Pravěk – maturitní otázka

Maturitní otázku na téma pravěk nám zaslala Aneta Sadílková. Další otázky z dějepisu najdete zde.

 

Pravěk je nejstarší a nejdelší období dějin lidstva

 • Období vývoje člověka – antropogeneze cca 3-2–40000 př. Kr.
 • Od nejstarších předchůdců až po objev písma a států na různém území v různou dobu
 • Jsme omezeni jen na hmotné/obrazové prameny (sídliště, pohřebiště, depoty = poklady)

 

PERIODIZACE PRAVĚKU

 • Dělení podle způsobu obživy
  • Přisvojovací hospodářství (lov a sběr)
  • Výrobní hospodářství (zemědělství)
 • Dělení podle materiálu
  • Doba kamenná
   • Starší doba kamenná – paleolit (3-2 mil. – 40 000 př. Kr.)
   • Střední doba kamenná – mezolit (10 000 př. Kr. – 7 000 Kr.)
   • Mladší doba kamenná – neolit (7 000 př. Kr. – 5 000 Kr.
   • Pozdní doba kamenná – eneolit – chalkolit (5 000 př. Kr. – 3500 př. Kr.)
  • Doba bronzová (3500 př. Kr. – 750 př. Kr.) – ve vyspělých oblastech již starověk
  • Doba železná (750 př. Kr. – 0)
   • Starší doba železná – halštatská – 750 př. Kr. – 400 př. Kr.)
   • Mladší doba železná – laténská – 400 př. Kr. – 0)
  • Doba římská (0–500 n. l.) na českém území

 

DOBA KAMENNÁ

PALEOLIT

 • Nejdelší období
 • Proběhne antropogeneze – vývoj člověka
  • Hominizace – vývoj fyzický
   • Napřímená chůze – bipedální, změna polohy pánve ® horší porod
   • Vyrostli jsme
   • Palec se dostal do opozice vůči ostatním prstům
   • Nemáme srst
   • Změna obličeje – zvětšení mozkovny a zmenšení obličejové část, ztráta nadočnicového oblouku (ochrana očí), vznik brady, změna dutiny ústní – vyklenuté patro ® lepší artikulace
  • Sapientizace – psychika
   • Nález hrobů, projevy pravěkého umění, vývoj nástrojů
   • Nálezy z odpadních jam – kosti velkých zvířat ® potřebná domluva
  • Australopithecus, homo habilis – člověk zručný, homo erectus – člověk vzpřímený, homo sapiens – člověk moudrý, (homo sapiens neanderthalensis), homo sapiens sapiens – člověk dnešního typu
 • Glaciály, interglaciály (v paleolitu proběhne poslední doba ledová)
 • Lov – drobnější zvířata (pěstní klín, oštěp, harpuna), sběr, život v tlupách – matriarchát
 • Přirozená dělba práce (muž – lov, žena – sběr, oheň, potomci)
 • Kočovný způsob života
 • Cca 35 000 př. Kr. – paleolitické umění
  • Lovecká magie (pro štěstí)
  • Jeskynní malby (Altamira – Španělsko, Lascaux – Francie)
  • Dolní Věstonice (jižní Morava) – Venuše, Hlavička z mamutoviny
  • Pavlov
  • Předměstí u Přerova
  • Jeskyně Kůlna
  • Šipka
 • Pohřby, rozvoj abstraktního myšlení a primitivních náboženských představ

 

METOLIT

 • Oteplení – konec doby ledové – nastává interglaciála ® změna fauny a flóry
 • Zalesnění Evropy, začínají tát ledovce ® vymírají mamuti, začíná převládat lesní zvěř
 • Menší tlupy – výhodnější pohyb v lesním terénu (cca 30 lidí)
 • Luk a šíp (větší zručnost)
 • Domestikace psa
 • Dřevěné nálezy
 • Pazourek (kámen) – opracovával se na zbraně
 • Mikrolit – drobné šťípané hroty z pazourků vsazovány do šípu
 • Nejstarší dopravní prostředek – člun vydlabaný z kmene – monoxyl

 

NEOLIT

 • Soubor rozsáhlých změn – neolitická revoluce (nárůst obyvatelstva, vypalování lesů…)
 • Vyspělé civilizace přechází k výrobnímu hospodářství
  • Počátek zemědělství (zúrodňování popelem) – nejprve obiloviny a rostliny, poté živočišná produkce
  • Krajina úrodného půlměsíce (počátek majetkové nerovnosti)
  • Blízký východ, jihovýchodní Asie, část Severní Ameriky
 • Usedlý způsob života – demografická exploze (nárůst obyvatelstva) – pevný dům – tzv. dlouhý dům – velkorodiny – naleziště Bylany (u Prahy) – několik dlouhých domů (uvnitř mnoho ohňů)
 • Společenská dělba práce – počátek řemesel
  • Textilní výroba (vertikální tkalcovský stav) – přeslice
  • Keramika (lineární, vypichovaná, moravská malovaná – červená a bílá barva)
  • Zpracovávání obilí – jednoduchý mlýnek, motyka

 

ENEOLIT

 • Někde chalkolit – počátky mědi – měkký dobře zpracovatelný kov
 • V nejvyspělejších oblastech je starověk
 • Oradlo – později zápřah za dobytek
 • Vynález kola a vozu – na konci eneolitu loukoťová kola
 • První síť cest – tzv. haťové cesty (z kmenů pokácených stromů – zapuštěné v zemi)
 • Vznik obchodu – kožešiny, sůl
 • Začíná patriarchát
 • Šňůrová keramika, keramika zvoncových pohárů, kanelovaná keramika (žlábek), Naleziště Brno-Líšeň – poháry

 

DOBA BRONZOVÁ

 • Bronz – slitina mědi a cínu, lepší vlastnosti – tvrdší než měď, snadno tavitelný
 • Odlévání na ztracenou formu, později dřevěné formu (více použití)
 • Rozvoj obchodu, směnný obchod, specializace řemesel, těžba – hornictví, sůl
 • 3 druhy pohřbívání – kostrové hroby
  • Kultura únětická
   • Rozvinuté zemědělství
   • Kostrové hroby (skrčenci), knížecí mohyly (bohatstvo)
   • Zbraně a nástroje, šperky tkaní látek, vyspělá keramika (střídmě zdobená, perfektně vypracovaná)
   • Specializované výrobky
   • Směnný obchod
  • Mohylové hroby (Čechy, Plzeňsko)
   • Pohřbívání pod navršené mohyly
   • Nové zbraně – bronzové meče, hroty, dýky
   • Náboženství – kultovní předměty, obětiště
  • Kultura popelnicových polí (východní Německo, Čechy, Morava)
   • Převáženě zemědělci
   • Žárové i kostrové hroby, nakupení sídlišť
   • Většinou žárové pohřbívání – popel v keramických nádobách (popelnicích)
   • Opevněné osady

 

DOBA ŽELEZNÁ

 • Těžba železa – dostupnější než bronz – urychlení vývoje v Evropě
 • Zemědělství a chov dobytka
 • STARŠÍ DOBA ŽELEZNÁ– HALŠTATSKÁ (HALSTATT U SALZBURKU)
  • Čtyřkolové vozy tažené dobytkem
  • Těžba soli
  • Bohaté knížecí hroby
  • Dálkový obchod
  • Vznik válečnické a náčelnické vrstvy (růst majetkových rozdílů)
 • MLADŠÍ LATÉNSKÁ
  • Keltové – v Čechách kmen Bójů ® Bohemia
  • Opevněná oppida – Stradonice, Závist
  • Druidové (kněží) – polyteistické náboženství
  • Duhovky – mince

 

DOBA ŘÍMSKÁ

 • Přechod mezi pravěkem a středověkem (pro Čechy)
 • Příchod Germánů – osídlení oblasti střední Evropy
  • Kmenové svazy
  • Markomani (Marobud) – na území Slovenska, Kvádové
  • Zemědělství a pastevectví
  • Posvátné runy
  • Vesnice s malými příbytky
 • Kontakty s římskou říší
  • Markomanské války s Římany 166–180
  • Pronikání Germánů do severní Itálie, odraženi římským císařem Marcem Aureliem
   • Budování předsunutých římských opěrných stanic (kastely) s vojenskými posádkami (legiemi) – zasahovaly až na Moravu (Mušov)
 • 4–6. st. – stěhování národů
  • Kmenové přesuny v důsledku tažením turkotatarských Hunů z Vasie do Evropy a z důvodu přelidnění některých oblastí


Další podobné články na webu:

error: Content is protected !!