Psychologie jako věda – společenské vědy

 

   Otázka: Psychologie jako věda

   Předmět: Společenské vědy

   Zaslal(a): JaničkaSestřička

 

 

Psychologie

 • Je věda, která studuje lidské chování, mentální procesy a tělesné dění včetně jejich vzájemných vztahů a interakcí (psychika) a snaží se jej popsat a vysvětlit
 • Cílem psychologie je také získané poznatky využít ke zvýšení lidské spokojenosti a zdraví
 • Zároveň je součástí západní kultury (všeobecného vzdělání)
 • Jako spolupracovníci psychologů lépe rozumíme jejich diagnostickým závěrům
 • Sami můžeme využít jejich poznatků

 

Psychika

 • je soubor psychických jevů, do kterých patří:
 • psychické procesy (např. vnímání, představivost, myšlení, cílové procesy…)
 • psychické stavy (pozornost, nálada,…)
 • psychické vlastnosti (schopnosti, rysy osobnosti,…)
 • dílčí psychické předpoklady (zájmy, dovednosti, vědomosti)
 • je výsledkem funkce mozku, formuje se ve společnosti, závisí na výchově, umožňuje člověku poznávat svět a působit na něj
 • Funkce psychiky
 • informační: orientační: dává člověku informace o tom, co se děje v jeho těle nebo okolí, umožňuje mu se orientovat v prostředí a situaci
 • regulační: umožňuje člověku správně řídit a regulovat své pohyby a svou činnost
 • adaptační: umožňuje přizpůsobit se měnícím se podmínkám

 

Význam psychologie

 • poznat lidi, působit na ně
 • Uspořádat věci a podmínky, ve kterých žijeme
 • Porozumět sobě a lidem kolem nás
 • Osvojit si lépe způsob učení
 • Naučit se lépe odpočívat a šťastněji žít

 

Historický vývoj a současná psychologie

Starověk

 • Filozofové Řecka se zabývali duší a hledali „logos“ určitý řád ve vesmíru, který nás obklopuje. Hledáním řádu získalo slovo logos význam vědy a spojením se slovem „psyché“ (duše) vznikl název psychologie = nauka o duši
 • Ideálen antického Řecka byla tzv. Kalokagathie = soulad tělesných a duševních sil
 • Psychologie se rozvíjí jako součást filozofie
 • Platón – popsal duši jako čistě duchovní princip. Vstupuje do těla tak ho oživuje a dává mu pohyb. Po smrti tělo opouští.
 • Aristoteles – říká, že nejsme lidmi automaticky, ale až tehdy, když svým rozumem poznáme smysl svého života
 • Herakleitos, Demokritos

 

Středověk

 • Pohled na duši byl ovlivněn církví.
 • Řešení otázky vztahu těla a duše, duše je cosi více než tělo, které ji jen svádí ke „hříchu“.
 • Svatý Augustin – považuje duši za samostatnou a nadanou myšlením, vůlí a paměti, lidský mozek je nedokonalý.

 

Novověk

 • Ustupuje pojem duše
 • Spor, zda je důležitější rozum nebo smysly pro poznání skutečnosti
 • René Descartes – věta „Myslím, tedy jsem!“ – K poznání je zapotřebí používat rozum.
 • John Locke – považuje zase za důležitější smyslové poznání. Člověk se rodí jako nepopsaná deska, kterou až naše smysly po celý život popisují. Rozlišujeme 2 druhy smyslového poznávání: senzace (počitky a vjemy vnějšího světa) a reflexe (vnímání vnitřních pochodů v těle)

 

Samostatná věda

 • Vznikla psychologie v roce 1879, když Wilhelm Wundt (1832 – 1920) založil v Lipsku první psychologickou laboratoř. Psychologie se orientuje na zkoumání duševních pochodů, vnímání a paměti
 • Na počátku 20. století se psychologie rozpadá na jednotlivé psychologické směry:
 • Přírodovědně orientované směry (asocianismus, reflexologie, behaviorismus)
 • Humanisticky orientované směry (gestaltismus, kognitivní psychologie, humanistická psychologie)
 • Hlubinná psychologie (psychoanalýza, individuální psychologie, analytická psychologie, neopsychoanalýza)
 • Moderní směry (logoterapie, transpersonální psychologie)

 

V dějinách sledujeme zápas dvou protichůdných přístupů

Objektivisticko – technokratický (objektivní psychologie)

 • Využívá experimentů a měření psychických vlastností a stavů
 • Zkoumaný člověk je objektem zkoumání (např. Testy IQ, dotazníky…)

Humanisticko – rozumějící (člověk je bytost se svým lidským údělem)

 • Cílem je svobodnější, zodpovědnější, šťastný člověk
 • Méně testuje, více hovoří, naslouchá
 • Diagnostickým i terapeutickým nástrojem je psycholog sám

 

Psychologické metody a techniky v psychologii

 • Pozorování ( extraspekce): tato metoda zjišťuje a zaznamenává vnější projevy chování. Může probíhat v přirozeném prostředí i v podmínkách umělých. Je možné pozorovat pouhým zrakem, ale také provádět záznam na kameru, aby byl dosažen cíl musí být plánovité, systematické a přesně zaznamenané.
 • Sebepozorování ( intraspekce): pozorování vlastních duševních jevů. Dobře poučený jedinec může provádět sebepozorování a výsledky zaznamenávat.
 • Rozhovor: systém otázek a odpovědí. Ve zdravotnictví se často uplatňuje při odebírání anamnézy. Důležitá je příjemná atmosféra. Výsledky lze zaznamenávat.
 • Dotazník: často se využívá, chceme – li zkoumat více osob. Otázky jsou připravené dopředu. Odpovídá se písemně, je možné statistické zpracování.
  • Existují dva typy otázek
   • uzavřené – odpovídá se ano/ne, nevím
   • otevřené – vyjadřuje několika větami svůj názor
 • Experiment: umožňuje zkoumat duševní jevy v uměle vytvořených podmínkách. Jsou 2 typy:
  • laboratorní experiment – probíhá nejčastěji v psychologických laboratořích
  • přirozený experiment – zkoumá se v přirozených podmínkách
 • Sociometrická metoda: pomáhá při zjišťování vzájemných vztahů v kolektivu
 • Rozbor výsledků činnosti: rozebírá se výsledek práce – deník, kresba, keramika,….
 • Životopis: studium průběhu dosavadního života, umožní odhalit příčiny poruch chování
 • Psychologické testy
 • Zvláštní skupina, někdy formou dotazníků, jindy výběr obrázků,…
 • Zjišťují intelektové dovednosti, osobní vlastnosti, úroveň emoční inteligence,…

 

Psychologické disciplíny

 • Psychologie má široké pole zájmu
 • Zaobírá se výzkumem od mezilidských vztahů, přes možnosti učení a osobnostní vlastnosti, až po biologické pozadí lidského myšlení.

 

Podle předmětu zkoumání se dělí na dílčí obory:

Základní (mají nejobecnější charakter, jsou teoretické)

 • Biologická psychologie
 • Obecná psychologie
 • Vývojová psychologie
 • Psychologie osobnosti
 • Sociální psychologie
 • Občas sem bývá zařazována i psychopatologie
 • Psychologie životního prostředí
 • Psychologická metodologie
 • Dějiny psychologie

 

Aplikované (zkoumají psychické jevy, které se projevují v souvislosti s určitou praxí a snaží se o praktickou aplikaci obecných teoretických přístupů)

 • Pedagogická psychologie
 • Klinická psychologie
 • Inženýrská psychologie
 • Psychologie práce
 • Forenzní psychologie
 • Poradenská psychologie

 

Speciální (někteří autoři ještě uvádějí tuto kategorii, která obsahuje disciplíny odvozené od výše uvedených s relativně úzkým oborem studia)

 • Zoopsychologie
 • Psycholingvistika
 • Farmakopsychologie
 • Biopsychologie
 • Psychometrie


Další podobné články na webu:

error: Content is protected !!