Pravěk – maturitní otázka z dějepisu

Tuto maturitní otázku nám zaslala Klára. Další otázky z dějepisu najdete [zde].

 

Periodizace Pravěku

 • Rozděluje se na dobu kamennou, dobu bronzovou a dobu železnou, přičemž doba kamenná se dělí dále na paleolit, mezolit a neolit.
  • Dále doba bronzová se dělí na starší, střední a mladší a železná na starší a mladší. K periodizaci, můžeme také řadit dobu římskou, která se datuje od zahájení stěhování národu (375 n. l.) až po zánik římské říše (475 n. l.) 

 

Srovnání způsobu života v Paleolitu a Neolitu 

 • V starším paleolitu se objevuje Homo Habilis, objevují se nové produkty, práce, začátky kultury spíše soubor hmotných a duševních hodnot, závislí na přírodě, obživa=lov, jednoduché nástroje, výskyt Homo Erectus, pěstní klín, a první doklady používaní ohně.
 • Ve středním paleolitu se objevuje Homo Sapiens (rozumný), vylepšují své nástroje při lovení, větší tlupy a první rituální pohřby s milodary, uměli založit oheň.
 • V mladém paleolitu dochází k zrychlení vývoje a objevují se lidé dnešního typu, žili ve pevnějších skupinách a vznikají tábořiště.
 • Zatímco v Neolitu vzniká zemědělství, rozmnožují se zásoby potravy, více se kolonizuje, dochází k hospodářství se zvířaty (ovce, krávy, prasata), díky objevu zemědělství dochází z kořistnického hospodářství na produktivní hospodářství.

 

Neolitická revoluce – Zemědělství, vznikají trvalejší tábořiště, budování prvních pevných příbytků, hliněné nádoby, nové kamenné nástroje (Srby), usedlí způsob životadostatek obživy=zvyšování délky života a zahájení kolonizací, vesnice se skládají z 6-10 obydlí.

 

Mezolit  Období mezi Starším Paleolitem a Neolitem, není jednotný, pomalu končí kořistnický obživ života, objevuje se pes jako domestikované zvíře

 

Doba bronzová – Dělí se na starší, střední a mladšírozvíjí se řemesla, objev ve slévaní mědi a cínu=bronz, v Egejské oblasti vznikají státní útvary, obchod. Starší doba bronzová – lidé žijí na sídlištích, domy měli kůlové konstrukce, výroba kvalitní keramiky, výroba zbraní (kopí, dýky), pracovní nástroje (Srb a sekera), ozdoby a šperky, pohřbívaní. Střední doba b. – díky klimatu dochází ke zpomalení vývoje, horší pěstování, rozvoj chovu dobytků a pastevectví, kmenové srazy, ve kterých stál náčelník, majetkové rozdíly. Mladší doba b. – dochází k oteplování, rozvoj zemědělství, nový rozkvět evropských kultur.

 

Doba železná – Dělíme na straší a mladší období, železo byla spíše kuriozita, znalost výroby se šířila z Malé Asie. Starší doba železná (Halštatské=naleziště Hallstatt v Rakousku) – Opět dochází k ochlazení, což vyvolalo pohyb obyvatelstva, a dokonce i válečné střety, v Evropě dochází k rozmachu řeckých kmenů a ve střední Itálii civilizace Etrusků, stoupá význam koně, vzniká nové odvětví řemesla (hutnictví a kolářství=výroba vozů). Mladší doba ž. (Latenské odobí=naleziště La Téne ve Švýcarsku), Keltové, zdatní bojovníci a řemslníci, na území Čech keltský kmen Bójové (Bohemian), kvalitní keramika, druidové=kněží.

 

Archeologické naleziště:

 • Dolní Věstonice – nález Věstonické Venuše
 • Moravský kras – jeskyně Pekárna (nálezy pravěkých kamenných a kostěnách nástrojů)
 • Moravský kras – Kateřisnká jeskyně (nejstarší jeskyní malby v Česku)
 • Španělsko – jeskyně Altamira (jeskyní malby, výskyt zvířat)
 • Francie – jeskyně Lascaux – (jeskyní malby, realisticky vyobrazené zvířata)

 

Pojmy:

 • Hominizace – neboli polidštění je v antropologii definováno jako proces postupných tělesných a sociálních změn vedoucích ve vývoji primátů k člověku (rodu Homo), vzpřímená chůze, zakřivená páteř, prodloužení kostí, atd.
 • Sapientizace – navazuje na Hominizaci a zahrnuje vývoj lebky a ruky, vývoj řeči, myšlení, atd.
 • Antropologie – je to věda o člověku v nejširším slova smyslu, o jeho tělesných i psychických vlastnostech, o funkcích jeho těla od narození až do dospělostí, jejich ovlivnění dědičností, tělesnou aktivitou, chorobami a stárnutím.
 • Antropogeneze – jedná se o proces, který podle evoluční teorie vedl ke vzniku druhu Homo Sapiens

 

Živočišní předchůdci člověka:

 • Egyptopitekus – váha 5-6 kg, první dokonale doložený předchůdce člověka.
 • Kenyapitekus – 35 kg, zesílená zubní sklovina, žil na území dnešní Keni.
 • Dryopitekus – první předchůdci co se dostali z Afriky do Euroasie.
 • Australopitekus – jížní opice, začíná chodit více po dolních končetinách, opouští lesní prostředí, měřil 1,5 metrů

 

Přímý předchůdci člověka:

 • Homo Habilis – neboli člověk zručný, první výrobce v dějinách lidstva, dokázal vyrobit jednoduché kamenné nástroje.
 • Homo Erectus – člověk vzpřímený, od svého předchůdce se lišil mozkem a měl malou obličejovou část, přesouvá se do Asie, pozůstatky se našli v Brně, Praze, atd.
 • Homo Sapiens – člověk rozumný, dokázal zhotovit lepší nástroje, jako např. rydlo, škrábadla, které sloužily k lovu a zpracování masa.
 • Homo Sapiens Sapiens – člověk dnešního typu, postupem času se rozšířil do všech kontinentů, díky působením místních podmínek vznikali lidé různé rasy.

 

Člověk rodu Homo – Neandertálci, je předvěká forma člověka, Jeho ostatky byly vůbec prvními prozkoumanými fosiliemi pravěkého člověka se zveřejněnými výsledky, první lebky neandertálců byly objeveny v belgické lokalitě Engis, V současnosti panuje přesvědčení, že jejich původ je úzce spjat s evolučním skokem v dějinách rodu Homo, ke kterému došlo zhruba před 800 000 lety v Africe, vyznačovaly se štíhlou lineární konstitucí a relativně dlouhými končetinami s dlouhými distálními segmenty (předloktí, lýtka). Tato tělesná stavba relativně zvětšovala povrch těla v poměru k tělesné hmotnosti a tak umožňovala rychleji se zbavovat přebytečného tepla a vyhnout se riziku přehřátí


Další podobné články na webu:

error: Content is protected !!