Politologie – maturitní otázka

 

   Otázka: Politologie

   Předmět: Společenské vědy

   Zaslal(a): ondranovo

 

 

Politologie (složeno z řec. polis – obec, stát [polites – občan] a logos – slovo, výklad) je a multidisciplinární společenská věda o politice, politické teorii a mezinárodních vztazích. Počátek v arktickém řecku,později v USA (19-20.st.) rozšiření po 2. sv. Válce

 • Hraniční vědy: Fylozofie,ekonomie,psychologie
 • Předmětem politologie= prosazování politických zájmů, fungování státu, politické teorie a ideologie, politické chování lidí.

 

Stát

 • Forma politické organizace lidské společnosti, která sdružuje obyvatele určitého území v právní celek. Státní moc je nezávislá a neodvozená od jiné( suverenita). Vnitřní I vnější záležitosti si řeší každý stat sám
 • Stát má= hranice, tradice, historie, měna, jazyky, kultura, obrana

 

Vnitřní funkce státu

 • Bezpečnostní = zajištění bezpečnosti občanů a jejich majetku a vnitřní zabezpečení fungování státu, jeho institucí a orgánů na území státu.
 • Třídně = potlačovatelská = chrání legitimní společenské vztahy.
 • Právní = zajištění respektování právního řádu ve všech oblastech činnosti společnosti a také práv a svobod občanů.
 • Ekonomická = stanovení podmínek pro fungování ekonomiky a jejich garance.
 • Sociální = zajištění nemocných a starých občanů a těch, kteří ztratili prostředky obživy.
 • Kulturní = péče o kulturní dědictví, rozvoj vzdělanosti ( školství a vědy), hmotné a duchovní kultury a výchovy.

 

Vnější funkce státu

 • V mezistátních vztazích řeší:
 • Zajištění vztahů s dalšími státy ( diplomacie)
 • Regulaci zahraničního obchodu (hospodárská)
 • Obranu území před případným napadením (obranná)

 

Národ

Společenství lidí se společným jazykem, vědomí příslušnosti a loajalita k vlastnímu státu

Obyvatelstvo= skupina lidím která žije na stejném území

 

 • Forma vlády:

Je způsob organizace státní moci, zahrnuje složení nejvyšších orgánů státu a jejich vztahy k nižším organum a občanům.

Demokracie je společenství občanů, kteří společně vykonávají správu věcí veřejných.

Autokracie  úzká a sociálně uzavřená skupina lidí.

Oligarchie vláda privilegované vrstvy magnátů

Monokracie vláda jedince, diktatura

 

Typy státu

Republika = má 3 složky státní moci

 1. Parlamentní= vedoucí postavení parlamentu
 2. Poloprezidentská= výkonná moc mezi vládou a prezidentem
 3. Prezidentská= prezident přímo volen

 

Monarchie = politická moc v držení panovníka, doživotně

 1. Absolutní (neomezená) – panovník má veškerou výkonnou moc
 2. Konstituční (omezená) – panovník je omezen pravomocemi
 3. Parlamentní (omezená) – výkonnou moc v rukou vláda podle výsledek voleb=VB

 

Územní struktura státu = Orgány vykonávají státní moc v částech území, na které je stát členem.

 1. Unitární stát = S jedinou vládou, zákony, občanstvím ( Př. ČR, SR, Itálie, Nizozemsko, Polsko)
 2. Federace = Složený (spolkový) stát; spojení více států, které se vzdaly své suverenity pro celek; jednotlivé části mohou mít vlastní ústavu i zákony, dvojí občanství i nejvyšší státní orgány
  Vnitrostátní – př. USA, Mexiko,   ČSFR  Mezinárodní – př. Německo, Rakousko
 3. Konfederace = svaz států, volné smluvní sdružení samostatných států

 

Národní stát = útvar vytvořený jako politická organizace určitým národem

Národní příslušnost = má člověk od narození přiznaní občanství

Státní občanství = plnoprávní členství jedince v daném státním útvaru na území státu.  V demokratickém státě (rovnost s ostatními občany státu) garantuje complex vzájemných práv a povinností mezi státem a občanem.

Stát poskytuje = plnou ochranu uvnitř I mezinárodně

Povinnost občana = dodržovat zákon, platit daně, vojenská služba atd.

Získání = narozením, osvojením, udělením

 

Politika a politické subjekty, volební systémy

Politika = společenská činnost, vztahující se k řízení věci veřejných a mající dva základní charakteristické znaky: obecný a mocenský dopad.

Politická participace = aktivita jednotlivců a skupin, kterou se snaží ovlivnit nebo podpořit vládu a politiku (účast ve volbách, referendech, podpora petic a demonstrací)

Politické strany = organizovaná dobrovolná seskupení občanů se stejnými politickými názory a cíli (fungují jako firma-18+, vice než 1000 lidí, název, adresa, číslo, stanovy = vnitřní pravidla, založení u Ministerstva vnitra)

 

Financování politických stran

 1. Členské příspěvky
 2. Státní příspěvky (30 Kč/hlas, 500 000 Kč/mandát)
 3. Dary (Korupce, státní zakázky)
 4. Podnikatelská činnost

 

Politické strany

  Levice Pravice
priority Sociální politika, jistoty Podnikatelské aktivity
Člověk kolektiv jednotlivec
ekonomie Regulace trhu Liberalizace, deregulace
Hlavní priority Odstranit nezaměstnané Snížení inflace
společnost splynutí oddělení


Další podobné články na webu:

error: Content is protected !!