Ústava ČR – maturitní otázka

Ústava ČR

= základní zákon státu s nejvyšší právní silou

– veškerá nařízení, zákony, vyhlášky, mezinárodní smlouvy… musí být v souladu s ústavou

– v případně pochybnosti může být zákon navrhnut k přezkoumání Ústavním soudem, který rozhodne o ústavnosti zákona (zda je či není v souladu s ústavou)

 

Části ústavy

1) Preambule

 • = slavnostní prohlášení, odkaz na historií, kulturu, připomenutí evropských hodnot

2) 8 hlav

 • a) Hlava první – Základní ustanovení

_zřízení státu (demokratický právní stát), hl. město, státní symboly,…

 • b) Hlava druhá – Moc zákonodárná

_drží ji parlament, parlament je dvoukomorový,…

 • c) Hlava třetí – Moc výkonná

_drží ji prezident a vláda

 • d) Hlava čtvrtá – Moc soudní

_drží ji Ústavní soud a čtyřstupňová soustava soudů

 • e) Hlava pátá – Nejvyšší kontrolní úřad

_nezávislý orgán, fce kontroly složek moci, kontrola hospodaření se st. majetkem, dohlížejí na plnění st. rozpočtu, v čele prezident NKÚ, nechválení st. rozpočtu->rozpočtové provizorium-

 • f) Hlava šestá – Česká národní banka

_udržuje cenovou stabilitu, kontroluje komerční b., na starost monetární politika, nezávislá instituce, vláda by se dle ní měla řídit, stanovuje úrokové sazby, v čele bankovní rada-: tu řídí guvernér-Aleš Michla, guvernéra jmenuje prezident

 1. g) Hlava sedmá – Územní samospráva

_členění země na kraje a obce, dvojstupňová

 1. h) Hlava osmá – Přechodná a závěrečná ustanovení

 

Druhy ústavy:

 • – psaná-většinou, opírá se o ten psaný text X nepsaná-tradice zvyků (VB)
 • – původní-stát si ji vytvořil sám (VB, USA) X přenesená-při tvorbě ústavy se zákonodárci nechali inspirovat jinou zemí (ČR)
 • – flexibilní – pružná, jde lehce změnit X rigidní – pevná, pro její změnu je potřeba kvalifikované kvóru 3/5 poslanců, 3/5 přítomných senátorů (ČR)
 • – oktrojovaná – vydává panovník bez souhlasu-schválení parlamentu X revoluční – spontánně, třeba po průběhu nějaké revoluce X dohodnutá-zástupci strany parlamentu se dohodli (ČR)
 • –  normativní-to co je napsané, odpovídá reálnému stavu X sémantická – neodpovídá

 

– starší ústavy:

– změna ústavy souvisí se změnou režimu/situace v zemi

– Prozatímní ústava (1918); Únorová ústava (1920); Ústava 9. května (1948)

– Únorová ústava (1920) -přenesená ústava, autoři se inspirovali Francií, rozdíl, že jsme přešli k parlamentnímu systému, odlišný počet poslanců, prezident měl povinnost 1 ročně předstoupit a podat zprávu o situaci státu, Exekutiva-vláda a prezident (7 let), TGM, více soudů-volební, vojenské, souvisí změna některých st. Symbolů, je zavedeno volební právo pro ženy

– Socialistická ústava (1960)

_přijata protože byly „vybudovány základy socialismu“

_čl. č. 4 – O vedoucí úloze KSČ

_z ČSR se stává ČSSR (Československá socialistická republika)

_r. 1968 – zákon O československé federaci

– ČSSR je tvořena dvěma rovnocennými státy – ČSR a SSR

– vytvořeny samostatné vlády pro každý stát, samostatné Národní rady

_na základě této ústavy funguje stát až do r. 1989

 

ZÁKONODÁRNÁ MOC(Legislativa)

– zabývá se tvorbou a schvalováním zákonů

= dvoukomorový Parlament ČR – Poslanecká sněmovna + Senát

 

Poslanecká sněmovna (dolní komora)       Senát (horní komora)

– 200 poslanců                                       – 81 senátorů

– 4 roky mandátu                                   – 6 let mandátu

– volby poměrným systémem                  – volby většinovým systémem

– pasivní volební právo 21 let                  – pasivní volební právo 40 let

– možnost rozpuštění                              – nemožnost rozpuštění („pojistka demokracie“)

– poslanec/senátor musí pro přijetí mandátu bez výhrady složit poslanecký/senátorský slib

– Zánik mandátu

 1. a) odepřením slibu nebo složením slibu s výhradou,
  b) uplynutím volebního období,
  c) vzdáním se mandátu,
  d) ztrátou volitelnosti,
  e) u poslanců rozpuštěním Poslanecké sněmovny,
  f) vznikem neslučitelností funkcí

 

INKOMPABILITA

= neslučitelnost fcí

– poslanec X senátor; prezident – X; soudce – X

– když rezignuje senátor = nové volby

– když rezignuje poslanec = do sněmovny se dostává „první pod čarou“

 

POSLANECKÁ IMUNITA

_primární důvod – poslanec nemůže být stíhán za svá vyjádření či rozhodnutí v rámci mandátu

_Trestní imunita

– je-li poslanec dopaden při či krátce po spáchání trestného činu, policie musí ihned informovat předsedu PS, který rozhodne o vydání/nevydání k trestnímu stíhání

– pokud poslanec spáchal trestný čin ještě před výkonem mandátu, požádá policie o vydání poslance k trestnímu stíhání; není-li vydán, je chráněn imunitou po dobu mandátu

 

INDEMNITA

– člověk nemůže být stíhán za výroky, které vyřkl na půdě PS či senátu

– probíhá max. kárné řízení

 

INTERPELACE

-právo poslanců vznášet kvalifikované dotazy na členy vlády-ti jsou povinni písemně nebo ústně do 30 dnů odpovědět (co se týká jeho resortu)

– Usnášeníschopnost PS

= za přítomnosti min. 1/3 poslanců

_Nadpoloviční kvórum

– nadpoloviční většina všech poslanců (101) a nadpoloviční většina přítomných senátorů

– př. přítomnost cizích vojsk na území ČR

_Kvalifikované kvórum

– 3/5 ze všech poslanců a 3/5 z přítomných senátorů

– př. změny ústavy

– Proces schvalování zákonů

1) Zákonodárná iniciativa (návrh zákona)

_vláda jako celek, 1 poslanec, skupiny poslanců, senát jako celek, zastupitelství VÚSC (kraje)

2) Vláda má 30 dní na vyjádření se k návrhu

3) Návrh jde do PS

_probíhají tzv. tři čtení + hlasování (pokud zamítnut – jde k ledu)

4) Návrh jde do senátu

_senát má 30 dnů na vyjádření

 1. a) Senát se nevyjádří -> zákon je považován za schválený
 2. b) Senát odmítne celý zákon -> sněmovna znovu hlasuje

– potřeba nadpoloviční většina všech poslanců (101)

 1. c) Senát vrátí s připomínkami -> sněmovna hlasuje o připomínkách

– potřeba nadpoloviční většina všech (101)

5) Zákon jde k prezidentovi

_právo Suspenzivního veta = právo prezidenta na vyjádření

_pokud je využito, vrací se zákon do PS

_sněmovna opět hlasuje – potřeba nadpoloviční většina všech (101)

6) Zákon je schválen

_zákon je podepsán prezidentem (nemusí podepsat), premiérem a předsedou PS

7) Vyhlášení zákona

_ve Sbírce zákonů – udává i datum uvedení zákona v platnost

 

VÝKONNÁ MOC(Exekutiva)

– zabývá se vykonáváním zákonů

= prezident + vláda

– Prezident

_volen přímou volbou na 5 let

_možnost zvolení max. 2x za sebou

_pasivní volební právo – 40 let

_není nikomu odpovědný – tzn. nemůže být odvolán

_ve výjimečných případech (vlastizrada) může být trestně stíhán, a to ústavním soudem na návrh senátorů a se souhlasem PS (3/5 většina poslanců)

_Pravomoci – suspenzivní veto, podepisuje zákony, rozpouští PS, jmenuje vládu a premiéra

– udělení amnestie (celoplošná), udělení milosti (konkrétní osobě), jmenuje soudce,

jmenuje soudce ústavního soudu se souhlasem senátu

– udělení státních vyznamenání (Řád Bílého lva [zasloužení se o ČR], Řád TGM [zasloužení se o

demokracii], Medaile za hrdinství [nasazení života pro druhé], Medaile za zásluhy [vědci, umělci, sportovci])

– podepisuje mezinárodní smlouvy, je velitelem ozbrojených sil, jmenuje generály

– suverénní-bez kontrasignace-jmenování premiéra, ministry, odvolává vládu

-KONTRASIGNACE-spolupodpis předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády, přijímá, pověřuje nebo odvolává vedoucí zastupitelských sil

_Volba – návrh a) petice s min 50 000 podpisy občanů

 1. b) 10 senátorů
 2. c) 20 poslanců

– v podstatě většinový volební systém

– z prvního kola postupují většinou 2 kandidáti (1 kdyby měl nadpoloviční většinu všech hlasů, může jich postoupit i více-s druhým nejvyšším počtem hlasů, když ti první nejsou dva)

– v 2. kole vyhrává kandidát s nejvyšším počtem hlasů

– pokud dochází k remíze, do 10 dní jsou vyhlášeny nové volby, celý proces se opakuje (včetně kampaně)

– prezident se ujímá fce složením slibu do rukou předsedy senátu

– Vláda

_kolektivní orgán výkonné moci – premiér, místopředsedové vlády, ministři

_poměrný volební systém – na 4 roky

„jednobarevná“ = vládne pouze vítězná strana

„vícebarevná“ = koaliční = vláda složená z více stran

 1. a) menšinová-vláda nemá 101 většinu v PS
 2. b) většinová-vláda má zajištěnou 101 většinu(podporu v PS)

-u nás momentálně kolektivní většinová vícebarevná vláda

_Vznik – volební kampaň stran + volby

– prezident většinou jmenuje premiérem lídra vítězné strany (ústavní zvyklost), pověří jej sestavením vlády

– sestavenou vládu následně prezident jmenuje

– vláda má poté 30 dní na vypracování programového vládního prohlášení

– s tím předstupuje před PS a žádá o vyslovení důvěry

– pokud důvěru nezíská, opakuje se celý proces (jmenování premiéra, sestavení vlády…)

– pokud ani druhá vláda nezíská důvěru, navrhne premiéra předseda PS

– tohoto kandidáta jmenuje prezident a pověří ho sestavením vlády a vše se opakuje

– pokud ani tato vláda důvěru nezíská, prezident sněmovnu rozpouští

– pravomoci přebírá senát a jsou vypsány nové volby

_vláda je odpovědná PS

_kdykoli během funkčního období může být vyvoláno hlasování o důvěře (min. 50 poslanců)

_Demise ministra – ministr podává demisi prezidentovi prostřednictvím premiéra

– prezident by ji měl přijmout

_Demise premiéra – podává ji do rukou prezidenta

– s premiérem končí celá vláda

– následně je prezidentem jmenována vláda úředníků či jsou vypsány nové

volby a vládne vláda v demisi

SOUDNÍ MOC(Jurisdikce)

– dohlíží na dodržování zákonů

– nezávislá na ostatních složkách státní moci

– představují ji nezávislé soudy a soudci (soudci nesmí být členy žádné politické strany, nesmí podléhat tlaku veřejnosti či náboženskému přesvědčení)

– rozdělení – Ústavní soud

–  4stupňová soustava soudů

– Ústavní soud

_15 soudců ústavního soudu

_soudce ÚS jmenuje prezident se souhlasem senátu

_soudce ÚS: – absolvent právnické fakulty

– 10letá praxe v oblasti právnictví

– věková hranice 40 let

– trestní bezúhonnost

– jmenováni na 10 let (možnost opakovaného jmenování)

– 15 jich je (nemusí být jich pořád plný počet)

_hlavním úkolem je dohlížet na ochranu ústavnosti

_zabývá se: – trestní stíhání prezidenta (vlastizrada) na návrh senátorů se souhlasem PS (3/5)

– přezkoumávání ústavnosti zákonů (na návrh) – možnost zrušení zákona/vyhlášky

v případě, že jsou v rozporu s ústavou

– problematika porušování lidských práv

 

 

– Soustava soudů

 1. Nejvyšší soud ČR + (Nejvyšší správní soud) (omezování či poškozování občanů, jediný může rozhodnout o rozpuštění politické strany)
 2. Vrchní soudy (Praha, Olomouc)

III. Krajské soudy + Městský soud pro Prahu

 1. Okresní soudy + Městské soudy + Obvodní soudy v Praze

_zákon přesně stanoví, čím se který ze soudů zabývá

_občan má právo odvolat se k vyššímu soudu

_dovolání-lze podat proti rozhodnutí všech soudů 2. instance, dále rozhoduje o stížnostech pro porušení zákona-Nejvyšší soud

_soudce: – absolvent právnické fakulty

– složené justiční zkoušky

– věková hranice 30 let (horní hranice 70 let)

– trestní bezúhonnost

– jmenován prezidentem na dobu neurčitou

_spory – Trestněprávní spor

_např. vražda, loupež

_rozhodnutí o vině/nevině

_rozhodnutí o druhu a výši trestu

– Občanskoprávní spor

_např. rozvody, dědictví, svěření dítěte do péče, alimenty

_rozhodnutí na čí straně stojí právo

Brno-město jurisdikce – Ústavní soud (Joštova), Nejvyšší soud (Burešova), Nejvyšší správní soud ( Moravské nám.)


Další podobné články na webu:

error: Content is protected !!