Finanční trhy – maturitní otázka

Téma: Finanční trhy

Předmět: Ekonomie

Zaslal(a): Kateřina

 

Finanční trh je založen na nabídce relativně volných peněz a poptávce po penězích.

Střetem této nabídky a poptávky se také vytváří cena peněz

 

Úrok

 • je peněžitá odměna za půjčení peněz. Věřitel, který může dočasně postrádat nějakou finanční částku, ji půjčí dlužníkovi, jenž s ní může disponovat

 

Úroková míra

 • také označovaná jako úroková sazba, vyjadřuje navýšení zapůjčené částky za stanovené období v procentech.

 

Instituce finančního trhu

 • je podnikatelská společnost, která poskytuje finanční služby a nabízí finanční produkty v souladu s licencí, kterou jí udělil stát. Činnost těchto institucí reguluje stát.

 

Cenný papír

 • písemnou formou zachycený právní vztah mezi dvěma nebo i více subjekty
 • tato písemnou má určité náležitosti stanovené zákonem, a pak může být samostatně obchodovatelná
 • jejich emise bývá velká (většinou nad půl milionu korun) a schvaluje ji ministerstvo financí
 • jsou dlouhodobé se splatností nad 1 rok

 

Peněžní trh

 • zajišťuje umísťování krátkodobých finančních zdrojů
 • jsou to půjčky na mezibankovním trhu, které mohou být i na pár hodin, a jsou to půjčky mezi bankami a klinety se splatností do 1 roku

 

Příklady nástrojů tohoto trhu

 • netermínované vklady (podniky nebo občané ukládají u bank částku za úrok, mohou si je kdykoliv vyzvednout)
 • krátkodobé termínované vklady (podniky nebo občané ukládají u bank částku za vyšší úrok na určitou dobu)
 • krátkodobé úvěry (banky půjčují podnikům na určitou dobu)

 

Krátkodobé cenné papíry

 • depozitní certifikát
 • směnky
 • pokladniční poukázky
 • bankovní akcepty

 

Šek

 • je bankovní formulář, ze kterého se po vyplnění předepsaných náležitostí stává platební prostředek a cenný papír.

Povinné náležitosti:

 • musí být označen jako šek
 • částka a měna šeku
 • jméno toho, kdo má platit
 • místo, kde má být placeno
 • datum a místo vystavení
 • podpis výstavce

 

Druhy šeků:

 • šeky bankovní
 • šeky soukromé – vystavuje klient na určeném formuláři
 • šeky na řad – na určitou osobu
 • šek na jméno – jméno oprávněné osoby
 • šek na majitele – majitelem šeku je osoba, která šek momentálně vlastní

 

Šeky podle způsobu použití:

 • pokladní šek – k výběrům hotovosti z banky
 • šek k zúčtování

 

Směnky

 • směnka je převoditelný cenný papír, ze kterého vyplývá dlužnický závazek, který dává směnečnému dlužníkovi povinnost zaplatit a současně majiteli směnky právo požadovat zaplacení směnečné sumy v určitém čase a na určitém místě
 • může ji vystavit a požít kterýkoliv podnikatel ale také občané dle občanského zákoníku
 • vystavení směnky nepodléhá schválení žádné instituce, má velkou operativnost

 

Povinné náležitosti:

 • označení že jde o směnku
 • bezpodmínečný příkaz nebo slib zaplatit částku uvedenou ve směnce
 • jméno toho, kdo má platit
 • splatnost směnky
  • na viděnou
  • na určitý čas po viděné
  • na určitý čas po vystavení směnky
  • na určitý den
 • místo kde má být placeno
 • jméno toho, komu nebo na jeho řad má být placeno
 • datum a místo vystavení směnky
 • vlastnoruční podpis výstavce pod textem směnky

 

Použití směnky:

 • zástava při jiných typech úvěru
 • směnkou můžeme ručit určitou obchodní transakci
 • směnka se dá využít jako platidlo
 • směnka je využívána při úvěrech
 • směnky jsou jedním z cizích zdrojů krátkodobého financování firmy

 

Druhy směnek:

 • směnky vlastní
 • směnky cizí

 

Postis při neplacení – REGRES – jestliže směnka nebyla včas uhrazena, může majitel vykonat postih vůči kterémukoliv indosantovi, vůči výstavci nebo avalistovi

Po zaplacení směnky má být opatřena kvitační doložkou ,,zaplaceno dne,, a podpisem, napsanou přímo na směnce.

 

Pokladniční poukázky

 • mají u nás podobu státních pokladničních poukázek, tedy cenného papíru emitovaného státní institucí.
 • jsou využívány k vyrovnání krátkodobých schodků příjmů a výdajů státního rozpočtu a jako nástroj měnové politiky
 • nominální hodnota jedné směnky bývá 1 milion korun a jsou většinou prodávany formou aukce

 

Depozitní certifikáty

 • vystavuje banka
 • časově omezený CP, jehož emitentem je finanční instituce, nejčastěji banka a držitelem je klient.

 

Kapitálový trh

 • zaměřuje se na umísťování kapitálu
 • kapitál ve finanční podobě, který je univerzální a dobře obchodovatelný
 • finanční kapitál je ve firmě určen k pořizování dlouhodobého majetku, a bude mít dlouhodobou povahu

 

Typické nástroje kapitálového trhu:

 • střednědobé a dlouhodobé termínované vklady a úvěry
 • emise cenných papírů
  • akcie -majetkový cenný papír
  • podílové listy – majetkový cenný papír
  • obligace – úvěrový CP (dluhopis)
  • hypoteční zástavní listy – úvěrový CP (dluhopis)

 

Akcie

 • cenný papír
 • je to majetkový cenný papír a její vlastník je stává spolumajitelem firmy, která akcie vydala
 • nominální hodnota je uvedena na akcii
 • součet nominálních hodnot všech emitovaných akcíí tvojí základní kapitál akciové společnosti

 

Práva akcionáře

 • podílet se na zisku (výplata dividendy)
 • podílet se na řízení společnosti
 • podílet se na likvidačním zůstatku společnosti

 

Nominální hodnota

 • podíl vyobrazený na jednotlivé akcii. Součet nominálních hodnot všech akcií se rovná základnímu kapitálu akciové společnosti

 

Emisní kurz

 • je peněžní částka, za kterou akcii vydává akciová společnost.
 • někdy emisní kurz je nazýván jako cena akcie
 • tato částka nesmí být nižší než je jmenovitá hodnota akcie

 

Emisní ážio

 • je to rozdíl mezi hodnotou cenného papíru na regulovaném trhu a jeho nominální hodnotou

 

Kmenové akcie

 • na jméno
 • na majitele

 

Speciální akcie

 • zaměstnanecké – jsou pro zaměstance firmy
 • akcie prioritní – přednostní výplata dividendy

 

Podoby akcií

 • akcie materializované – ve fyzické podobě listin
 • akcie dematerializované – zaknihované – údaje v paměti počítače ve středisku CP

Dividenda je příjem z kapitálového majetku a jste povinni dle zákona o dani z příjmu FO ji zdanit srážkovou daní 15%.

 

Podílové listy

 • vydává speciální typ společnosti, která se nazývá podílový fond

 

Podílový fond

 • je společnost založená v souladu se zákonem o investičních společnostech a fondech
 • podílový fond shromáždí peníze od investorů formou prodeje svých podílových listů a s takto získaným kapitálem začne obchodovat na burze, nakupovat a prodávat cenné papíry
 • cílem jejího snažení je dosažení zisku, ze kterého pak vyplácí vlastníkům podílových listů podíly

 

Obligace

 • jsou úvěrovým CP kapitálového trhu (dluhopisem)
 • zachycují právní vztah mezi dlužníkem obligace (emitentem) a věřitelem (investorem)

 

Vydávají je (emitenti obligací):

 • stát (státní dluhopisy)
 • města ( komunální obligace)
 • podniky
 • banky

 

Obligace podléhají při emisi schválení ministerstvem financí.

 

Hypoteční zástavní listy

 • jsou určeny hypotékou (zástavou nemovitosti)
 • jsou vydávány bankami a jsou pro ně zdrojem financí pro poskytování hypotečních úvěrů
 • jsou jištěny nemovitostmi

 

Hypoteční zástavní listy mají podobu:

 • listinnou (cenný papír materializovaný)
 • zaknihovanou (cenný papír dematerializovaný)
 • neveřejně obchodovatelné
 • veřejně obchodovatelné

 

Deriváty cenných papírů

 • deriváty jsou odvozené cenné papíry.Vztahují se k cenným papírům, devizám, burzovním indexům, apod.
 • u těchto termínovaných obchodů uzavíráte smlouvu, aniž by ste znali kurz cenného papíru nebo deviz, který v budoucím okamžiku bude dosažen. Je to váš odhad a odhad vašeho obchodního partnera – oba spekulujete.

 

Futures, forwardy – pevné termínované obchody k určitému obchodnímu datu za předem dohodnutou cenu

Swap – prodej cenného papíru či deviz v aktuálním kurzu se současným podpisem smlouvy o budoucím odkoupení zpět za předem dohodnutou cenu

Opce – je právo k budoucímu datu uskutečnit obchod s cenným papírem nebo devizami za předem sjednanou cenu

Investování volných peněžních prostředků

Trh drahých kovů – doplňkový trh, většina finančních transakcí dnes totiž neprobíhá prostřednictvím drahých kovů, nejdůležitější institucí je burza drahých kovů v Londýně.

Devizový trh – je to trh na kterém se obchoduje s bezhotovostní formou cizích peněz, to znamená že peníze mají podobu pouze vkladů na účtech v cizích měnách


Další podobné články na webu:

error: Content is protected !!