Popis lidské postavy – charakteristika

Moje postava, kterou jsem si vybrala, je středního vzrůstu a dospělého věku. Má pár kilo navíc, ale i přesto se nebrání sportovním aktivitám. Vlastní typický smích, který připomíná lachtana a díky kterému rozesměje všechny, kteří měli možnost ho slyšet. Když sedí na gauči, její ruce zaujmou pro ni obvyklou pozici – sevřené a položené na břiše. S touhle polohou rukou i usíná, což může někomu přijít i zvláštní. Když se soustředí, bezmyšlenkovitě vyplázne špičku jazyka. Chodí hopsavým způsobem chůze a často si píská, ať už dělá cokoliv.

 

Mezi hlavní znaky jejího charakteru bych zařadila, že je cholerická a extrovertní. Ve společnosti je hlavním tvůrcem zábavy. Je ráda, když je středem pozornosti a když lidé naslouchají jejím příběhům, které schválně pro pobavení publika zveličuje a přikresluje. Na druhou stranu si zároveň čas od času ráda užívá volné chvíle pro sebe, ať už prací na zahradě nebo sledováním cestovatelských pořadů, ale i přesto by spíše dala přednost času s přáteli, kdyby měla na výběr. Její chování mezi cizími je jiné než to doma. Mezi ostatními je veselá, extrovertní. Jakmile dojde domů, ukáže i zbytek své osobnosti.

 

Díky své cholerické povaze je často výbušná, což odnáší lidé v jejím okolí. V proudu emocí dokáže slovně ublížit i člověku, kterého miluje. Svou chybu si ale následně uvědomí. A přestože se přímo neomluví, tak se to pak raněnému snaží vynahradit. Neomluví se slovy, ale činem, že něco tomu dotyčnému uvaří nebo ho jen láskyplně obejme. Dokáže se rozčílit i nad nejmenší maličkostí, ať už je to drobek od pečiva na podlaze nebo špatné uspořádání příborů v myčce.

 

Neumí se smířit s tím, že jí něco nejde, prostě se snaží do té doby, dokud se jí to nepodaří. Učí se ráda novým věcem, je otevřená jakémukoliv dobrodružství. Bohužel nedokáže většinou pochopit ostatní. Je toho názoru, že jen ona ví, co je správné a co je špatné, a přirovnává ostatní k sobě samé. Její rodina se jí snaží upozornit, že nemusí mít nutně pravdu a ona to občas i uzná. Je hodně loajální vůči čemukoliv – práce, rodina, koníčky. Je milující, i když to tak někdy na první dobrou nevypadá, ale má srdce na správném místě.

 

Hodnocení ze školy: 1 = výborně

Pravěk – maturitní otázka

Maturitní otázku na téma pravěk nám zaslala Aneta Sadílková. Další otázky z dějepisu najdete zde.

 

Pravěk je nejstarší a nejdelší období dějin lidstva

 • Období vývoje člověka – antropogeneze cca 3-2–40000 př. Kr.
 • Od nejstarších předchůdců až po objev písma a států na různém území v různou dobu
 • Jsme omezeni jen na hmotné/obrazové prameny (sídliště, pohřebiště, depoty = poklady)

 

PERIODIZACE PRAVĚKU

 • Dělení podle způsobu obživy
  • Přisvojovací hospodářství (lov a sběr)
  • Výrobní hospodářství (zemědělství)
 • Dělení podle materiálu
  • Doba kamenná
   • Starší doba kamenná – paleolit (3-2 mil. – 40 000 př. Kr.)
   • Střední doba kamenná – mezolit (10 000 př. Kr. – 7 000 Kr.)
   • Mladší doba kamenná – neolit (7 000 př. Kr. – 5 000 Kr.
   • Pozdní doba kamenná – eneolit – chalkolit (5 000 př. Kr. – 3500 př. Kr.)
  • Doba bronzová (3500 př. Kr. – 750 př. Kr.) – ve vyspělých oblastech již starověk
  • Doba železná (750 př. Kr. – 0)
   • Starší doba železná – halštatská – 750 př. Kr. – 400 př. Kr.)
   • Mladší doba železná – laténská – 400 př. Kr. – 0)
  • Doba římská (0–500 n. l.) na českém území

 

DOBA KAMENNÁ

PALEOLIT

 • Nejdelší období
 • Proběhne antropogeneze – vývoj člověka
  • Hominizace – vývoj fyzický
   • Napřímená chůze – bipedální, změna polohy pánve ® horší porod
   • Vyrostli jsme
   • Palec se dostal do opozice vůči ostatním prstům
   • Nemáme srst
   • Změna obličeje – zvětšení mozkovny a zmenšení obličejové část, ztráta nadočnicového oblouku (ochrana očí), vznik brady, změna dutiny ústní – vyklenuté patro ® lepší artikulace
  • Sapientizace – psychika
   • Nález hrobů, projevy pravěkého umění, vývoj nástrojů
   • Nálezy z odpadních jam – kosti velkých zvířat ® potřebná domluva
  • Australopithecus, homo habilis – člověk zručný, homo erectus – člověk vzpřímený, homo sapiens – člověk moudrý, (homo sapiens neanderthalensis), homo sapiens sapiens – člověk dnešního typu
 • Glaciály, interglaciály (v paleolitu proběhne poslední doba ledová)
 • Lov – drobnější zvířata (pěstní klín, oštěp, harpuna), sběr, život v tlupách – matriarchát
 • Přirozená dělba práce (muž – lov, žena – sběr, oheň, potomci)
 • Kočovný způsob života
 • Cca 35 000 př. Kr. – paleolitické umění
  • Lovecká magie (pro štěstí)
  • Jeskynní malby (Altamira – Španělsko, Lascaux – Francie)
  • Dolní Věstonice (jižní Morava) – Venuše, Hlavička z mamutoviny
  • Pavlov
  • Předměstí u Přerova
  • Jeskyně Kůlna
  • Šipka
 • Pohřby, rozvoj abstraktního myšlení a primitivních náboženských představ

 

METOLIT

 • Oteplení – konec doby ledové – nastává interglaciála ® změna fauny a flóry
 • Zalesnění Evropy, začínají tát ledovce ® vymírají mamuti, začíná převládat lesní zvěř
 • Menší tlupy – výhodnější pohyb v lesním terénu (cca 30 lidí)
 • Luk a šíp (větší zručnost)
 • Domestikace psa
 • Dřevěné nálezy
 • Pazourek (kámen) – opracovával se na zbraně
 • Mikrolit – drobné šťípané hroty z pazourků vsazovány do šípu
 • Nejstarší dopravní prostředek – člun vydlabaný z kmene – monoxyl

 

NEOLIT

 • Soubor rozsáhlých změn – neolitická revoluce (nárůst obyvatelstva, vypalování lesů…)
 • Vyspělé civilizace přechází k výrobnímu hospodářství
  • Počátek zemědělství (zúrodňování popelem) – nejprve obiloviny a rostliny, poté živočišná produkce
  • Krajina úrodného půlměsíce (počátek majetkové nerovnosti)
  • Blízký východ, jihovýchodní Asie, část Severní Ameriky
 • Usedlý způsob života – demografická exploze (nárůst obyvatelstva) – pevný dům – tzv. dlouhý dům – velkorodiny – naleziště Bylany (u Prahy) – několik dlouhých domů (uvnitř mnoho ohňů)
 • Společenská dělba práce – počátek řemesel
  • Textilní výroba (vertikální tkalcovský stav) – přeslice
  • Keramika (lineární, vypichovaná, moravská malovaná – červená a bílá barva)
  • Zpracovávání obilí – jednoduchý mlýnek, motyka

 

ENEOLIT

 • Někde chalkolit – počátky mědi – měkký dobře zpracovatelný kov
 • V nejvyspělejších oblastech je starověk
 • Oradlo – později zápřah za dobytek
 • Vynález kola a vozu – na konci eneolitu loukoťová kola
 • První síť cest – tzv. haťové cesty (z kmenů pokácených stromů – zapuštěné v zemi)
 • Vznik obchodu – kožešiny, sůl
 • Začíná patriarchát
 • Šňůrová keramika, keramika zvoncových pohárů, kanelovaná keramika (žlábek), Naleziště Brno-Líšeň – poháry

 

DOBA BRONZOVÁ

 • Bronz – slitina mědi a cínu, lepší vlastnosti – tvrdší než měď, snadno tavitelný
 • Odlévání na ztracenou formu, později dřevěné formu (více použití)
 • Rozvoj obchodu, směnný obchod, specializace řemesel, těžba – hornictví, sůl
 • 3 druhy pohřbívání – kostrové hroby
  • Kultura únětická
   • Rozvinuté zemědělství
   • Kostrové hroby (skrčenci), knížecí mohyly (bohatstvo)
   • Zbraně a nástroje, šperky tkaní látek, vyspělá keramika (střídmě zdobená, perfektně vypracovaná)
   • Specializované výrobky
   • Směnný obchod
  • Mohylové hroby (Čechy, Plzeňsko)
   • Pohřbívání pod navršené mohyly
   • Nové zbraně – bronzové meče, hroty, dýky
   • Náboženství – kultovní předměty, obětiště
  • Kultura popelnicových polí (východní Německo, Čechy, Morava)
   • Převáženě zemědělci
   • Žárové i kostrové hroby, nakupení sídlišť
   • Většinou žárové pohřbívání – popel v keramických nádobách (popelnicích)
   • Opevněné osady

 

DOBA ŽELEZNÁ

 • Těžba železa – dostupnější než bronz – urychlení vývoje v Evropě
 • Zemědělství a chov dobytka
 • STARŠÍ DOBA ŽELEZNÁ– HALŠTATSKÁ (HALSTATT U SALZBURKU)
  • Čtyřkolové vozy tažené dobytkem
  • Těžba soli
  • Bohaté knížecí hroby
  • Dálkový obchod
  • Vznik válečnické a náčelnické vrstvy (růst majetkových rozdílů)
 • MLADŠÍ LATÉNSKÁ
  • Keltové – v Čechách kmen Bójů ® Bohemia
  • Opevněná oppida – Stradonice, Závist
  • Druidové (kněží) – polyteistické náboženství
  • Duhovky – mince

 

DOBA ŘÍMSKÁ

 • Přechod mezi pravěkem a středověkem (pro Čechy)
 • Příchod Germánů – osídlení oblasti střední Evropy
  • Kmenové svazy
  • Markomani (Marobud) – na území Slovenska, Kvádové
  • Zemědělství a pastevectví
  • Posvátné runy
  • Vesnice s malými příbytky
 • Kontakty s římskou říší
  • Markomanské války s Římany 166–180
  • Pronikání Germánů do severní Itálie, odraženi římským císařem Marcem Aureliem
   • Budování předsunutých římských opěrných stanic (kastely) s vojenskými posádkami (legiemi) – zasahovaly až na Moravu (Mušov)
 • 4–6. st. – stěhování národů
  • Kmenové přesuny v důsledku tažením turkotatarských Hunů z Vasie do Evropy a z důvodu přelidnění některých oblastí

Malý princ – rozbor díla

Rozbor díla oblíbené knihy Malý princ od spisovatele jménem Antoine de Saint-Exupéry. Materiál nám zaslala Julie.

 

Kontext autorovy tvorby:

Světová literatura 1. poloviny 20. století – PRÓZA

Tří proudy:

 • realistická, experimentální a odtabuizující
 • ODTABUIZUJÍCÍ:
  • D.H. Lawrence (Milenec Lady Chaterleyové)
  • Henry Miller (Obratník raka)

 

EXPERIMENTÁLNÍ (MODERNÍ):

 • Marcel Proust (Hledání ztraceného času) – FR
 • James Joyce (Odysseus) – IR
 • Virginie Woolfová (Orlando; K majáku) – ANG
 • Franz Kafka (román Proces, Zámek; povídka Proměna, Ortel) – pražský Němec

 

KLASICKÁ (REALISTICKÁ):

 • Erich Maria Remarque (Na západní frontě klid, Tři kamarádi) – NĚM
 • Bertold Brecht (Strach a bída třetí říše) – ANG
 • Ernst Hemingway (Sbohem armádo, Stařec a moře) – USA
 • Francis Scott Fitzgerald (Velký Gatsby) – USA
 • John Steinbeck (O myších a lidech) – USA
 • Michail Šolochov (Tichý Don) – RUS

 

FRANCIE:

 • Romain Rolland (Dobrý člověk ještě žije, Petr a Lucie)
 • Henry Barbusse [Anry Barbi] (Oheň)
 • Gabriel Chevallier (Zvonokosy)

 

Antoine de Saint-Exupéry

 • dobrovolně odchází na frontu (2SV) à válečný letec à pravděpodobně sestřelen nad středozemním mořem
 • psal romány s leteckou tématikou (Válečný pilot, Noční let, Letec, Kurýr na jih)
 • často autobiografické prvky a úvahy o smyslu existence
 • další díla: Země lidí (román). Válečný zajatec (povídka)

 

Rozbor díla: Malý princ

Téma a motiv:

 • Téma: Svět dospělých očima dětí à vede k zamyšlení nad pravými hodnotami života
 • Motiv: Hloupost dospělých lidí: honba za mocí, kritika nesmyslnosti a zbytečnosti, ústup citových hodnot; lidské vlastnosti, láska, přátelství

 

Časoprostor:

 • století (2.sv.); Šest malých planetek, Země – Sahara

 

Kompoziční výstavba:

 • 27 krátkých kapitol, doplněné o autorovo dětské ilustrace + předmluva (věnování Léonu Werthovi, když byl malým chlapcem)

 

Literární druh a žánr:

 • próza – epika; filozofická pohádka / román s pohádkovým vyprávěním?

 

Vypravěč:

 • ich-forma (sám autor, letec)
 • + er-forma, když autor popisuje malého prince a jeho činy

 

Postavy:

 • Pilot: Vypravěč (autor); Dospělý, který se umí přizpůsobit dětským myšlenkám, a proto si s princem rozuměl. Se svým letadlem havaroval v poušti.
 • Malý princ: Malý blonďatý kudrnatý chlapec, který opustil svou planetku B612, kvůli potížím s jeho květinou. Postava je plná nevinnosti, zvídavých otázek a nepochopení. Nechápe nespravedlnost, odhaluje vlastnosti lidí a je velice citlivý. Odmítá svět dospělých.
 • Liška: Chytré zvíře z planety Země. Neměla ráda lidi, ale poznala, že i ona potřebuje přítele, a chtěla se nechat Malým princem ochočit. Ukázala malému princi význam přátelství a dokázala mu jedinečnost jeho květiny (je navždy zodpovědný za to, co si ochočil).
 • Had: Řekl MP, že má takovou moc, že při uštknutí někoho dokáže vrátit na planetu, odkud pochází. Malý princ toho využil.
 • Růže: Autor jí dává lidské vlastnosti. Je pyšná, jedinečná, má ráda sama sebe. Vyžaduje péči Malého prince.
 • Král, Domýšlivec, Pijan, Byznysmen, Lampář, Zeměpisec, Výhybkář, Obchodník

 

Vyprávěcí způsoby:

 • chronologie s prvky retrospektivy (princovo vzpomínání na návštěvy planet)

 

Typy promluv:

 • monology vypravěče – myšlenky o Malém princi
 • přímá řeč, nejvíce dialogy mezi MP a pilotem

 

Obsah:

Na začátku příběhu vypravěč (sám autor) havaruje uprostřed saharské pouště se svým letadlem. Při snaze opravit letadlo se mu najednou zjeví Malý princ. Povídají si spolu a vypravěč se snaží Malého prince poznat. Pochází z malé planetky B612, na které má svoji milovanou květinu, baobaby a 3 sopky. Princ ale z planetky utekl, protože pochyboval o opětované lásce své květiny, a proto se vydá na cesty, aby zjistil, proč tomu tak je.

Malý princ vypráví pilotovi o planetách, které navštívil během své cesty na Zemi (očíslovaných od 325 do 330). Každá z nich je obývaná jiným dospělým, které představovali lidské charaktery. První byl král, který si myslel že vládne celému vesmíru a všichni ho musejí poslouchat. Na druhé planetce bydlel Domýšlivec, který chce být všemi obdivován, i když je na své planetce sám. Na třetí žil Pijan, který pije, aby zapomněl, že se stydí, že pije. Dále Byznysmen, který je přesvědčen, že mu patří hvězdy, neustále je přepočítává a chce s nimi obchodovat. Lampář, kterého princ potká na malé planetce, na níž den a noc trvá jen jednu minutu, a proto jen neustále rozsvěcí a zhasíná lampu (a říká „Dobrý den“ a „Dobrý večer“). Na šesté planetě žil zeměpisec, který tráví svůj čas tvorbou map, ale nikdy neopustil svůj stůl k dalším objevům.

Poslední, sedmou, zastávkou je pro prince planeta Země, kde se setká s výhybkářem, záhonem růží a liškou. Výhybkář mu řekne, že vlastně neví, proč lidé cestují vlakem sem a tam, a navíc takovou rychlostí. Liška ho zasvětila do tajemství hlubokého citu („vidět srdcem“). Přivedla ho k poznání, co pro něho květina znamená. Díky lišce princ poznal, co je skutečné přátelství (= ochočení) a láska. Posledním, koho Malý princ na Zemi potká je pilot.

Během princova vyprávění došla pilotovi voda. a tak mu princ pomohl najít studnu.

Poté letec dokončil opravu svého letounu. Malý princ byl ale stále smutnější, protože toužil po návratu domů. Jeho planeta byla ale příliš daleko. Princ proto pilotovi řekl, že jeho cesta je těžká, a proto s sebou nemůže vzít své tělo. A tak se domluvil s hadem, aby ho uštknul do kotníku. Tím pádem nechává na zemi tělo a jeho duše se dostává domů. A tak se cestou smrti vrátila princova duše na planetku k jeho milované květině.  Pilot si na něj vzpomene vždy, když se podívá na hvězdy.

error: Content is protected !!