Úvod do marketingu – ekonomika

 

   Otázka: Úvod do marketingu

   Předmět: Marketing a ekonomika

   Zaslal(a): kirnik

 

 

MARKETING

 • Ovlivňuje mnoho podnikatelských činností
 • Vznikl v polovině 20. Století (1950)
 • Market= trh, ing= činnost, průběh
 • Je součástí ekonomie, jako společenská věda
 • Nauka o trhu a zákaznících
  • Prodej
  • Výrobu
  • Řízení
  • Personál
  • Nákup- zásobování

 

Market= proces, který umožňuje:

 • Poznání
 • Předvídání
 • Ovlivňování
 • Uspokojování

-> potřeby zákazníka, s cílem dosažení zisku. Potřeba= pocit nedostatku, který chce odstranit.

 • Marketingem se zabývají některé speciální firmy tzv. marketingové

 

PŘEDPOKLADY PRO MARKETING

 • Existence nejméně dvou stran, které mají co nabídnout

(výrobce X  zákazník) , (zboží X peníze)

 • Obě strany musí být ochotny zúčastnit se směny

(kdyby jedna strana nebyla ochotna se zúčastnit se směny, neuskutečnila by se)

 • Existuje komunikace mezi všemi stranami:

(víme o tom, co firma vyrábí a nabízí)

 • Musí existovat předmět směny

(auto, peníze, zajištění služby)

 

CÍLE MARKETINGU

 • ZAJIŠTĚNÍ TRVALÉHO PRODEJE A TRVALÉHO ZISKU
 • ZAJIŠTĚNÍ SPOKOJENOSTI ZÁKAZNÍKŮ A JEJICH NÁVRATU
 • PRODEJ= pouze jedna činnost. Úkolem je přimět zákazníka ke koupi výrobku, který už podnik vyrobil
 • MARKETING= souhrn mnoha činností, na jejichž konci je prodej.

 

VÝVOJOVÉ ETAPY MARKETINGU

 • Vyjadřují určité přístupy a směry podnikatelského myšlení= podnikatelské koncepce
 • Jsou založeny na zcela odlišných principech vznikajících působením trhu a jiných faktorů.

 

ETAPY:

VÝROBNÍ KONCEPCE:

 • Nejstarší podnikatelské koncepce 1900-1920
 • V tomto období převyšuje poptávka nabídku, na trhu rozhoduje výrobce
 • Koncepce vychází z potřeb podniku
 • Cílem firmy je maximalizovat zisk tím, že minimalizuje náklady a bude hodně prodávat.
 • Je založena na předpokladu, že zákazníci chtějí levné a snadno dostupné zboží
 • Hlavní představitelé: Tomáš Baťa a Henry Ford à zavedli hromadnou výrobu, Ford zavedl pásovou.

 

VÝROBKOVÁ KONCEPCE:

 • 1920-1940
 • Období světové hospodářské krizeà vysoká nezaměstnanost, nedostatek peněz.
 • Poptávka stále převyšuje nabídku, ale výrobci už začínají brát ohledy na zákazníky
 • Aby firmy dosáhly zisku, zaměřují se na bohaté potenciální zákazníky

 

PRODEJNÍ:

 • 1940-1950
 • Poptávka se srovnala s nabídkou
 • Prodejci byli nuceni řešit odbytové problémy
 • Nejdůležitější postavení na trhu dostává zákazník
 • Výrobci musí přesvědčit zákazníky pomocí reklamy.
 • Cílem firmy je stále prodat, to co vyrobila a ne vyrobit to, co zákazník chce.

 

MARKETINGOVÁ:

 • 1950-1970
 • Firmy začínají zjišťovat přání a potřeby zákazníků a podle toho vyrábět výrobky
 • Cílem je prodávat a vytvářet zisk + udržet si stálé zákazníky
 • Firmy provádějí průzkumy trhu, plánují odbyt, budoucí vývoj a stále používají reklamy

 

SOCIÁLNÍ:

 • 1970-2000
 • Výrobci se snaží uspokojit potřeby svých zákazníků a zároveň potřeby společnosti jako celku
 • Ochrana životního prostředí, snižování nadspotřeby, omezení nedostatků

 

MARKETINGOVÝ MIX

= soubor nástrojů, které má firma k dispozici pro oslovení zákazníků, distributorů a dodavatelů a pro povzbuzení poptávky a svých výrobcích.

 • Většina firem používá ZÁKLADNÍ MARKETINGOVÝ MIX- který se zakládá ze čtyř nástrojů, které označujeme ,, 4P „
 1. VÝROBEK-            PRODUCT
 2. CENA-            PRICE
 3. DISTRIBUCE-       PLACE
 4. PROPAGACE-        PROMOTION

 

 • Existuje také rozšířený marketingový mix, kde mohou být další nástroje- např. lidé, procesy
 • Všechny nástroje marketingového mixu jsou stejně důležité a musí být sladěny.

 

PPRODUCT: zabýváme se: kvalitou, obalem, vzhledem, designem, značkou, servisem, složkami à výrobkový mix

PRICE: tvorba cen, cenová strategie, slevy, druhy cen à cenový mix

PLACE: distribuční cesty, distribuční kanály, druhy à distribuční mix

PROMOTION: reklama, osobní prodej, podpora prodeje, přímý marketing

 

PUBLICRELATIONS (PR) = vztahy s veřejností à propagační mix

 

VÝROBEK

 • Je to cokoliv, co můžeme nabídnout na trh, co si získá zákazníka a slouží k uspokojení jeho potřeb (statek, služby, informace, program, osobnost)
 • Každý výrobek je charakterizován třemi faktory:
 • FUNKČNOST: schopnost vykonávat určitou činnost
 • ÚČINNOST: míra dosažení funkčnosti v závislosti na kvalitě
 • VZHLED: Estetický dojem, který má vyvolat u zákazníka zájem.

 

Význam faktorů

 • U některých výrobků nehraje vzhled roli (benzín, ropa, chemikálie, léky)
 • U některých výrobků musí být všechny tři faktory (elektronika, oblečení, auto, nábytek, telefon)
 • Pro některé výrobky je vzhled nejdůležitější (oblečení, šperky, obrazy)

 

Členění výrobků-

 • SPOTŘEBNÍ ZBOŽÍ:
 1. Běžné- pečivo, potraviny, pití, jízdenka
 2. Zvláštní- oblečení, elektronika, nábytek
 3. Speciální (luxusní)- dům ,loď, auto, kožešiny, šperky

 

SLUŽBY

 1. Samostatné- kadeřník, kosmetička
 2. Doprovodné- firma poskytuje služby k tomu co si koupíme
 3. Kapitálové statky- nakupují firmy pro další zpracování nebo výrobu. Suroviny (drahé kovy), náhradní díly, stroje a zařízení


Další podobné články na webu:

error: Content is protected !!