Vývoj cestovního ruchu

 

   Otázka: Vývoj cestovního ruchu

   Předmět: Cestovní ruch a veřejná správa

   Zaslal(a): Misihlava

 

Druhá etapa vývoje CR

1963 – Vládní výbor pro CR

Zákon č. 127/1981 Sb. o vnitřním obchodě.

Zákon 105/90 Sb. o soukromém podnikání občanů

Zákon 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání – hostinská činnost, ubytovací služby v ubytovacích zařízení, provozování CK, průvodcovské činnosti

Řízení CR z historického pohledu – vývoj

 

Ochrana klientů v rámci CR

 • Nedostatečné kontrolní pravomoci

Ministerstvo obchodu a CR-> Ministerstvo hospodářství->Ministerstvo pro místní rozvoj

Implementace směrnice 90/314 EHS – chránila spotřebitele před úpadku CK – první evropský zákon v Čechách

 

Směrnice evropského parlamentu a rady (EU) 2015/2302 o souborných cestovních službách a spojených cestovních služby – definice zájezdu se zkomplikovala: spojené cestovní služby – forma jištění – 3 kategorie – už neplatí 90/314 – nový institut – spojený cestovní služby kromě zájezdu

 

UNWTO – 155 zemí, 6 mimořádných členů a 400 přidružených členů včetně VŠO

 

Nejvyšším UNWTO je valné shromáždění – delegáti, zasedá každé 2  roky

Sídlem WTO je Ženeva

 

EU a CR

 • Rozsudek soudního dvora z roku 2002 – výklad pojmů – definice souborných služeb
 • Základní legislativa: směrnice 2006/123/ES o službách na vnitřním trhu, směrnice 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací, směrnice o ochraně spotřebitele ve vztahu k některým aspektům smluv o dočasném užívání ubytovacího zařízení (timeshare), o dlouhodobých rekreačních produktech, o dalším prodeji a o výměně

 

Česká agentura pro standardizaci – nové – zodpovědná za normalizační instituce

Evropský výbor pro normalizaci (CEN)

Evropský výbor pro elektrotechnickou komunikaci (ETSI)

 

Kulturní CR: cestování za zážitky na místa a za atrakcemi, které autenticky představují příběhy a lidi z minulosti i současnosti

 

Motivace cestování:

 • Poznávací CR
 • Náboženský CR – 2 poutě: Mladá Boleslav – Sv. Václav, Velehrad – věrozvěsti (Cyril a Metoděj)

 

Členění úrovní: řízení CR na národní úrovních – 1 zákon, stanovující kompetenci – celostátní – parlament ČR – 2 komory, poslanci a senátoři, zvolen výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, regionální – Czech Tourism a místní – kraje a obce

Orgán státní správy pro CR: MMR se specifickým odborem CR, který je zakladatelským odborem je Czech Tourism – České centrály cestovního ruchu – CT

 

Rajonizace CR: Členění systému CR – 2 subsystémy: přírodní a kulturní

Turistické regiony a oblasti – 17 , navrhla Marketingová strategie CR ČCCR

Charakteristika

Vymezení destinace CR: dle Kiralové

 

Co znát na test:

Organizace destiačního managementu

Orgány státu CR – NTA

Národní orgány CR – NTO

Regionální, provinční organizace destinace managementu (DMO) a regionální organizace CR: (RTO)

4 klíčové prvky koncepce kvality: spokojenost turistů, spokojenost místního odvětví CR, kvalita života místních obyvatel a kvalita ŽP

Zákon o podpoře rozvoje CR

 • Cíle:vytvořit funkční systém organizace a řízení CR na národní, krajské a oblastní úrovní, zlepšit koordinaci …

 

Kategorizace organizací destinačního managementu

 • Lokální organizace destinačního managementu – nejvyšší organizace
 • Oblastní organizace destinačního managementu – může přesahovat oblasti kraje
 • Krajská organizace destinačního managementu

Pohorksá jednota Radhošť – první lokální organizace CR – první sjednocení KČT

 

Řízení vývoje CR

 • Druhá etapa vývoje: 1963 zřízen vládní výbor pro CR

 

Zákon 127/1981 SB. o vnitřním obchodě řešil jediný problematiku, kdo co za co odpovídá – přes obce – zavedl systém řízení, stanovil orgány řízení

Zákon 105/1990 sb. o soukromém podnikání občanů

 

Rok 1993 vznik české centrály CR

 

Sídla mezinárodních organizací

Právní dokument z roku 1986, který zavádí postup pro konzultace spolupráci v oblasti CR (86/664/EHS)

Evropská komise: 4 hlavní úkoly EK

 

8 výzev:

Lisabonská reformní smlouva –

4 úrovně NUTS

Kulturní CR  – vymezení KCR

KCR je jednou z forem CR a ne jedním ze standardním …

Kulturní dědictví – definice

 

CR – KCR je formou CR a ne jedním ze standartních úkolů managementu památkové péče

Využití kulturních památek: vnitřní hodnota či význam pro společnost, kvůli které je potom chráněna

 

Formy kulturního kapitálu

 1. Objektivní kulturní kapitál – obrazy, umělecká díla, knihy, knihy,
 2. Inkorpovaný kulturní kapitál – znalosti, schopnosti a dovednosti vázané na konkrétní osobu, která jej získala cílevědomě
 3. Institucializovaný kulturní kapitál – doklad o našem vzdělání

Kulturní vzdělání: souhrn materiálních i nemateriálních projevů, duchovních a symbolických statků + dané společnosti nebo komunity

Globální kodex CR minimalizace negativních sociální a ekologických dopad CR


Další podobné články na webu:

error: Content is protected !!