Oběžný majetek – otázka z účetnictví

 

   Otázka: Oběžný majetek

   Předmět: Účetnictví

   Zaslal(a): Lenka Zajícová

 

 

OBĚŽNÝ MAJETEK

 • zachycení OM a zdrojů financování v účetnictví (rozvaha), druhy OM – oceňování, pořizování
 • mění svoji podobu a jednorázově se spotřebovává

 

Členění:

Pohledávky

= nárok podnikatele na úhradu peněžní částky od dlužníka (očekávání příjmu peněz)

– vzniká dnem vystavení faktury a zaniká jejím zaplacením

 

Krátkodobý finanční majetek

 • peníze v hotovosti (v pokladně)
 • na bankovním účtu
 • ceniny: poštovní známky, kolky, telefonní karty, stravenky, dálniční nálepky
 • cenné papíry (akcie, dluhopisy) – splatnost menší než jeden rok

 

Zásoby

 • vlastní – nedokončená výroba, polotovar, hotový výrobek
 • nakupované
  • zboží
  • materiál – základní m., pomocný m., provozní látky, obaly

 

ROZVAHA

přehled aktiv a pasiv (A=P) k určitému okamžiku v určitém uspořádání, sestavuje se na podkladě informací čerpaných z účetnictví, může mít různou podobu (nejčastěji T-forma)

aktiva = majetek podniku

pasiva =zdroje financování majetku

 

Druhy rozvahy:

Zahajovací – sestavuje se při založení podniku

Počáteční  – sestavuje se k prvnímu dni úč. období (1.1.)

Konečná rozvaha – k poslednímu dni úč. období (31.12.)

 

Funkce rozvahy

upořádání majetku a jeho zdroje financování = základ pro zhodnocení finanční situace podniku

– zjištění hospodářského výsledku (zisk nebo ztrátu)

 

         AKTIVA                                     ROZVAHA K 1.1.2016                                PASIVA
1)      DLOUHODOBÝ MAJETEK

a)       Dlouhodobý hmotný majetek

b)      Dlouhodobý nehmotný majetek

c)       Dlouhodobý finanční majetek

————————————————————

2)      OBĚŽNÝ MAJETEK

a) Zásoby (materiál, zboží, výrobky)

b) Krátkodobý finanční majetek

– pokladna a ceniny

– bankovní účty

– krátkodobé cenné papíry

c) Pohledávky

 

1)      VLASTNÍ ZDROJE (= vlastní kapitál)

a)       Základní kapitál

b)      Kapitálové fondy a fondy ze zisku

c)       Hospodářský výsledek

———————————————————————–

2)      CIZÍ ZDROJE

a)       Úvěry

b)      Ostatní závazky

– dodavatelům

– zaměstnancům

– ostatním subjektům (finančnímu úřadu, zdravotním pojišťovnám,…)

 

Hospodářské operace (prodej, nákup, výroba) doložené účetními doklady se nazývají účetní případy.

 

Koloběh majetku

 • Nákup materiálu – za hotové (peníze se mění v zásobu mat.), faktura (závazek k DOD)
 • Výroba – spotřeba materiálu + další náklady (mzda, energie) výsledkem jsou výrobky
 • Prodej – za hotové (směna výrobků za peníze) faktura (pohledávka za odběratele)

 

Třídění účtů

 • Rozvahové – aktivní + pasivní
 • Výsledkové – nákladové + výnosové
 • Podrozvahové – slouží k evidenci majetku, který firma nevlastní (platíme nájemné)
 • Uzávěrkové – Počáteční účet rozvažný, Konečný účet rozvažný, Účet zisků a ztrát

 

Pokladna 211– úč. doklady PPD (211 nalevo) a VPD (211 napravo)

Ceniny 213 – poštovní známky (518), stravenky (527), kolky, dálniční známky (538)

Běžný účet 221

Zásoby – materiál 11

Evidence materiálu – dodací list, FP, VPD, výdejka, převodka, skladní karty

Účetní doklady – VPD, FP, příjemka, výdejka

Oceňování materiálu

pořizovací cena = cena pořízení + vedlejší náklady

Materiál na skladě

Inventarizační rozdíly

 • manko do normy                     112                  501
 • manko nad normu 112                  549

+ předpis k náhradě               648                  335

 

Zásoby – zboží 13

= statek, který firmy nakupují a v nezměněném stavu prodávají

 • eviduje se na účtu 132
 • oceňuje se v pořizovací ceně
 • pořizovací cenu zjišťujeme na účtu 131
  • Nákup
  • Prodej
   • a) vyskladnění zboží
   • b) tržba za zboží

 

Inventarizace zboží

Manko

 1. a) do normy 132 504
 2. b) nad normu 132 549      +          335              648 (předpis k náhradě)

Přebytek 648                  132

 

Hotové výrobky 123

 • VUD – převzetí výrobků na sklad

 

Prodej

 • a) vyskladnění
 • b) tržby


Další podobné články na webu:

error: Content is protected !!