Psychologie jako věda

Maturitní otázku Psychologie jako věda nám zaslala K., podrobnější otázky najdete zde:

 

Vznik psychologie

 • Zabýval se jí už Aristoteles (spis O duši)
 • Hipokrates – jako 1. rozčlenil typologii člověka
  • Cholerik
  • Sangvinik
  • Melancholik
  • Flegmatik
 • zabývali se i ve středověku
 • první psychologická laboratoř vznikla v Německu v 2. polovině
 • 19. století, zakladatel Wilhelm Wundt (zakladatel moderní psychologie)
 • poté vzniká psychologie jako samostatná věda

 

Psychologie je věda o člověku. Jejím předmětem je prožívání a chování jedince.

 

Dělí se:

 • Analytická psychologie – zkoumá vztahy mezi základními počitky a vjemy
 • Syntetická psychologie – zkoumá reakce člověka (strach, úzkost, vyplívá z podvědomí)

 

Základní pojmy:

 • vědomí – míra prožívání vnějších a vnitřních podnětů, aktivní proces myšlení
  • obsah (subjektivní zpracování)
  • rozsah (závisí na schopnostech organizmu)
 • vnímání – schopnost rozeznávat realitu kolem sebe
 • myšlení – aktivní proces, schopnost hledat souvislosti mezi informacemi, řešení něčeho. Je strukturované, cílené,
  soustavné.
 • emoce – krátkodobé, reakce na každodenní prožitky. Emoce mohou být kladné nebo záporné. Racionální a subjektivní.
 • chování – souhrn všech projevů jedince. Subjektivní.
  • expresivní (na základě urč. Emocí, afektů)
  • adaptivní (řešení problému)
  • výrazové (naše postoje, neverbální komunikace)
 • prožívání – vychází ze subjektivních pocitů, postojů, hodnot a zkušeností(vjemy, představy, emoce, rozhodování,
  vybavování z paměti)
 • psychika – souhrný název vnitřních procesů, který definuje každého člověka (součástí i nevědomí)
 • nevědomí – je stav našeho já, děje v lidské psychice, které si nejsme vědomi

 

Předmětem psychologie je prožívání a chování, které jsou východiskem k poznání osobnosti člověka.

 

Psychologické vědy

1) základní psychologické vědy

 • obecná psychologie – věnuje se teoretickým otázkám psychologie, podává celkový obraz o člověku, zabývá se
  problematikou poznávacích procesů, dynamikou citového života
 • psychologie osobnosti – zabývá se strukturou a vývojem osobnosti, zkoumá podobnosti a odlišnosti mezi lidmi
  (charakter, schopnosti, temperament)
 • vývojová psychologie – zabývá se otázkami pojetí psychického vývoje člověka, zkoumá činitele ovlivňující vývoj,
  věnuje se charakteristikám vývojových etap člověka
 • sociální psychologie – řeší otázky forem a mechanismů začleňování lidí do mezilidských vztahů, sociálních skupin a
  společenských institucí
 • srovnávací psychologie – porovnává poznatky obecné psychologie s výsledky psychologie duševně nemocných
 • psychopatologie – zabývá se otázkami pojetí psychických poruch a potíží, zkoumá příčiny jejich vzniku

 

2) aplikované psychologické vědy

 • pedagogická psychologie – řeší psychologické aspekty rozvoje člověka v podmínkách výchovy, zkoumá
  problematiku účinného vyučování i poznávání žáka
 • klinická psychologie – orientuje se na diagnostiku duševních nemocí a potíží a na psychoterapeutickou péči o
  nemocné
 • poradenská psychologie – zabývá se školním, výchovným, profesním a manželským poradenstvím
 • soudní (forenzní) psychologie – zabývá se studiem zločinnosti, psychologií pachatelů trestných činů, expertizami
  pro soudní potřeby
 • psychologie zdraví, práce, reklamy, sportu, umění

 

Metody výzkumu v psychologii

 • pozorování – metoda, kterou sledujeme člověka a jeho projevy bez záměrného zásahu psychologa a zaznamenáváme
  je
 • experiment – metoda, kterou záměrně zasahujeme do podmínek a vlivů na zkoumanou osobu tak, aby všechny
  proměnné byly kontrolovány a ze změn se daly kvantitativně vyjádřit souvislosti
 • explorační metody – slouží ke sběru dat (rozhovory, testy, dotazníky)


Další podobné články na webu:

error: Content is protected !!