Podnikání v ČR – maturitní otázka

Tento materiál nám zaslal(a) Veselkan. Více materiálů z ekonomie/ekonomiky a spousty souvisejících předmětů najdete na webu Ekonomie-ucetnictvi.cz. Skvělý online kurz pak [tady].

 

Pojmy: Podnikání: Činnost provozovaná samostatně vlastním jménem, na vlastní účet za účelem dosažení zisku za podmínek stanovených zákonem

 • Samostatně = sám se rozhodne, čím se bude zabývat
 • Na vlastní účet – hradí náklady a přijímá výnosy
  • Podnikatel = soba, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost se záměrem činit, tak soustavně za účelem dosažení zisku
  • Vzájemné vztahy mezi podnikatelem a občany upravuje občanský zákoník

 

Podnikatelský záměr

 • 1) průzkum trhu – zjištění konkurence a poptávky
 • 2) popis podnikatelského závěru (komu to budeme nabízet, jaké výrobní faktory budeme potřebovat)
 • 3) zakladatelský rozpočet
 • 4) posouzení podnikatelského záměru – zda je návrh realizovatelný, zda jsme schopni získat dostatečné finanční prostředky

 

Znaky podnikatele

 • 1) samostatnost- majetková, právní, ekonomická
 • 2) vymezení předmětu podnikání
 • 3) nese riziko podnikání – podnikatelské, provozní
 • 4) hospodaří s majetkem podniku
 • 5) povinnost vést účetnictví
 • 6) za účelem dosažení zisku

 

Fyzické osoby

 • Občan
 • Musí mít svéprávnost
 • OSVČ = osoba samostatně výdělečně činná
 • Povinnost zápisu do živnostenského rejstříku

 

Právnické osoby

 • Organizovaný útvar považovaný dle zákona za samostatný právní subjekt
 • Má právní osobnost = může mít práva i povinnosti
 • Stát = PO
 • Mají povinnost zápisu do Obchodního rejstříku

 

Živnosti

 • Živnost = podnikání
 • Živnosti nejsou činnosti, které jsou upraveny jinými zákonnými předpisy (činnost bank, výroba elektřiny)
 • Živnostenské oprávnění
 • Prokazuj, které činnosti je podnikatel oprávněn vykonávat
 • Dokladem je výpis z živnostenského rejstříku

 

Nutné splnit:

 • 1) Všeobecné podmínky
  • Plná svéprávnost, bezúhonnost, (výpis z Trestního rejstříku, žadatel nesmí být trestán pro úmyslný trestný čin spáchaný v souvislosti s podnikáním)
 • 2) Zvláštní podmínky
  • Vzdělání a praxe a jiné
  • Jednotný registrační formulář
  • Poplatek stát
  • (Pokud žádá PO, musí předložit notářský zápis osvědčující její založení, po založení se musí registrovat u FÚ (kvůli daním), OSSZ a ZP, PO si zřizují datovou schránku pro komunikaci se státní správou, FO ji zřizuje dobrovolně)

 

Druhy živností:

 • 1) ohlašovací
  • Volné, řemeslné, vázané
 • 2) koncesované

 

Volné- velkoobchod, maloobchod

 • Nevyžadují prokázání odborné způsobilosti

Řemeslné – zednictví, hodinář, klempíř

 • Vyžaduje vzdělání doložené výučním listem
 • Vzdělání je možno nahradit 6 letou praxí
 • Vzdělání v oboru příbuzném, požadovaná roční praxe v oboru

Vázané – autoškola, výroba a prodej jedů, průvodce, tater, oční optika, provoz solárií

 • vyžadovaná určitá délka praxe v oboru
 • Vyžaduje doklad nebo kurzy, odbornou způsobilost

Koncesovaná- koncese = povolení od státu pro vykonávání určité činnosti

 • Je nutné splnit všeobecné podmínky
 • Koncesované živnosti – směnárenská činnost, služby soukromých detektivů, trhaviny
 • Povolení státu pro vykonávání určité činnosti
 • Podmínky: spolehlivost, morální stránka, mlčenlivost
 • Schválena pro určité území, nebo na určitou dobu

 

Obchodní společnosti

Definice: Obchodní společnost je právnickou osobou založenou za účelem podnikání. Na podnikání obchodní společnosti se zpravidla účastní více fyzických i právnických osob.

Obchodní zákoník vymezuje tyto formy společností:

OSOBNÍ

 • Veřejná obchodní společnost
 • Komanditní společnost

 

KAPITÁLOVÉ

 • Společnost s ručením omezeným
 • Akciová společnost

 

Veřejná obchodní společnost a komanditní společnost

Ručení: Společníky i společností za závazky je nerozdílné a neomezené

Řízení: Na řízení se podílejí společníci osobně

Zánik: zánikem společníka zaniká společnost nebo je nutné změnit společenskou smlouvu.

Základní kapitál: není stanoven

 

Společnost s ručením omezeným a akciová společnost

Ručení: s.r.o. = do výše nesplaceného vkladu, a. s. = jako celek celým svým majetkem

Řízení: nejvyšším orgánem je valná hromada, statutární orgán je jednatel, kontrolní orgán je dozorčí rada; a. s. = akcionáři mají hlasovací právo podle počtu akcií

Zánik: Zánik společníka ve společnosti nezpůsobuje zánik společnosti

Základní kapitál: s.r.o. = min. 1 Kč, a. s. = 2 000 000 Kč

Na podíly mohou být vydávány kmenové listy (CP na řad, který je neomezeně převoditelný rubopisem), ale není možné je volně prodávat

 

Vytvoření obchodní společnosti

 1. Založení obchodní společnosti
 2. Společenská smlouva– písemná forma rozhodnutí společníků o společném podnikání, podepsaná všemi zakladateli → pravost podpisů musí být ověřena.
 3. Zakladatelské dokumentyobchodních společností musí mít formu Veřejné listiny → ochrana společníků a třetích osob.

 

Společenská (zakladatelská) smlouva musí obsahovat:

 • Obchodní název firmy a její sídlo
 • Jména a adresy společníků a jejich postavení ve společnosti
 • předmět činnosti a právní formu společnosti
 • způsob rozdělování zisku a částky případné ztráty mezi členy (%) + způsob úhrady.
 • Další skutečnosti stanovené zákonem pro danou formu společnosti

 

Vznik společnosti

 • Dnem, kdy byla zapsána do obchodního rejstříku → vznik právní samostatnosti = společnost se stáváprávním subjektem (právnickou osobou)
 • Návrh na zápis do OR musí být uskutečněndo 90 dnů od založení společnosti nebo obdržení živnostenského či jiného oprávnění k výkonu činnosti.
 • Pokud není písemně určeno jinak, společnost je automaticky založena na
  dobu neurčitou.

 

Ukončení činnosti obchodní společnosti

Zrušení   →  zánik – dnem výmazu z obchodního rejstříku

 • Uplynutí doby
 • Dosažení jejího účelu
 • Rozhodnutí společníků nebo jejího orgánu
 • Rozhodnutí soudu
  • Pozbyla oprávnění k podnikatelské činnosti
 • Konkurz – vyhlašován na společnostech, které nejsou schopné dostát závazkům svých věřitelů. Vyhlášením konkurzu zaniká možnost nakládat s majetkem společnosti – majetková podstata a peněžité prostředky do ní vložené jsou využity na pokrytí alespoň části z pohledávek věřitelů.

 

Zrušení bez likvidace → majetek společnosti přechází do rukou jejího právního zástupce:

 

Neziskové organizace

Organizační složky:

 • Instituce, které zastupují stát a nemají právní osobnost
 • Stát (nebo kraj) ji poskytuje majetek a financuje ji
 • Zabývá se řízením společnosti, vědou a obranou
 • Pokud mají příjmy, tak je odvádí zřizovateli /kraj, obec)
 • Městská policie, FÚ

Příspěvkové organizace

 • PO má právní osobnost
 • Zabývají se vzděláním, kulturou, nemocnice
 • Plní úkoly ve veřejném zájmu
 • Výdaje hradí z vlastní činnosti a z příspěvků zřizovatele

 

Nestátní neziskové organizace

 • PO, které zajišťují obecně prospěšnou činnost
 • Zdrojem majetku jsou příspěvky členů, dary, příjmy z projektů a z doplňkové činnosti

 

a) korporace (dobrovolné = spolky)

 • Spolek = dobrovolný svazek členů
 • Nelze zřídit za účelem podnikání, ale může vyvíjet příležitostnou výdělečnou činnost, pokud její výnosy jdou na podporu hlavní činnosti
 • Fundace = mají majetkový základ
 • 1) Nadace – proveřejně prospěšné, Př. Kapka naděje – nadace Terezy Maxové
 • 2) Nadační fondy – dočasné, shromáždí majetek, který použijí na daný účel

 

b) Ústavy – LDN (léčení dlouhodobě nemocných)

 • př. školy, muzea, nemocnice
 • poskytují prospěšné služby pro veřejnost, realizují služby v oblasti zdraví, vzdělání, kultury a vědy

Ústava ČR – maturitní otázka

Ústava ČR

= základní zákon státu s nejvyšší právní silou

– veškerá nařízení, zákony, vyhlášky, mezinárodní smlouvy… musí být v souladu s ústavou

– v případně pochybnosti může být zákon navrhnut k přezkoumání Ústavním soudem, který rozhodne o ústavnosti zákona (zda je či není v souladu s ústavou)

 

Části ústavy

1) Preambule

 • = slavnostní prohlášení, odkaz na historií, kulturu, připomenutí evropských hodnot

2) 8 hlav

 • a) Hlava první – Základní ustanovení

_zřízení státu (demokratický právní stát), hl. město, státní symboly,…

 • b) Hlava druhá – Moc zákonodárná

_drží ji parlament, parlament je dvoukomorový,…

 • c) Hlava třetí – Moc výkonná

_drží ji prezident a vláda

 • d) Hlava čtvrtá – Moc soudní

_drží ji Ústavní soud a čtyřstupňová soustava soudů

 • e) Hlava pátá – Nejvyšší kontrolní úřad

_nezávislý orgán, fce kontroly složek moci, kontrola hospodaření se st. majetkem, dohlížejí na plnění st. rozpočtu, v čele prezident NKÚ, nechválení st. rozpočtu->rozpočtové provizorium-

 • f) Hlava šestá – Česká národní banka

_udržuje cenovou stabilitu, kontroluje komerční b., na starost monetární politika, nezávislá instituce, vláda by se dle ní měla řídit, stanovuje úrokové sazby, v čele bankovní rada-: tu řídí guvernér-Aleš Michla, guvernéra jmenuje prezident

 1. g) Hlava sedmá – Územní samospráva

_členění země na kraje a obce, dvojstupňová

 1. h) Hlava osmá – Přechodná a závěrečná ustanovení

 

Druhy ústavy:

 • – psaná-většinou, opírá se o ten psaný text X nepsaná-tradice zvyků (VB)
 • – původní-stát si ji vytvořil sám (VB, USA) X přenesená-při tvorbě ústavy se zákonodárci nechali inspirovat jinou zemí (ČR)
 • – flexibilní – pružná, jde lehce změnit X rigidní – pevná, pro její změnu je potřeba kvalifikované kvóru 3/5 poslanců, 3/5 přítomných senátorů (ČR)
 • – oktrojovaná – vydává panovník bez souhlasu-schválení parlamentu X revoluční – spontánně, třeba po průběhu nějaké revoluce X dohodnutá-zástupci strany parlamentu se dohodli (ČR)
 • –  normativní-to co je napsané, odpovídá reálnému stavu X sémantická – neodpovídá

 

– starší ústavy:

– změna ústavy souvisí se změnou režimu/situace v zemi

– Prozatímní ústava (1918); Únorová ústava (1920); Ústava 9. května (1948)

– Únorová ústava (1920) -přenesená ústava, autoři se inspirovali Francií, rozdíl, že jsme přešli k parlamentnímu systému, odlišný počet poslanců, prezident měl povinnost 1 ročně předstoupit a podat zprávu o situaci státu, Exekutiva-vláda a prezident (7 let), TGM, více soudů-volební, vojenské, souvisí změna některých st. Symbolů, je zavedeno volební právo pro ženy

– Socialistická ústava (1960)

_přijata protože byly „vybudovány základy socialismu“

_čl. č. 4 – O vedoucí úloze KSČ

_z ČSR se stává ČSSR (Československá socialistická republika)

_r. 1968 – zákon O československé federaci

– ČSSR je tvořena dvěma rovnocennými státy – ČSR a SSR

– vytvořeny samostatné vlády pro každý stát, samostatné Národní rady

_na základě této ústavy funguje stát až do r. 1989

 

ZÁKONODÁRNÁ MOC(Legislativa)

– zabývá se tvorbou a schvalováním zákonů

= dvoukomorový Parlament ČR – Poslanecká sněmovna + Senát

 

Poslanecká sněmovna (dolní komora)       Senát (horní komora)

– 200 poslanců                                       – 81 senátorů

– 4 roky mandátu                                   – 6 let mandátu

– volby poměrným systémem                  – volby většinovým systémem

– pasivní volební právo 21 let                  – pasivní volební právo 40 let

– možnost rozpuštění                              – nemožnost rozpuštění („pojistka demokracie“)

– poslanec/senátor musí pro přijetí mandátu bez výhrady složit poslanecký/senátorský slib

– Zánik mandátu

 1. a) odepřením slibu nebo složením slibu s výhradou,
  b) uplynutím volebního období,
  c) vzdáním se mandátu,
  d) ztrátou volitelnosti,
  e) u poslanců rozpuštěním Poslanecké sněmovny,
  f) vznikem neslučitelností funkcí

 

INKOMPABILITA

= neslučitelnost fcí

– poslanec X senátor; prezident – X; soudce – X

– když rezignuje senátor = nové volby

– když rezignuje poslanec = do sněmovny se dostává „první pod čarou“

 

POSLANECKÁ IMUNITA

_primární důvod – poslanec nemůže být stíhán za svá vyjádření či rozhodnutí v rámci mandátu

_Trestní imunita

– je-li poslanec dopaden při či krátce po spáchání trestného činu, policie musí ihned informovat předsedu PS, který rozhodne o vydání/nevydání k trestnímu stíhání

– pokud poslanec spáchal trestný čin ještě před výkonem mandátu, požádá policie o vydání poslance k trestnímu stíhání; není-li vydán, je chráněn imunitou po dobu mandátu

 

INDEMNITA

– člověk nemůže být stíhán za výroky, které vyřkl na půdě PS či senátu

– probíhá max. kárné řízení

 

INTERPELACE

-právo poslanců vznášet kvalifikované dotazy na členy vlády-ti jsou povinni písemně nebo ústně do 30 dnů odpovědět (co se týká jeho resortu)

– Usnášeníschopnost PS

= za přítomnosti min. 1/3 poslanců

_Nadpoloviční kvórum

– nadpoloviční většina všech poslanců (101) a nadpoloviční většina přítomných senátorů

– př. přítomnost cizích vojsk na území ČR

_Kvalifikované kvórum

– 3/5 ze všech poslanců a 3/5 z přítomných senátorů

– př. změny ústavy

– Proces schvalování zákonů

1) Zákonodárná iniciativa (návrh zákona)

_vláda jako celek, 1 poslanec, skupiny poslanců, senát jako celek, zastupitelství VÚSC (kraje)

2) Vláda má 30 dní na vyjádření se k návrhu

3) Návrh jde do PS

_probíhají tzv. tři čtení + hlasování (pokud zamítnut – jde k ledu)

4) Návrh jde do senátu

_senát má 30 dnů na vyjádření

 1. a) Senát se nevyjádří -> zákon je považován za schválený
 2. b) Senát odmítne celý zákon -> sněmovna znovu hlasuje

– potřeba nadpoloviční většina všech poslanců (101)

 1. c) Senát vrátí s připomínkami -> sněmovna hlasuje o připomínkách

– potřeba nadpoloviční většina všech (101)

5) Zákon jde k prezidentovi

_právo Suspenzivního veta = právo prezidenta na vyjádření

_pokud je využito, vrací se zákon do PS

_sněmovna opět hlasuje – potřeba nadpoloviční většina všech (101)

6) Zákon je schválen

_zákon je podepsán prezidentem (nemusí podepsat), premiérem a předsedou PS

7) Vyhlášení zákona

_ve Sbírce zákonů – udává i datum uvedení zákona v platnost

 

VÝKONNÁ MOC(Exekutiva)

– zabývá se vykonáváním zákonů

= prezident + vláda

– Prezident

_volen přímou volbou na 5 let

_možnost zvolení max. 2x za sebou

_pasivní volební právo – 40 let

_není nikomu odpovědný – tzn. nemůže být odvolán

_ve výjimečných případech (vlastizrada) může být trestně stíhán, a to ústavním soudem na návrh senátorů a se souhlasem PS (3/5 většina poslanců)

_Pravomoci – suspenzivní veto, podepisuje zákony, rozpouští PS, jmenuje vládu a premiéra

– udělení amnestie (celoplošná), udělení milosti (konkrétní osobě), jmenuje soudce,

jmenuje soudce ústavního soudu se souhlasem senátu

– udělení státních vyznamenání (Řád Bílého lva [zasloužení se o ČR], Řád TGM [zasloužení se o

demokracii], Medaile za hrdinství [nasazení života pro druhé], Medaile za zásluhy [vědci, umělci, sportovci])

– podepisuje mezinárodní smlouvy, je velitelem ozbrojených sil, jmenuje generály

– suverénní-bez kontrasignace-jmenování premiéra, ministry, odvolává vládu

-KONTRASIGNACE-spolupodpis předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády, přijímá, pověřuje nebo odvolává vedoucí zastupitelských sil

_Volba – návrh a) petice s min 50 000 podpisy občanů

 1. b) 10 senátorů
 2. c) 20 poslanců

– v podstatě většinový volební systém

– z prvního kola postupují většinou 2 kandidáti (1 kdyby měl nadpoloviční většinu všech hlasů, může jich postoupit i více-s druhým nejvyšším počtem hlasů, když ti první nejsou dva)

– v 2. kole vyhrává kandidát s nejvyšším počtem hlasů

– pokud dochází k remíze, do 10 dní jsou vyhlášeny nové volby, celý proces se opakuje (včetně kampaně)

– prezident se ujímá fce složením slibu do rukou předsedy senátu

– Vláda

_kolektivní orgán výkonné moci – premiér, místopředsedové vlády, ministři

_poměrný volební systém – na 4 roky

„jednobarevná“ = vládne pouze vítězná strana

„vícebarevná“ = koaliční = vláda složená z více stran

 1. a) menšinová-vláda nemá 101 většinu v PS
 2. b) většinová-vláda má zajištěnou 101 většinu(podporu v PS)

-u nás momentálně kolektivní většinová vícebarevná vláda

_Vznik – volební kampaň stran + volby

– prezident většinou jmenuje premiérem lídra vítězné strany (ústavní zvyklost), pověří jej sestavením vlády

– sestavenou vládu následně prezident jmenuje

– vláda má poté 30 dní na vypracování programového vládního prohlášení

– s tím předstupuje před PS a žádá o vyslovení důvěry

– pokud důvěru nezíská, opakuje se celý proces (jmenování premiéra, sestavení vlády…)

– pokud ani druhá vláda nezíská důvěru, navrhne premiéra předseda PS

– tohoto kandidáta jmenuje prezident a pověří ho sestavením vlády a vše se opakuje

– pokud ani tato vláda důvěru nezíská, prezident sněmovnu rozpouští

– pravomoci přebírá senát a jsou vypsány nové volby

_vláda je odpovědná PS

_kdykoli během funkčního období může být vyvoláno hlasování o důvěře (min. 50 poslanců)

_Demise ministra – ministr podává demisi prezidentovi prostřednictvím premiéra

– prezident by ji měl přijmout

_Demise premiéra – podává ji do rukou prezidenta

– s premiérem končí celá vláda

– následně je prezidentem jmenována vláda úředníků či jsou vypsány nové

volby a vládne vláda v demisi

SOUDNÍ MOC(Jurisdikce)

– dohlíží na dodržování zákonů

– nezávislá na ostatních složkách státní moci

– představují ji nezávislé soudy a soudci (soudci nesmí být členy žádné politické strany, nesmí podléhat tlaku veřejnosti či náboženskému přesvědčení)

– rozdělení – Ústavní soud

–  4stupňová soustava soudů

– Ústavní soud

_15 soudců ústavního soudu

_soudce ÚS jmenuje prezident se souhlasem senátu

_soudce ÚS: – absolvent právnické fakulty

– 10letá praxe v oblasti právnictví

– věková hranice 40 let

– trestní bezúhonnost

– jmenováni na 10 let (možnost opakovaného jmenování)

– 15 jich je (nemusí být jich pořád plný počet)

_hlavním úkolem je dohlížet na ochranu ústavnosti

_zabývá se: – trestní stíhání prezidenta (vlastizrada) na návrh senátorů se souhlasem PS (3/5)

– přezkoumávání ústavnosti zákonů (na návrh) – možnost zrušení zákona/vyhlášky

v případě, že jsou v rozporu s ústavou

– problematika porušování lidských práv

 

 

– Soustava soudů

 1. Nejvyšší soud ČR + (Nejvyšší správní soud) (omezování či poškozování občanů, jediný může rozhodnout o rozpuštění politické strany)
 2. Vrchní soudy (Praha, Olomouc)

III. Krajské soudy + Městský soud pro Prahu

 1. Okresní soudy + Městské soudy + Obvodní soudy v Praze

_zákon přesně stanoví, čím se který ze soudů zabývá

_občan má právo odvolat se k vyššímu soudu

_dovolání-lze podat proti rozhodnutí všech soudů 2. instance, dále rozhoduje o stížnostech pro porušení zákona-Nejvyšší soud

_soudce: – absolvent právnické fakulty

– složené justiční zkoušky

– věková hranice 30 let (horní hranice 70 let)

– trestní bezúhonnost

– jmenován prezidentem na dobu neurčitou

_spory – Trestněprávní spor

_např. vražda, loupež

_rozhodnutí o vině/nevině

_rozhodnutí o druhu a výši trestu

– Občanskoprávní spor

_např. rozvody, dědictví, svěření dítěte do péče, alimenty

_rozhodnutí na čí straně stojí právo

Brno-město jurisdikce – Ústavní soud (Joštova), Nejvyšší soud (Burešova), Nejvyšší správní soud ( Moravské nám.)

Sociologie jako věda – maturitní otázka

Předmět sociologie

 • společnost = organizované seskupení lidí, v určitém vzájemném vztahu – její fungování, struktura, vazby, vývoj a pokrok
 • sociální jevy = způsoby jednání, myšlení, existující mimo jedince
  • sociologické pojetí člověka a společnosti
 • sociální vztahy = vzájemné souvislosti a ovlivňování sociálních subjektů
  • studium člověka jako přírodní bytosti

 

Charakteristika pojmu sociologie

 • Z lat. societas = společnost, z řec. logos = věda
 • Podává celkový obraz společnosti, analyzuje a zkoumá společnost, společenské jevy, procesy a vztahy
 • Pomocné vědy – matematika, statistika, filozofie, antropologie, historie, ekonomie a psychologie
 • Zakladatel sociologie jako vědního oboru – Auguste Comte
 • Funkce:
  • empirická = popisuje společenské jevy a procesy, pomocí výzkumů
  • teoretická = vysvětluje výskyt a průběh dějů

 

Struktura a úkoly sociologie

 • hlavním úkolem sociologie je podat celkový obraz společnosti, zabývá se jevy a procesy, které nejsou součástí předmětu jiných věd, avšak vychází z věd jiných (statistika, psychologie, atd.)
 • hlavní dělení:
  • sociologie obecná (systematická) = vysvětluje základní pojmy, stanovuje předmět zkoumání a zabývá se metodami zkoumání, sociologickými vazbami, procesy a přírodními základy společenského života
  • sociologie speciální (aplikovaná) = zabývá se reálně vzniklými sociologickými jevy, zkoumá sociologii jednotlivých okruhů (národy, inteligencí, státy,…)
 • další dělení:
  • mikrosociologie = zabývá se sociálními interakcemi malých skupin lidí, zkoumá sociální vazby z pohledu jedince
  • makrosociologie = zabývá se velkými sociálními útvary, tedy národy, vrstvami, kastami aj., a odpovídajícími procesy a jevy

 

Vztahy příroda-společnost-kultura

Příroda

 • hmotný svět = fysis – nespoutaná a divoká příroda -> vše živé
 • opak kultury – vytvořila se sama, ne pomocí společnosti
 • přirozenost = povaha věci
 • člověk je částí přírody a víc než, překračuje přírodu cílevědomou činností, utvářením sebe sama a svého prostředí

 

Společnost

 • societas
 • organizovaná skupina jednotlivců se společnými zájmy, má vlastní kulturu a instituce
 • např. národ, občané státu
 • člověk je tvor společenský, vytržení ze společnosti je největší trest
 • socializace = začleňování člověka do společnosti

 

Kultura

 • z lat. Cultura = to, co je třeba pěstovat
 • typické pro lidskou společnost – mimo ni neexistuje
 • všechno, co nevyrůstá z přírody, ale co vzniká činností člověka a společnosti
 • souhrn hodnotových představ, životních forem a životních podmínek obyvatel na časem a prostorem vymezeném úseku
 • přizpůsobuje se lidem – liší se národností, věkem apod.
 • tři největší součásti kultury:
  • materiální kultura – prostředky, předměty, nástroje
  • duchovní kultura – duchovní bohatství = filosofie, umění, náboženství, věda
  • normativní kultura – normy, právo, tradice, zásady
 • kultura je vytvářena společností, jedná se o kolektivní produkt, společnost je ovládána kulturou (historie, tradice)

 

Prvky kultury:

 • Jazyk – systém komunikace, symbolická stránka
 • Materiální statky – materiální stránka (soubor hmotných prvků)
 • Normy a hodnoty – normativní stránka = morálka a zákon – lidé jsou motivovaní k určitému chování = lidé nekradou, krádež je v zákonech zakořeněna jako špatná a zakázaná
 • Kognitivní část – poznávací část = každodenní znalosti – běžné chování (nezbytné pro přežití), instinkty, vědecké znalosti (nezbytné pro specifikované obory)

 

Vývoj vztahu člověk x příroda:

 • primitivní podmanění lovci a sběrači -> neolitická revoluce a dělba práce -> vznik organizované společnosti, ovládání přírody (přehrady, odlesňování, města) -> průmyslová revoluce (větší poškození přírody) -> technologická revoluce (ekologické problémy)

 

Člověk je chápán:

 • jako živočich (podmínky a zákonitosti přírody, které platí stejně pro všechny živočichy)
 • jako společenská bytost (podmínky a zákonitosti, které jsou dané člověkem a společností)

 

Vliv přírody na společnost:

 • biologické rozdíly mezi lidmi (věk, pohlaví, rasa,…)
 • demografické = vliv na společenský život (hustota obyvatel,…)
 • geografické (reliéf krajiny, klimatické podmínky,…)

 

Vliv společnosti na přírodu:

 • člověk na přírodu působí/ovlivňuje ji určitou činností (obhospodařování půdy, deforestace,…)
 • vytvoření tzv. druhé přírody = svět společnosti a kultury
 • enkulturace = proces začlenění jedince do společnosti a její kultury
 • akulturace = vzájemné přejímání a splývání rozdílných kultur
 • endokulturace = přenos kultury z generace na generaci
 • kulturní difúze = proces, při kterém vnější vlivy působí na kulturu (migrace)
 • multikulturalismus
 • masová kultura = informace zprostředkované masovými médii – ovlivnění názorů – snadná konzumace

 

Funkce kultury:

 • humanizační (civilizační)
 • poznávací
 • socializační
 • normativní
 • adaptační
 • relaxační
 • kompenzační
 • výchovná, vzdělávací

 

Vztahy mezi kulturami:

 • dominantní kultura = univerzální hlavní kultura, rozdělena na dílčí části – subkultury
 • subkultura = charakterizuje určitou skupinu v rámci společnosti, její vyznavači se odlišují od dominantní kultury, ale stále se na ní podílejí (EMO, punk)
 • kontrakultura = opoziční subkultuře, neuznává hodnoty dominantní kultury (hippies, squateři)

 

Další a podrobnější zpracování tohoto tématu najdete zde:

https://zsv-maturita.cz/sociologie-jako-veda-spolecnost-maturitni-otazka-zsv/

error: Content is protected !!