Sociologie jako věda – maturitní otázka

Předmět sociologie

 • společnost = organizované seskupení lidí, v určitém vzájemném vztahu – její fungování, struktura, vazby, vývoj a pokrok
 • sociální jevy = způsoby jednání, myšlení, existující mimo jedince
  • sociologické pojetí člověka a společnosti
 • sociální vztahy = vzájemné souvislosti a ovlivňování sociálních subjektů
  • studium člověka jako přírodní bytosti

 

Charakteristika pojmu sociologie

 • Z lat. societas = společnost, z řec. logos = věda
 • Podává celkový obraz společnosti, analyzuje a zkoumá společnost, společenské jevy, procesy a vztahy
 • Pomocné vědy – matematika, statistika, filozofie, antropologie, historie, ekonomie a psychologie
 • Zakladatel sociologie jako vědního oboru – Auguste Comte
 • Funkce:
  • empirická = popisuje společenské jevy a procesy, pomocí výzkumů
  • teoretická = vysvětluje výskyt a průběh dějů

 

Struktura a úkoly sociologie

 • hlavním úkolem sociologie je podat celkový obraz společnosti, zabývá se jevy a procesy, které nejsou součástí předmětu jiných věd, avšak vychází z věd jiných (statistika, psychologie, atd.)
 • hlavní dělení:
  • sociologie obecná (systematická) = vysvětluje základní pojmy, stanovuje předmět zkoumání a zabývá se metodami zkoumání, sociologickými vazbami, procesy a přírodními základy společenského života
  • sociologie speciální (aplikovaná) = zabývá se reálně vzniklými sociologickými jevy, zkoumá sociologii jednotlivých okruhů (národy, inteligencí, státy,…)
 • další dělení:
  • mikrosociologie = zabývá se sociálními interakcemi malých skupin lidí, zkoumá sociální vazby z pohledu jedince
  • makrosociologie = zabývá se velkými sociálními útvary, tedy národy, vrstvami, kastami aj., a odpovídajícími procesy a jevy

 

Vztahy příroda-společnost-kultura

Příroda

 • hmotný svět = fysis – nespoutaná a divoká příroda -> vše živé
 • opak kultury – vytvořila se sama, ne pomocí společnosti
 • přirozenost = povaha věci
 • člověk je částí přírody a víc než, překračuje přírodu cílevědomou činností, utvářením sebe sama a svého prostředí

 

Společnost

 • societas
 • organizovaná skupina jednotlivců se společnými zájmy, má vlastní kulturu a instituce
 • např. národ, občané státu
 • člověk je tvor společenský, vytržení ze společnosti je největší trest
 • socializace = začleňování člověka do společnosti

 

Kultura

 • z lat. Cultura = to, co je třeba pěstovat
 • typické pro lidskou společnost – mimo ni neexistuje
 • všechno, co nevyrůstá z přírody, ale co vzniká činností člověka a společnosti
 • souhrn hodnotových představ, životních forem a životních podmínek obyvatel na časem a prostorem vymezeném úseku
 • přizpůsobuje se lidem – liší se národností, věkem apod.
 • tři největší součásti kultury:
  • materiální kultura – prostředky, předměty, nástroje
  • duchovní kultura – duchovní bohatství = filosofie, umění, náboženství, věda
  • normativní kultura – normy, právo, tradice, zásady
 • kultura je vytvářena společností, jedná se o kolektivní produkt, společnost je ovládána kulturou (historie, tradice)

 

Prvky kultury:

 • Jazyk – systém komunikace, symbolická stránka
 • Materiální statky – materiální stránka (soubor hmotných prvků)
 • Normy a hodnoty – normativní stránka = morálka a zákon – lidé jsou motivovaní k určitému chování = lidé nekradou, krádež je v zákonech zakořeněna jako špatná a zakázaná
 • Kognitivní část – poznávací část = každodenní znalosti – běžné chování (nezbytné pro přežití), instinkty, vědecké znalosti (nezbytné pro specifikované obory)

 

Vývoj vztahu člověk x příroda:

 • primitivní podmanění lovci a sběrači -> neolitická revoluce a dělba práce -> vznik organizované společnosti, ovládání přírody (přehrady, odlesňování, města) -> průmyslová revoluce (větší poškození přírody) -> technologická revoluce (ekologické problémy)

 

Člověk je chápán:

 • jako živočich (podmínky a zákonitosti přírody, které platí stejně pro všechny živočichy)
 • jako společenská bytost (podmínky a zákonitosti, které jsou dané člověkem a společností)

 

Vliv přírody na společnost:

 • biologické rozdíly mezi lidmi (věk, pohlaví, rasa,…)
 • demografické = vliv na společenský život (hustota obyvatel,…)
 • geografické (reliéf krajiny, klimatické podmínky,…)

 

Vliv společnosti na přírodu:

 • člověk na přírodu působí/ovlivňuje ji určitou činností (obhospodařování půdy, deforestace,…)
 • vytvoření tzv. druhé přírody = svět společnosti a kultury
 • enkulturace = proces začlenění jedince do společnosti a její kultury
 • akulturace = vzájemné přejímání a splývání rozdílných kultur
 • endokulturace = přenos kultury z generace na generaci
 • kulturní difúze = proces, při kterém vnější vlivy působí na kulturu (migrace)
 • multikulturalismus
 • masová kultura = informace zprostředkované masovými médii – ovlivnění názorů – snadná konzumace

 

Funkce kultury:

 • humanizační (civilizační)
 • poznávací
 • socializační
 • normativní
 • adaptační
 • relaxační
 • kompenzační
 • výchovná, vzdělávací

 

Vztahy mezi kulturami:

 • dominantní kultura = univerzální hlavní kultura, rozdělena na dílčí části – subkultury
 • subkultura = charakterizuje určitou skupinu v rámci společnosti, její vyznavači se odlišují od dominantní kultury, ale stále se na ní podílejí (EMO, punk)
 • kontrakultura = opoziční subkultuře, neuznává hodnoty dominantní kultury (hippies, squateři)

 

Další a podrobnější zpracování tohoto tématu najdete zde:

https://zsv-maturita.cz/sociologie-jako-veda-spolecnost-maturitni-otazka-zsv/


Další podobné články na webu:

error: Content is protected !!