Založení obchodní společnosti
 2. Společenská smlouva– písemná forma rozhodnutí společníků o společném podnikání, podepsaná všemi zakladateli → pravost podpisů musí být ověřena.
 3. Zakladatelské dokumentyobchodních společností musí mít formu Veřejné listiny → ochrana společníků a třetích osob.

 

Společenská (zakladatelská) smlouva musí obsahovat:

 • Obchodní název firmy a její sídlo
 • Jména a adresy společníků a jejich postavení ve společnosti
 • předmět činnosti a právní formu společnosti
 • způsob rozdělování zisku a částky případné ztráty mezi členy (%) + způsob úhrady.
 • Další skutečnosti stanovené zákonem pro danou formu společnosti

 

Vznik společnosti

 • Dnem, kdy byla zapsána do obchodního rejstříku → vznik právní samostatnosti = společnost se stáváprávním subjektem (právnickou osobou)
 • Návrh na zápis do OR musí být uskutečněndo 90 dnů od založení společnosti nebo obdržení živnostenského či jiného oprávnění k výkonu činnosti.
 • Pokud není písemně určeno jinak, společnost je automaticky založena na
  dobu neurčitou.

 

Ukončení činnosti obchodní společnosti

Zrušení   →  zánik – dnem výmazu z obchodního rejstříku

 • Uplynutí doby
 • Dosažení jejího účelu
 • Rozhodnutí společníků nebo jejího orgánu
 • Rozhodnutí soudu
  • Pozbyla oprávnění k podnikatelské činnosti
 • Konkurz – vyhlašován na společnostech, které nejsou schopné dostát závazkům svých věřitelů. Vyhlášením konkurzu zaniká možnost nakládat s majetkem společnosti – majetková podstata a peněžité prostředky do ní vložené jsou využity na pokrytí alespoň části z pohledávek věřitelů.

 

Zrušení bez likvidace → majetek společnosti přechází do rukou jejího právního zástupce:

 

Neziskové organizace

Organizační složky:

 • Instituce, které zastupují stát a nemají právní osobnost
 • Stát (nebo kraj) ji poskytuje majetek a financuje ji
 • Zabývá se řízením společnosti, vědou a obranou
 • Pokud mají příjmy, tak je odvádí zřizovateli /kraj, obec)
 • Městská policie, FÚ

Příspěvkové organizace

 • PO má právní osobnost
 • Zabývají se vzděláním, kulturou, nemocnice
 • Plní úkoly ve veřejném zájmu
 • Výdaje hradí z vlastní činnosti a z příspěvků zřizovatele

 

Nestátní neziskové organizace

 • PO, které zajišťují obecně prospěšnou činnost
 • Zdrojem majetku jsou příspěvky členů, dary, příjmy z projektů a z doplňkové činnosti

 

a) korporace (dobrovolné = spolky)

 • Spolek = dobrovolný svazek členů
 • Nelze zřídit za účelem podnikání, ale může vyvíjet příležitostnou výdělečnou činnost, pokud její výnosy jdou na podporu hlavní činnosti
 • Fundace = mají majetkový základ
 • 1) Nadace – proveřejně prospěšné, Př. Kapka naděje – nadace Terezy Maxové
 • 2) Nadační fondy – dočasné, shromáždí majetek, který použijí na daný účel

 

b) Ústavy – LDN (léčení dlouhodobě nemocných)

 • př. školy, muzea, nemocnice
 • poskytují prospěšné služby pro veřejnost, realizují služby v oblasti zdraví, vzdělání, kultury a vědy


Další podobné články na webu:

error: Content is protected !!