České národní obrození

NÁRODNÍ OBROZENÍ

 • =celospolečenský proces, kterým byl obrozován Český národ
 • konec 18.stol.
 • v r.1620= bitva ba Bílé hoře => České stavy x Habsburkové (protestanti x katolíci-výhra)
  • Habsburkové=rakouský rod, upevňuje moc v Čechách
  • z Čech staré šlechtické rody odchod do exilu=> přichází katolická šlechta- úřední jazyk= německý (cizojazyčná šlechta proto na venkov, jelikož byli nuceni mluvit německy)
 • po 150 letech= česky mluvili pouze obyčejní lidé na venkově, vyšší kruhy česky mluvit neumí=> český jazyk se nevyvíjí=> chudá=> vymírající jazyk=> Český národ poněmčovaný

 

PŘÍČINY:

 • Zrušení nevolnictví
 • Stěhování z venkova do měst (německy mluvících)
 • Intelektuálové v Praze

 

OBNOVA:

 • V ulicích se lidé potkávají s ČJ
 • Začali se o ní zajímat

 

POČÁTKY NÁRODNÍHO OBROZENÍ (1.fáze-obranná)

JOSEF DOBROVSKÝ

 • Velice vzdělaný, chytrý, kritický, racionální, myslel si, že už ČJ zanikne nadobro
 • =modrý albé (kabát, který nosil byl modrý)
 • Velká autorita
 • Narozen v Uhrách=> žil ale v Čechách
 • 2 rody:
  • 1) NOSTICOVÉ-podporoval je, pracoval u nich jako domácí učitel (přes 10 let)
  • 2) ČERNÍNOVÉ-v posledních chvílích se o něj starali
 • Studijní cesty po Evropě (studoval archivy, knihovny)
 • Největší vliv Švédsko (bojovali o Prahu=> ukradli i spoustu cenných věcí, rukopisů a knih, …)
 • Dobrovský je našel ve Švédsku a psal o nich
 • Psal německy nebo latinsky (jelikož ČJ nebyla bohatá na slovní zásobu)
 • Díla:
  • ZÁKLADY JAZYKA STAROSLOVĚNSKÉHO
   • Zrekonstruoval ho (na základě památek), napsal něco podobného mluvnici
   • Považován za zakladatele vědy= SLAVISTIKY (věda o slovanských kulturách, literaturách, jazycích)
  • DĚJINY ČESKÉ ŘEČI A LITERATURY
   • Starší česká literatura (př. středověká, renesanční)
   • Doba veleslavínská (rozfázoval dějiny české literatury), období, kdy ČJ byla na nejlepší úrovni
  • ZEVRUBNÁ (podobná) MLUVNICE JAZYKA ČESKÉHO
   • Když chtěl napsat mluvnici, tak z něčeho musel čerpat, ale ne z ČJ tehdejší doby, protože nebyla dobrá=> vybral si z doby veleslavínské
   • Byla to ČJ spisovná (byla ve spisech)
  • NĚMECKO-ČESKÝ SLOVNÍK
   • Ve své době velice důležitý
   • Srovnání německého jazyka s českým
   • Doplňoval do ČJ starší výrazy

Na zač. 19.stol. objeveny rukopisy:

 • 1) KRÁLOVEDVORSKÝ RUKOPIS
 • 2) ZELENOHORSKÝ RUKOPIS
 • Měli být údajně staré (z raného středověku, 6. stol.)
 • Obrozenci velice nadšeni, že byla ČJ na úrovni jako ostatní jazyky
 • Dobrovský prozkoumal a tvrdil, že jsou to falzifikáty (nepravé texty)
 • Důvody, proč si to myslel: Vyšehrad tehdy ještě nestál, podle Kosmova svědectví byl vystavěn teprve po povolání Přemysla na trůn
 • Podle něj mazanice, podvod a ničemnost (obelhává čtenáře, veřejnost, svádí k falešné víře, falešným nadějím)

 

VÁCLAV MATĚJ KRAMERIUS

 • Studium filosofie a později práv
 • Začal pracovat jako NOVINÁŘ
 • Zakládal noviny vlastní např. KRAMERIUSOVY c.k. VLASTENECKÉ NOVINY
 • Pracoval v nakladatelství= ČESKÁ EXPEDICE
 • Vydával knihy s vysokou úrovní ČJ
 • Knihy zaměřené na obyč. Lidi-lidová četba, historické kalendáře, atd….

 

HISTORICI

 • O české historii se nic moc nevědělo, pouze z KRONIKY ČESKÉ-nebyla sice historicky přesná, ale velice čtivá
 • 1) GELABIUS DOBNER-starší historické dokumenty
 • 2)FRANTIŠEK MARTIN PELCL-napsal „opravenou“ verzi= NOVÁ KRONIKA ČESKÁ (historicky přesná), první učitel českých dějin na pražské univerzitě

 

POEZIE:

1) VÁCLAV THÁM

 • básník, divadelník, dramatik
 • divadlo i hrál
 • pro divadlo psal a překládal
 • vydal= BÁSNĚ V ŘEČI VÁZANÉ=almanach
 • texty starší doby
 • POEZIE ANAKREONTSKÁ=víno, ženy, zpěv

 

2) ANTONÍN JAROSLAV PUCHMAJER

 • Kněz, zajímající se o literaturu
 • Dílo= SEBRÁNÍ BÁSNÍ A ZPĚVŮ=almanach (napsal i se svými kamarády)
 • Jeho poezie= ÓDA NA JANA ŽIŽKU Z TROCNOVA
  • Oslavná báseň
  • Zobrazení husitského vojevůdce
  • ÓDA NA JAZYK ČESKÝ

 

Tuto maturitní otázku nám zaslala klarasvarc, další zpracování najdete zde:

Národní obrození – literární období (2)


Další podobné články na webu: