Národní obrození

Referát na téma Národní obrození nám zaslal(a) verymacik. Další zpracování najdete například [zde].

 

Národní obrození

 • 70. léta 18. století – 40. léta 19. století

 

Česká literatura 1. pol. 19. století

 • dochází k velkému společenskému hnutí
 • národně osvobozenecký boj
 • národní a demokratické uvědomování lidu
 • formování novodobého českého národa a kulturního života
 • označováno jako vzkříšení národa
 • urychleno rozkladem feudalismu (nástup kapitalismu) a reformami Josefa II.
 • 1781 – Toleranční patent (svoboda vyznání)
  • zrušení nevolnictví
 • 1774 – zavedení povinné školní docházky (chudí se stávají vzdělanými)
  • vůdčí osobnosti obrození pocházejí z lidu = demokratický zp. obrození

 

Fáze národního obrození

 • 1.fáze = OBRANNÁ (70. léta 18. století – poč. 19. století)
 • 2.fáze = OFENZÍVNÍ (poč. 19. století – konec 20. let 19. století)
 • 3.fáze = vyvrcholení obrozeneckých snah (30. – 50. léta 19. století)

 

1.FÁZE OBRANNÁ

Cíl:

 • čelit germanizaci
 • zachránit a obnovit český jazyk (vzor veleslavínská čeština)
 • obnovit zájem o českou kulturu a dějiny

 

a) historie

Gelasius Dobner

 • 1774 – zakladatel Královské české společnosti nauk
 • očistil od nepravd Hájkovu Kroniku českou

František Martin PelclNová kronika česká

 

b) jazykověda

Karel Ignác ThámObrana jazyka českého proti zlobivým jeho utrhovačům

Josef Dobrovský

 • narodil se Ďarmotech u Rábu ( v Uhrách )
 • studoval filosofii a teologii
 • věnoval se vědecké práci
 • přínos:
  • položil základy: obrozeneckého hnutí a literatury
  • novočeského spisovného jazyka
  • české moderní vědy
  • slavistiky
 • dílo:
  • Podrobná mluvnice češtiny (ustálil jazykovou formu)
  • Mluvnice staroslověnského jazyka
  • Německo-český slovník (dvoudílný)
  • Dějiny české řeči a literatury

 

c) básnictví

Václav Thám

 • orientace na německou literaturu
 • Básně v řeči vázané (almanach)

 

Antonín Jaroslav Puchmajer

 • orientace na slovanskou literaturu
 • Sebrání básní a zpěvů (2 almanachy)
 • Nové básně (3 almanachy)

 

Šebestián Hněvkovský

 • psal pro lid
 • Vnislav a Běla

 

d) divadlo

úkol:

 • zajistit pravidelná česká představení
 • vychovat české herce
 • vytvořit české hry
 • vliv na národní uvědomování lidu (lid nerad čte)

divadla:

 • od r. 1738 – divadlo v Kotcích (stálá scéna)
 • od r. 1783 – Stavovské divadlo (dnešní Tylovo, česky jen málo)
 • od r. 1785 – Nosticovo divadlo
 • 1786–1789 – Vlastenecké divadlo Bouda (na Václavském náměstí)
 • repertoár:
  • překlady klasiků (Moliere, Shakespeare)
  • frašky (P. ŠedivýMasné krámy)
  • vlastenecké hry (V. ThámVlasta a Šárka)
  • veselohry (V. K. Klicpera Divotvorný klobouk)

 

e) noviny

 • další šíření jazyka probíhalo v novinách
 • představitel: Václav Matěj Kramerieus
  • vydavatelství Česká expedice
  • 1.české noviny Krameriovy c.k. pražské poštovské noviny
  • v malém množství vydává i české knihy
  • později k nim vydává přílohu Pražský posel Josef Linda )
 • vývoj novin:
  • F.L.Čelakovský Pražské noviny s přílohou Česká včela
  • K.H.BorovskýNárodní noviny

 

2.FÁZE OFENZÍVNÍ

 • cíl: rozvinout v národním jazyce kulturní, vědeckou a uměleckou oblast
 • vypracován první český národně kulturní program
 • vliv Napoleonských válek
 • znaky:
  • rozšiřování slovní zásoby (Jungmann)
  • rozvoj básnického a odborného jazyka
  • víra v budoucnost národa
  • nejen cenit minulé, ale i orientovat na nové hodnoty
  • pokusy o zavedení časomíry a vzkříšení epiky

 

a) literatura vědecká

Josef Jungmann (1773–1847)

 • gymnazijní profesor a rektor pražské univerzity
 • jazykovědec, překladatel, básník, literární kritik, propagátor češtiny
 • narodil se v Hudlicích u Berouna
 • působil na gymnáziu v Litoměřicích a v Praze
 • studoval práva a filosofii
 • redigoval první český vědecký časopis Krok
 • dílo:
  • básnická tvorba: Oldřich a Božena (1.česká romance)
  • překladatelství :
   • z němčiny (Goethe), z angličtiny (J. MiltonZtracený ráj ),
   • z francouzštiny (Chateaubriand), z ruštiny (Slovo o pluku Igorově)
  • literární historie   a teorie: Slovesnost – čítanka pro gymnázia
   • texty od Husa až po současnost
   • Historie literatury české – dějiny české lit.
  • jazykověda : Slovník česko – německý – 5 dílů, 120 000 slov
   • čerpal z lit. památek, slovanských jazyků, vytvářel novotvary
   • z vymírajícího jazyka se stal jazyk živý a bohatý
   • vznik českého odborného názvosloví
   • vzniká Jungmannova škola básnická a vědecká
   • Rozmlouvání o jazyce českém – znakem příslušnosti k národu je používání jazyka

 

Pavel Josef Šafařík (1795–1861)

 • Slovák, psal česky
 • dílo:
  • Tatranská múza s lýrou slovanskou
  • Počátkové českého básnictví, obzvláště prozódie – anonymně s Palackým
  • Dějiny slovanských literatur – Srbsky
  • Dějiny slovanského jazyka a literatury ve všech nářečích
  • Slovanské starožitnosti – nejstarší dějiny Slovanů

 

František Palacký (1798 – 1876)

 • zastánce austroslavismu
 • dílo:
  • Počátkové českého básnictví, obzvláště prozódie – časoměrný verš
  • Dějiny národa českého v Čechách a na Moravě – 5 dílů, část česky, část něm.

 

b) literatura umělecká

Jan Kollár (1793–1852)

 • Slovák, psal česky
 • tvůrce myšlenky slovanské vzájemnosti
 • narodil se Mošovcích
 • studoval v Bratislavě a pak v Jeně (Německo)
 • dílo:
  • sbírka: Básně – elegie, ódy, epigramy, milostná lyrika
  • základ ke skladbě: Slávy dcera
   • psaná pro Frederiku Wilhelminu Schmidtovou (Mínu )
   • Mína splývá s vybájenou dcerou bohyně Slávy, provází básníka po slovanské pravlasti (motiv putování)
   • obsahuje předzpěv a 5 zpěvů nazvané podle řek protékajících slovanským územím: Sála, Labe, Dunaj, Léthé, Acheron
   • časoměrná prozodie = spojení hexametru (6 stopý verš) s pentametrem (5 stopý verš) = elegické distichon

 

František Ladislav Čelakovský (1799–1852)

 • univerzitní profesor, spisovatel, básník, novinář, sběratel, překladatel
 • dílo: básné:
  • Ohlas písní ruských
   • převaha epiky nad lyrikou ( 1829 )
   • vystupují bohatýři
   • užívá dlouhé samohlásky
  • Ohlas písní českých – převaha lyriky nad epikou (1839)
  • Sbírka přísloví: Mudrosloví národa slovanského v příslovích
  • Lidová tvorba: Slovanské národní písně

 

PADĚLKY:

 • Rukopis královédvorský
  • nalezen roku 1817
  • označen za památku ze 13.století
  • pravděpodobný autor Václav Hanka
 • Rukopis zelenohorský – nalezen roku 1818
  • anonymně zaslán Národnímu muzeu
  • pravděpodobný autor Josef Linda
  •  měly dokázat starobylost naší kultury
  • měly posílit národní sebevědomí
  • spory o pravost až do 80. let 19. století

 

3.FÁZE VYVRCHOLENÍ OBROZENECKÝCH SNAH

 • prolíná se s romantismem v české literatuře!


Další podobné články na webu:

error: Content is protected !!