Management – maturitní otázka

Téma: Management

Předmět: Ekonomie

Zaslal(a): Kateřina

 


Definice managementu:

 • management je věda o řízení
 • je to soubor ověřených přístupů, názorů a zkušeností, které vedou vedoucí pracovníci (manažeři) užívají ke zvládnutí specifických funkci (manažerských funkcí), jež jsou nezbytné k dosažení soustavy podnikatelských cílů organizace

Manažer

 • je především profese a její nositel je zodpovědný za dosahování cílů svěřených mu organizačních jednotek, včetně tvůrčí účasti na jejich tvorbě a zajištění, využívá přitom kolektiv spolupracovníků
 • manažer nenese riziko podnikání tak jako podnikatelé – maximálně může při krachu podniku přijít o své místo ve firmě

Podnikatel

 • může to být fyzická osoba nebo právnická osoba jejímž cílem je uspět na trhu v soutěži s jinými podnikateli a získat tak pro sebe hospodářský prospěch
 • podnikatelem je osoba, která má k podnikání živnostenské nebo jiné oprávnění podle jiného zákona

 

Role a funkce manažera:

 • a) role manažera – pohled statický, charakterizující samotnou osobu manažera a její postavení
 • b) funkce manažera – pohled procesní, dynamický, zachycující manažera při jeho řídicí činnosti v organizaci

Role manažera

 • Podle úrovně řízení
  • vrcholový management (top management) – např. Ředitel, prezident společnosti
  • střední management – vedoucí marketingového oddělení, vedoucí nákupu
  • nejnižší management – mistr dílny, vedoucí závodní jídelny

 

Manažerské funkce:

 • Sekvenční
  • plánování  – manažer stanovuje cíle a zároveň postupy k jejich dosažení
  • organizování – manažer zajišťuje sdružování rolí lidí do vhodných pracovních skupin, firemních útvarů, vymezuje jejich vztahy a tím vzniká tzv. organizační struktura
  • výběr a rozmísťování pracovníků – řídicí pracovník vybírá a získává konkrétní pracovníky
  • vedení lidí
  • kontrola – hodnotí kvalitu a kvantitu průběžných a konečných výsledků
 • Průběžné funkce
  • analyzování problémů
  • rozhodování
  • koordinace při realizování 


Definice plánování:

 • plánování je proces stanovení cílů řazené činnosti a vhodných cest a prostředků k jejich dosažení ve stanoveném čase

Členění plánů:

 • časového hlediska
 • úrovně rozhodovacího procesu
 • věcné náplně plánu
 • účelu, kterému plány slouží, apod.

Postup tvorby plánu:          

 • Stanovím cíle
 • vymezím cesty jejich dosažení (varianty)
 • jednu variantu zvolím – to je plán

 

Členění plánů z časového hlediska:

 • strategické plány (dlouhodobé)
 • taktické plány (střednědobé)
 • operativní (krátkodobé)

Postup tvorby plánu:

 • 1. Začínáme na úrovni vrcholového řízení, kde se stanoví poslání firmy a podnikatelská strategie. Musí být přítomni vrcholoví vedoucí (ředitel, členové správní rady apod.) a vedoucí pracovníci jim podřízení ( vedoucí střední úrovně řízení)
 • 2. Cíle stanovené na nejvyšší úrovni je pak třeba rozpracovat podrobněji na střední úrovni řízení. Rozpracování provádí příslušní vedoucí střední úrovně managementu. Musí být splněna pravidla metody řízení, atak se zúčastní i vedoucí nejnižší úrovně řízení, ti pak budou detailně cíle rozpracovávat.

 

Třídění organizačních struktur:

 • 1. Hledisko formálnosti
  • formální struktura – zde je jednoznačná nadřízenost a podřízenost, činnosti, odpovědnosti a pravomoci jednotlivých vedoucích a celých útvarů
  • neformální struktura – vznikají ve firmě spontánně a jsou tvořeny skupinkami lidí společných zájmů
 • 2. Hledisko druhu sdružování činností:
  • funkcionální struktura – preferuje funkční specializaci útvarů
   • výhody: efektivnost práce, odborná specializace
  • výrobková struktura – zajišťuje pro výrobek vše – marketing, vývoj, zásobování, výrobu a prodej
   • výhody: ucelené, komplexní řízení jednotlivých podnikatelských aktivit
  • ostatní účelové struktury – jsou doplňkovou formou uspořádání ke dvěma předchozím, jedná se o organizační struktury ,,šité na míru“
 • 3. Hledisko rozhodovací pravomoci:
  • liniové struktury – jsou založeny na principu jediného vedoucího
  • štábní struktury
  • liniově štábní struktury
  • cílově programové struktury
 • 4. Hledisko míry centralizace
  • centralizované
  • decentralizované
 • 5. Hledisko počtu řídících úrovní
  • ploché struktury
  • úzké struktury
 • 6. Hledisko časového trvání
  • dočasné – typické např. pro cilově programové struktury
  • trvalé – především liniové štábní struktury

 

Faktory ovlivňující volbu organizační struktury, rozdělení:

 • 1. vnitřní – sem patří faktory jako velikost firmy, výrobně – technická základna, rozmístění
 • 2. vnější – jedná se o faktory, které firma není schopna ovlivnit, jako např. legislativní možnosti, stabilita podnikatelského okolí, vliv vědeckotechnické revoluce atd.

 

Získávání vhodných pracovníků:

 • 1. Definujeme naši potřebu – na základě rozboru prováděných a nově plánovaných činností a prací
 • 2. Realizace personálního zajištění
  • fáze plánovací
  • fáze náboru a výběru – máme možnost volit, zda budeme hledat pracovníka ve vlastní firmě, nebo přijmeme nového

 

Zvyšování kvalifikace, rekvalifikace:

 • ne vždy je potřeba s novou prací přijímat nového pracovníka, často stačí u stávajících zaměstnanců zvýšit nebo změnit rekvalifikaci (znalosti, dovednosti a návyky které využívají při práci)

 

Pracovní kariéra manažera:

 • 1. etapa – přípravná – doba studia
 • 2. etapa – zakotvení – zapracování se v prvním zaměstnání
 • 3. etapa – rozvoj – manažer má pro firmu velký význam a přínos
 • 4. etapa – pozdní kariéra – dochází obvykle k úbytku energie, manažeři začínají mít sklon k rutinním řešením

 

Hodnocení pracovníků a systém odměňování

 • má pomoci lépe využít profesní kvalifikaci zaměstnanců, rozvíjet jejich pracovní kariér, motivovat a spravedlivě odměňovat, hodnotí se:
  • a) plnění pracovních úkol
  • b) chování v pracovním procesu a mimo něj
  • c) osobní a charakterové rysy

Hodnocení provádí:

 • 1. vedoucí pracovníci
 • 2. pracovníci personálních útvarů
 • 3. externí nebo interní specialisté

Systémy odměňování

 • na základě hodnocení pracovníka provádí vedoucí jeho odměňování či potrestání
 • souvisí s motivací pracovníků na jedné straně a finančními možnostmi firmy na straně druhé
 • s odměňováním souvisí i daňová politika
 • 1. Hmotné odměny
  • přímé odměny (mzda, prémie, odměny) – procházejí zdaněním dani z příjmu
  • nepřímé odměny (příplatky na dovolenou, životní pojštění) – některé procházejí zdaněním
 • 2. Nehmotné odměny – volná či individuální pracovní doba, možnost odborného růstu

Hodnocení nekvalitní práce:

 • ústní napomenutí
 • písemné napomenutí
 • finanční postih (odebrání prémií)
 • výpověď

Zásadou by mělo být, aby systém odměňování i trestů byl předem sdělen pracovníkům, byl jednoduchý a srozumitelný a minimalizovat vnášení osobních sympatií a antipatií.

 

Vedení lidí – je čtvrtou manažerskou funkcí

Teorie X

 • průměrný pracovník nemá své zaměstnání rád, je mu přítěží nutnou k zajištění obživy
 • nazývají ho člověkem ekonomickým a jeho základním rysem je lenost a snaha se práci vyhnout
 • vedoucí musí takového pracovníka stále kontrolovat a popohánět
 • proto se prodazuje direktivní, autokratické řízení, kdy vedoucí sám vše rozhodne a přikáže a očekává od pracovníka přesné plnění rozkazů

Teorie Y

 • pracovník má přirozený sklon k práci, chce v práci najít seberealizaci, má sklon k odpovědnosti, aktivně se účetní na práci a řízení
 • vedoucí je v tomto případě rádce a koordinátor, předpokládá se demokratický až liberální styl řízení

Kontrola

 • je poslední manažerskou funkcí = proces sledování, rozboru a přijetí závěrů v souvislosti s odchylkami od záměru

Odchylku mohou být:

 • a) významné – je potřeba na ně reagovat
 • b) nevýznamné – nevyžadují reakci

 

Fáze kontrolního procesu

 • 1. stanovení cíle kontroly – předpokládáme manko ve skladě
 • 2. stanovení kontrolních kritérií – fyzická inventura zásob
 • 3. rozbor kontrolovaných procesů a porovnání s kritérii kontroly – provedení fyzické kontroly a její porovnání s účetními záznamy o skladu
 • 4. vyhodnocení zjištěných odchylek a přijetí závěrů – zjištění manka 300 tis., zahájení policejního vyšetřování
 • 5. realizace závěrů – vina hmotně odpovědného skladníka, skladníkovo místo = nový pracovník


Další podobné články na webu:

error: Content is protected !!