Starověké Řecko – otázka z dějepisu

Maturitní otázku na téma Starověké Řecko nám zaslal(a) Buvol. Další a ještě lepší zpracování najdete například [zde].

 

STAROVĚKÉ ŘECKO

Období antiky je v jisté formě vyvrcholením starověku. Pojem antika pochází z latinského antiquitas=starý věk. Antika zachycuje historii starověkého Řecka, Říma a zemí pod jejich nadvládou. Nebýt antického období neexistovala by dnešní civilizace tak jak jí známe.Měla vliv na kulturu, myšlení a další oblasti života i po svém zániku. Homér, Sofoklés, Eurípidés, Sapfó z Mytilény, … to jsou jen některá jména řeckých a římských spisovatelů V průběhu vývoje Řecka byla tři státní zřízení: království, vláda aristokracie a otrokářská demokracie. V archaickém období byl dokončen rozpad rodové společnosti. Začátkem aristokracie se začínají tvořit státy zvané polis. V 8.stol. př. n. l. jsou poprvé pořádány olympijské hry. V 7. století se začínají užívat mince.Velká řecká kolonizace: zakládání nových osad. Řekové zakládali kolonie v Malé Asii, v Černomoří, Jižní Itálii a Sicílii. Kolonizace měla význam pro kulturu. Aristokracie byla bohatá a mocná ale nezabránila rolníkům, řemeslníkům a obchodníkům v požadování podílu na politické moci. Sociální rozdíly byly nejhlubší ve městech zúčastněných v kolonizaci. V sociálních střetech se do čela měst stavěli  „samovládci“ (tyranové). Tyranida – je považována za jeden z důsledků kolonizace, zbavila aristokracii moci, umožnila nastolit demokracii. Rychlým řešením jak odstranit toto dominantní postavení aristokracie, bylo jmenování samovládce. Ten poté zpravidla reorganizoval strukturu sněmu. Poté, co splnil svůj účel, byl samovládce zpravidla zbaven moci.

 

Sparta:

Ležela na jihu Peloponéského poloostrova v Lakonii. Původně osídlena Acháji, později sem však přišli Dórové a původní obyvatelstvo vojenskou silou porazili. Z obyvatelstva udělali otroky.

Sparťané se nezabývali prací (pracovali heilóti), žili vojenským způsobem života od 20 do 60 let.

Základ vojska tvořili hoplité. Perioikové byli svobodní, ale neplnoprávní obyvatelé Sparty. Spartskou legislativu tvořila Spartská ústava ta byla neměnná. Dalšími výkonnými orgány ve Spartě byla rada starších a lidové shromáždění to volilo radu i efory.

 

Athény:

Ležely v kraji zvaném Attika, na jihovýchodě řeckého cípu Balkánského poloostrova. Politické zřízení v Athénách prošlo složitým vývojem. Drakón jako první vydal zákony, které nahrazovaly zvykové právo, a byly velice přísné. Existovalo zde také jisté napětí mezi velkostatkáři a bezzemky. Tyto problémy se pokoušel vyřešil Solón. Státním zřízením se stala demokracie.

 

Vláda Filipa II. Makedonského: Ve 4. století před Kristem král Filip II., který své mládí prožil v Řecku, kde získal zkušenosti, provedl reorganizaci makedonské armády; zavedl makedonskou falangu.

 

Vláda Alexandra Velikého: rozťal Gordický uzel. Porazil perského krále u Issu. Založil v deltě Nilu přístavní město Alexandrii. Porazil Peršany v bitvě u Gaugamél. V Babylonu mu otevřeli své brány bez boje. Došel až k řece Indus. Zde Alexandrovo vojsko již odmítlo pokračovat dále na východ. Alexandr se dostal zpět do Babylónu zde se oženil s perskou princeznou Plánoval útok na Arábii a zbytek Středomoří, ale téhož roku v hlavním městě své říše zemřel na malárii. Jeho říši si rozdělili diadochové. Alexandr dobil velké území a přezdívalo se mu Alexandr, král králů.


Další podobné články na webu:

error: Content is protected !!