Funkční styly

Funkční styly

 • způsoby vyjadřování a jsou rozděleny podle jejich funkce, kterou plní
 • každý ze stylů má své charakteristické znaky

 

Odborný styl

 • odborné publikace, časopisy, noviny, učebnice, referáty
 • Znaky -> objektivní, přesnost, přehlednost, odborná znalost
 • Cíl -> poučit nebo předat přesné informace čtenáři
 • Slohový postup -> popisný, výkladový, úvahový
 • Funkce -> esteticky sdělná, vzdělávací
 • Forma -> většinou psaná, ale i mluvená
 • Jazykové prostředky -> spisovný jazyk, odborná terminologie, zkratky a značky, pasivní větné konstrukce
 • Slohové útvary -> výklad, úvaha, studie, kritika, učebnice, odborná publikace

 

Prostěsdělovací styl

 • běžná komunikace
 • Znaky -> vázáno na konkrétní situaci, nepřipravené, emociální, expresivní,
 • Slohový postup -> informační, popisný, vyprávěcí
 • Funkce -> informační, dorozumívací
 • Forma -> většinou mluvená (dialog) ale i psaná
 • Jazykové prostředky -> odkazy na situaci, obecná čeština, větné ekvivalenty, hovorová slova, slang, vycpávková slova, citově zabarvená slova
 • Slohové útvary 
  • mluvené (rozhovor, popis, vypravování, představení, blahopřání, diskuze)
  • písemné (osobní dopis, zpráva, oznámení, inzerát, test, anketa)

 

Administrativní styl

 • styl úředního jednání, informace v oblasti politické, právní, kulturní, hospodářské
 • Znaky -> srozumitelnost, objektivita, jazyková správnost, grafická přehlednost, jednoznačné údaje
 • Cíl -> správná komunikace při úředním styku
 • Funkce -> řídící, správní, odborně sdělná
 • Forma -> nejčastěji psaná, psána heslovitě
 • Jazykové prostředky -> spisovný jazyk, bez citového zabarvení, zkratky a zkratková slova, termíny, ustálené formulace
 • Slohové útvary -> úřední dopisy, objednávka, plná moc, reklamace, vyhláška, e-mail, životopis, reklama, inzerát

 

Publicistický styl

 • styl masových médií
 • Znaky -> objektivita, pravdivost, upřímnost, srozumitelnost
 • Cíl -> rychle a výstižně informovat o aktuálních událostech
 • Funkce -> sdělná, rekreační, informační
 • Forma -> mluvená (televize, rozhlas) i psaná (noviny, časopisy)
 • Jazykové prostředky -> spisovný jazyk, publicismy, odborná pojmenování
 • Slohové útvary -> komentář , reportáž, zpravodajství, interview, reklama, recenze, fejeton

 

Umělecký styl

 • umělecká próza, poezie drama (=krásná literatura)
 • Znaky -> snaží se působit na city a estetický dojem, projevuje se zde osobnost autora
 • Cíl -> snaha o kultivaci osobnosti pomocí prožitků
 • Slohový postup -> vyprávěcí, popisný, úvahový, nejčastěji se postupy prolínají
 • Funkce -> zábavná, esteticky sdělná, informativní
 • Forma -> nejčastěji psaná
 • Jazykové prostředky -> poetismy, figury a tropy
 • Slohové útvary -> popis, líčení, vypravování, charakteristika

 

Tento materiál nám zaslal(a) Novotna, další a ještě lepší materiál najdete zde:


Další podobné články na webu:

error: Content is protected !!